vrijdag 29 juni 2018

50PLUS: Alle grote grazers weg uit Oostvaardersplassen!

Sterk betoog Gerben Laagland fractie 50PLUS


Poster Gerben
cadeau van publiek
Volledig betoog in tekst:
In de jaren 90 van de vorige eeuw kwam ik regelmatig in de OVP om reportages te maken voor de VLOD de lokale tv omroep in Dronten.
De Oostvaardersplassen waren toen landschappelijk gezien een ware lust voor het oog. Een schitterend coulissen landschap met grazige vlakten, struweel, ruigtes, majestueuze bomen oergezonde grote grazers, enorme biodiversiteit, een rijk bodemleven, kleine zoogdieren en vele zeldzame vogelsoorten.

Een landschap dat volgens 'rewilding' aanhangers een mooiere en rijke natuurlijke flora en fauna in een open parklandschap zou opleveren als je de natuur vooral zijn gang zou laten gaan. En dat hebben we geweten.


Door het achterwege blijven van menselijk beheer op deze postzegel natuur met een groot hek er omheen konden de kuddes grote grazers die door de mens waren neergezet buitenproportioneel groeien en gingen deze kuddes de draagkracht van het grazige gebied verre te buiten.

De resultaten van dit jarenlange falende beheer werden met name de afgelopen winter op zeer schrijnende wijze duidelijk. Een door duizenden hoeven zwart getrapte desolate vlakte zonder struweel, met kaalgevreten dode boomstammen waar al sinds december geen voedsel meer was te bekennen. Zonder kleine zoogdieren met een sterk verminderde vogelpopulatie en de biodiversiteit van een industrieterrein.
Maar het ergste was nog dat maar liefst 3200 grazers in de wintermaanden vaak na ondraaglijk lijden creperend moesten worden afgeschoten op een bestand van 5200.

Dat zijn er in 3 maanden 35 per dag. Bejaagd met 4 zware terreinwagens en opgehaald met een zware tractor die dagelijks het hele terrein doorcrossten om deze aantallen te kunnen halen. In een gebied dat ’s-Winters Nota bene voor bezoekers is afgesloten wegens de broodnodige rust en stilte voor de dieren. Vroem vroem beng beng Heerlijk hè die stilte en die broodnodige rust in een natuurgebied. Deze crosspartijen zorgden er voor de door duizenden hoeven vastgetrapte zeeklei nog vaster werd gereden en nog verder werd verruïneerd.

Het Tsjernobiel landschap van Nederland als we niet snel ingrijpen heb ik ergens gelezen.


Standpunten 50PLUS
 • Alle grote grazers dienen te worden verwijderd uit de OVP d.m.v. herplaatsing of meer geleidelijk via contraceptie in wat voor vorm dan ook. Te weinig budget mogelijk aanvullen via Crowd Funding. Er zijn dierenliefhebbers genoeg die daar in willen participeren dunkt ons. 
 • Wij hebben de grote grazers in de OVP niet nodig om de hoofddoelstelling van het gebied Natura 2000 vogelreservaat te halen. Hoofddoel is dat een stuk begraasbaar gebied van 1000 hectare voor de ganzen behouden blijft. Die taken van de grote grazers kunnen net zo goed zo niet beter zoveel mogelijk door cyclomaaiers, inscharen en seizoen begrazing worden overgenomen. Nogmaals het is een Natura 2000 vogel gebied waarbij tbv van de ganzen 1000 hectare grasland in stand moet worden gehouden! Hoe dat in stand wordt gehouden maakt niet uit! Gaarne uw visie.
 • Indien volledige uitplaatsing niet mogelijk is dan dienen tenminste alle Heckrunderen te worden verwijderd door herplaatsing! Zij zijn (gezien ook hun geringe resterende aantal) door hun behoefte aan tenminste 10cm hoog gras totaal ongeschikt voor de OVP om te kunnen grazen. De andere grote grazers BLIJVEND terugbrengen tot maximaal 1000 minus de 180 afgevoerde Heckrunderen dmv uitplaatsing of op langere termijn via contraceptie! Never nooit via afschot gezonde dieren! Gaarne uw mening het aantal hoefdieren te beperken tot plusminus 800 zodat afwisselend begraasd en flora herstel kan plaatsvinden.
 • En dan dat verhaal van die rechter die de dieren tot gehouden wilde dieren heeft verklaard.
 • Het geestesoog van 50PLUS ziet dat zo voor zich: Ja edelachtbare wij hebben een paar hoefdieren in de Oostvaardersplassen geplaatst maar het gebied is wel 5000 hectare groot. En nou kunnen we ze niet meer vinden eb dus ook niet meer verzorgen. Nou dan verzinnen we gewoon een nieuwe term zei de rechter: “gehouden wilde dieren”. Dan hoeft de brandweer ook niet meer uit te rukken om een verdrinkend paard uit het water te halen. Nee mijnheer de rechter het zijn en blijven gewoon gehouden dieren op adequate tijdige en toereikende wijze ongeacht hun aantal veterinair te worden verzorgd…. en TIJDIG te worden bijgevoerd indien onvoldoende aanvetting heeft plaats kunnen vinden.
 • Wij MOETEN als beleidsbepalend orgaan maar eens een keer ballen tonen en bepalen dat de grote grazers in de OVP GEEN WILDE DIEREN ZIJN.
 • Er is geen 5000 hectare maar 1000 hectare begaanbaar land OVP. De dieren zijn er niet vanzelf naar toe gekomen maar door de mens geplaatst Er staat een hek omheen, waardoor ze niet kunnen migreren en er is geen predatie!
 • Indien de budgetten voor uitplaatsing niet toereikend zouden zijn, dienen de mogelijkheden voor extra aanvulling via crowd funding door dierenliefhebbers te worden onderzocht. 
 • Er moet wegens falend beheer en kennelijk eigen interpretatie van het door de politiek vastgestelde beleid (zie o.a. blz 3, 21,22,24 van het rapport Geel waar ik kortheidshalve naar verwijs) onderzoek komen naar de mogelijkheden om een andere beheerder aan te stellen voor de Oostvaardersplassen dan Staatsbosbeheer. Indien uit dit onderzoek blijkt dat wisseling van de wacht niet mogelijk is dan moet SBB voor wat betreft de beleidsuitvoering, transparantie, onbevooroordeelde publieksvoorlichting en het creëren van draagvlak richting buitenwacht in het kader van het beheer OVP onder streng toezicht gesteld worden met kwartaalrapportages aan Provinciale Staten over de resultaten daarvan! 
 • 50PLUS schaart zich met uitzondering van het afschot van gezonde edelherten achter de voorstellen van de Commissie Geel waarbij door ons de maximale begrazenisdruk blijvend op 1000 grote grazers minus het aantal afgevoerde Heckrunderen wordt gesteld.
 • 50PLUS stelt zich achter de voorstellen van het college waarbij de schuil- en beschuttingsgelegenheden niet het Controlerend toezicht door de burger moeten kunnen beperken.

vragen GS
 1.          Hoe ver bent u gevorderd het onderzoek uitplaatsing mogelijkheden voor alle drie soorten grote grazers
 2.          Hoe ver bent u gevorderd met het onderzoek naar de mogelijkheden tot vervoer van alle drie de soorten grote grazers en met name de herten.
 3.          Hoe ver bent u gevorderd met mogelijkheden tot contraceptie en de vraag aan de Rijks Universiteit
 4.          Mogen Heckrunderen en Koniks wel afgeschoten worden. 
 5.     Overpopulatie ganzen zorgt voor verdringing van andere vogelsoorten en voor vernietiging van delen van het moeras (Open water door rietvraat). Denkt u dat het terugdringen van het begraasbaar deel van de OVP voldoende is of zijn andere maatregelen nodig.