Programma 2015-2019

PROGRAMMA 2015-2019
Bestuurlijke vernieuwing
 • De provincie dient transparant, betrouwbaar en integer te zijn;
 • Wars van achterkamertjespolitiek
 • Tegen samenvoeging van Provincie Noord-Holland, Utrecht en Flevoland.
 • Vóór Inspraakrecht in de provinciale Statenvergadering en commissies.
 • Vóór een (raadgevend)referendum bij zwaarwichtige zaken 
  • (Schaliegas/Superprovincie)
 • Geen lastenverzwaring voor onze Flevolanders.
 • Burgers, boeren, buitenlui en bedrijven betrekken bij begin van de planvorming.
Ouderen – Gehandicapten – Mobiliteit – Veiligheid - Zorg
 • Streng doch rechtvaardig immigratiebeleid
 • Veiligheid wordt ook in buitengebied gewaarborgd.
 • Bevorderen van ‘zorgwonen’ in het buitengebied.
 • Rolstoelvriendelijke toegangen overheidsgebouwen.
 • Meer aandacht snelle aanrijtijden ambulance en brandweer
 • Alle dorpen en steden zijn goed bereikbaar met openbaar vervoer.
 • Alle bushaltes zijn veilig, bereikbaar en waar nodig goed verlicht.
 • Realisering van een buslijn Lelystad - Enkhuizen 
  • (Markerwaarddijk wordt aansluitdijk).
 • Gratis of aangepast tarief openbaar vervoer voor minima-65plussers.
 • Behoud van  zelfstandig Streekvervoer
 • Behoud van zelfstandig stadsvervoer in Almere en Lelystad
 • Voorstander van een IJmeer verbinding bij Almere
 • Voor het instellen van een zorgfonds als vangnet WMO en Jeugdzorg
Economie – Financiën - Werk - Duurzaamheid
 • Tegen schaliegasboringen in Flevoland
 • Vóór ontwikkeling van bedrijfsterreinen in de hoek bij A6/A27 en Larserpoort
 • Voor Flevolandse kustontwikkeling
  • Overslaghaven Lelystad
  • Maritieme servicehaven Urk (NOP)
 • Meer samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.
 • Her- en bijscholing stimuleren voor ouderen, jongeren en werkzoekenden.
 • 50PLUS wil extra investeren in openbaar vervoer,
 • Voor Zonne-energie en bevordering van het verbouwen/consumeren  van reguliere en biologische producten van eigen bodem,
 • Geen windmolens met een hogere tiphoogte dan 149 meter 
 • Niet toestaan van milieuvervuilende industrie
 • Voor het instellen van een Sociaal Economische Raad (SER)
 • Speciale aandacht voor behoud werkgelegenheid met name voor de zorgsector

Behoud van Flevolandse kernkwaliteiten
1.  Vóór behoud kernkwaliteiten natuur, schone bodem/lucht en water
2.  Dierenleed en voorkoming onnodig lijden van grote grazers in de 
     Oostvaardersplassen dient voorkomen te worden.
3.  Vóór een goed Provinciaal dierenwelzijnsbeleid
4.  Tegen 7e en 8e landschapskunstwerk