vrijdag 30 november 2018

Mededeling van Bestuur 50Plus Flevoland

Beste leden van 50PLUS Flevoland,
Vanaf heden tot en met vrijdag 14 december 24.00 uur staat de sollicitatieprocedure open voor kandidaten Provinciale Staten en het Waterschap van Flevoland. Uw sollicitatie kunt u richten aan voorzitter@50plusflevoland.nl

Gesprekken met verkiesbare kandidaten zullen worden gevoerd op zaterdag 15 december 2018. De locatie in Lelystad zult u zo spoedig mogelijk vernemen.
Ten behoeve van de vaststelling van de kandidatenlijst wordt er op 20 december aanstaande in Lelystad een Provinciale Algemene Ledenvergadering gehouden. De locatie hiervoor zult u zo spoedig mogelijk vernemen.

De voorlopige agenda voor de Provinciale Algemene Ledenvergadering is reeds aan de leden van Flevoland per mail toegestuurd.

zondag 25 november 2018

Beschouwingen en begroting 2019


In onze laatste beschouwingen kijkt de fractie van 50PLUS  achteruit en kijken vooruit omdat een vooruit meestal groter is dan de achteruitkijkspiegel.

Mens en Dier staan bij de fractie 50PLUS Flevoland centraal

De goede beslissingen
1.   Het aangenomen initiatiefvoorstel van 50PLUS omtrent de Startnotities
2.   Het besluit van 250.000 euro voor het Urkse palenscherm
3.   Het besluit subsidie van 3 ton aan de oude bakkerij op Urk, een fantastisch succes die tijdens een werkbezoek van mijn fractie kortgelede werd bezocht.
4.   De ontwikkeling van 'de Markerwadden' daar zijn we trots op.

De minder goede beslissingen Missers/Blunders van dit college
a.   Het miljoenen verslindende dossier Batavialand, gelardeerd met zware investeringen in gebouwen met een taxatiewaarden van nul,nul.
b.   De 3 ton o.a. voor eenzaamheidbestrijding van ouderen, in het begin van deze periode uit de begroting gehaald en toegevoegd aan de algemene middelen.  Met dank toen aan het VVD/D66/CDA/SP college
c.    Anders dan andere provincies, staan de ouderen in Flevoland in de kou. Geen zorg en welzijn en bestrijding van eenzaamheid voor de pioniers van onze provincie die wel mede verantwoordelijk zijn voor de welvaart van nu!
1.   Ondanks diverse moties en amendementen van 50PLUS, werd steeds het dogma opgevoerd ‘geen kerntaak van de provincie'.
d.   De afwijzing van een initiatief van Stichting ichallenge voor de realisering van een ‘Belevenisbos met Nationaal Sport- en Evenementenpark’(NSE) voor het buitengebied in onze provincie,
1.   die zeker landelijke en internationale bekendheid zou hebben gegenereerd, 800 fulltime- en circa 1200 deeltijd banen zou hebben opgeleverd en circa 200.000 hotel overnachtingen.
e.   De Structurele verhoging van de Provinciale opcenten motorrijtuig belasting ondanks dat de collegepartijen volhouden dat dit geen lastenverzwaring voor de burger is.
f.     De realisering van het 7e landschapskunstwerk gekoppeld aan een onthullingsfeestje voor de boboos van 40.000 euro
g.   De problemen rondom de vaststelling van de Energieagenda die onnodig door GS in de vertraging terecht kwam
h.   De maximale hoogten van windmolens van het vigerende beleid te boven gingen, terwijl die maximale hoogte juist bij motie van de VVD met ondersteuning van 50PLUS werd vastgesteld. Hoe betrouwbaar ben je dan nog als VVD voor de omwonende in dat gebied!
i.     De problematiek rondom aanlegsteigers NOP waar goed willende burgers en gemeente werden tegengewerkt en door het college in 1e aanleg opgezadeld werden met zwaardere lasten.
1.   Er was zelf een motie van 50PLUS en PvdA voor nodig om uberhaupt nog met deze inwoners te praten en onderzoek te doen.
j.    
    Wederom een keiharde breuk in het ruziemakende College van GS, waarbij een Gedeputeerde in februari dit jaar naar huis werd gestuurd en de rest gewoon bleef zitten.
k.   Het plaatsen van Zonnepanelen op de meest vruchtbaarste landbouwgrond van NL, ipv van op water, geluidswallen langs wegen, taluds, bermen, dijken, langs- en boven spoorwegen, onrendabele industrieterreinen, daken etc.
l.     De denkfout om een goedlopende concessie openbaar busvervoer, met een goede betaalbare abonnementen structuur en een hoog waarderingscijfer en tot 2023 vigerend, is om zeep geholpen.
1.   Dit met peperdure zero-emissie bussen zonder infrastructuur
2.   En als het prijskaartje te hoog wordt voor mensen die dit niet meer kunnen betalen was het sociale antwoord van GS: ‘Klop maar bij de gemeente aan’ die gaat over het armoedebeleid en is geen kerntaak van de provincie.
m. Het weigeren van het opnemen in het economisch dossier van het 50PLUS initiatiefvoorstel ‘het 10Puntenplan’ om werkeloze 45/50Plussers dichter bij de arbeidsmarkt te brengen en sneller aan een baan te helpen. Ook dit werd door GS naar de prullenbak verwezen onder het dogma ‘ geen kerntaak’
1.   conclusie wel inspanningen en belastinggeld voor bedrijven maar niet voor de mensen.  
n.   De motie van 50PLUS, als roepende in de woestijn, om voor afschot, tellingen van de grote grazers te doen, werd beantwoord met een botweg neen, maar daarna toch met een helikopter uitgevoerd. Flevolandse bestuurscultuur?
o.   Maar de grootste blunder is toch wel dat het college van GS met instemming van de college- en gedoogpartijen (SP/SGP) niet 1000, maar meer dan 1800 Edelherten zo snel mogelijk willen afschieten in de Oostvaardersplassen.
1.   Daarmee Flevoland, zowel nationaal als internationaal, in een negatief daglicht hebben gesteld. Schande!

·         De Oostvaardersplassen is nota bene een Natura 2000 vogelgebied en niet een Natura 2000 'Grote Grazersgebied'
·         Terwijl de Natura 2000 doelstellingen in de Oostvaardersplassen probleemloos gehaald zouden kunnen worden, hoe?:
    • door o.a. het grazige deel te onderhouden door zomerbeweiding met schapen in combinatie met tijdig maaien
·         De Grote Grazers in de Oostvaardersplassen dus niet expliciet noodzakelijk zijn voor het behalen van deze Natura 2000 doelstellingen
·         Maar college en gedoogpartijen blijven schaamteloos vasthouden aan hun standpunt om meer dan 1800 Edelherten af te schieten, terwijl door m.n. de fractie van 50PLUS maar ook de PVV meerdere opties zijn aangegeven om binnen de vastgestelde kaders van de cie van Geel tot een humanere reset van de Oostvaardersplassen te komen.
·         Neen, we maken van de Oostvaardersplassen een schiettent.
·         Ook een motie van 50PLUS om er zorg voor te dragen dat er goede beschuttingsmaatregelen vóór 31 december 2018 zijn gerealiseerd, werd door GS en coalitie- en gedoogpartijen van de hand gewezen.

Een goed voorbeeld hoe je maatschappelijke onrust creëert.
Wat het ons allen oplevert? Ach dat merken we 20 maart wel bij de Provinciale Staten verkiezingen. Tot zover de achteruitkijkspiegel
  
Dan een korte blik door de voorruit
Wat 50PLUS betreft zal de toekomst van Flevoland sterk afhangen van hoe het college van GS qua partijen er na de verkiezingen op 20 maart 2019 er uit zal gaan zien.

50PLUS staat voor een sociaal beleid voor mens en dier en daarom zien wij deze beleidsonderwerpen als een kerntaak van de provincie Flevoland voor de komende periode. Na de verkiezingen zou het goed zijn om te beginnen met een kerntakendiscussie die de basis kan zijn voor een Staten- en uitvoeringsprogramma. De partijen die dit onderschrijven gaan rond de tafel en vormen een college.
En deze nieuwe kerntaken hoeven geen utopie te zijn. Waar een wil is, is een weg, mede gelet op de Interbestuurlijke samenwerking die in de komende jaren uitgerold zal worden en in het kader van de omgevingsvisie ‘FlevolandStraks’ in het onderdeel ‘Krachtige Samenleving’
Tot zover de beschouwing

Amendement Griffie door ons mede ingediend
50PLUS heeft de Statengriffie ervaren die ons steeds optimaal heeft ondersteund.
a.   Als eenmansfractie die zeer gedreven en betrokken is op bijna alle dossiers, vaak met vele moties en amendementen om advies vroeg, stonden wij nimmer voor een gesloten deur.
b.   De griffie Flevoland heeft het zich wat ons betreft volledig waargemaakt, DANK DAARVOOR
c.    Daarom zijn wij ook mede-indiener van het amendement die door de werkgeverscommissie is ingediend.

Manifestatie bij ziekenhuis trok duizenden mensen

Duizenden inwoners omarmen het ziekenhuis in Lelystad en brengen een ode aan het personeel en willen SPOEDEISENDE HULP en
acute VERLOSKUNDE 
7 dagen per week en 24 uur per dagwoensdag 21 november 2018

50PLUS teleurgesteld over doorstart zonder 24/7 spoedeisende hulp en acute verloskunde


Fracties 50PLUS Tweede Kamer
Eerste Kamer & Provinciale Staten
De fractie van 50PLUS Flevoland is evenals de Tweede Kamerfractie teleurgesteld dat er vooralsnog geen acute spoedeisende hulp en geen voorziening voor acute verloskunde in Lelystad kan worden gerealiseerd.
Gisteren schreef VVD minister Bruins in een brief aan de Tweede Kamer dat een spoedeisende hulp niet mogelijk is in Lelystad, ondanks dat hij die wel eerder in de Tweede Kamer toezegde.

50PLUS hoopt dat de leden van de Tweede Kamer er vooralsnog voor zorgen dat er toch een 24-uurs voorziening met OK en acute verloskunde in de hoofdstad van Flevoland beschikbaar komt. Mijn mening is dat gemeenten en provincie de handen ineen moeten slaan en er bij het Sint Jansdal, de zorgverzekeraar maar ook bij de VVD Minister op moet aandringen dat er nogmaals gekeken wordt naar de mogelijkheden.
En dat zij zich na de doorstart maximaal zullen inspannen om het ziekenhuis in de toekomst weer op te bouwen tot een ziekenhuis voor de regio.

Dat er nu ervaren politici opstaan die de A6 daarom willen blokkeren is ongepast, immers daarmee dupeer je de Flevolanders nog meer. Bovendien ben je als politici niet alleen mede-verantwoordelijk maar dien je ook het goede voorbeeld te geven voor de openbare orde en veiligheid en dat geldt dus ook voor de veiligheid op de weg.
Beter is het om de eigen politieke fracties in de Tweede Kamer onder druk te zetten lijkt ons.

donderdag 15 november 2018

Betoog over begroting 2019

Betoog 50PLUSFlevoland over begroting 2019


Kritisch benadering in de richting van Gedeputeerde Staten ((#VVD #CDA #D66 #PvdA #CU) door onze fractievoorzitter @Wout_Jansen over de goede zaken maar ook de gemaakte blunders van afgelopen vier jaar, waaronder de Oostvaarderplassen.

zondag 11 november 2018

MC-Groep legt het loodje, Personeel en Patiënten de dupe

Betoog Fractievoorzitter 50PLUS Wout Jansen over faillissement MC- IJsselmeerziekenhuizen


De grote financiële problemen van de MC IJsselmeerziekenhuizen kwamen begin deze week voor de de fractie van 50PLUS Flevoland als een grote verrassing. De fractie van 50Plus was donderdag 25 oktober in een bijzondere Statenvergadering mede indiener van een motie die oproept om minister Bruno Bruins duidelijk te maken dat een ziekenhuis voor Lelystad en de regio van groot belang is en dat acute- spoedhulp en verloskunde - moet blijven.

De gemeenten en provincie Flevoland sluiten de gelederen. Tweede Kamerlid Leonie Sazias van 50PLUS die live meekeek zal minister Bruins (D66) volgende week woensdag, tijdens de vaste Kamercommissie,  samen met de PVV hierop bevragen en druk uitoefenen om een doorstart van het ziekenhuis mogelijk te maken.

Vanwege de huidige crisissituatie in Flevoland hoopt de fractie 50PLUS dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt.

Grote Grazers Debat met Wout Jansen 50PLUS Flevoland

NOOIT geen dierenleed meer in de Oostvaardersplassen?maandag 5 november 2018

Belangengroepen strijdbaar in Rechtbank Lelystad tegen afschot Edelherten OVP

Zes belangengroepen proberen via de rechter te voorkomen dat de provincie Flevoland meer dan 1800 edelherten laat afschieten?
Zie hier het verslag van Marjan van Ens van OmroepFlevoland