zondag 29 januari 2017

Debacle beheer Oostvaardersplassen

De term hoorzitting wordt misbruikt door PvdA, GL, PvdA door te doen voorkomen, alsof er vanuit Provinciale Staten alsnog een hoorzitting in het Provinciehuis gehouden wordt. Want waarom noemen zij dit een hoorzitting en niet gewoon een bijeenkomst van drie politieke partijen, wat dit feitelijk is. Een hoorzitting kan immers alleen gehouden worden door of namens Provinciale Staten.

Dat PvdA, GL en PvdD desondanks en tegen de wens van alle overige politieke partijen een hoorzitting organiseert over "het beheer van de Oostvaardersplassen" is ongepast en tegen alle reglementen en alle democratische rechtsbeginselen in. Door te voorkomen alsof de Provinciale Staten toch wel een hoorzitting houdt worden burgers en instanties op het verkeerde been gezet. Daarbij is het zeer oncollegiaal en vooral onsportief. Deze bijeenkomst moet dus gezien worden als een bijeenkomst van drie politieke partijen die in het Provinciehuis vergaderen, niets meer en niets minder.

Over het beheer van de Oostvaardersplassen waren al drie beeldvormende rondes in de Statencommissie geweest. Daar is uitgebreid gediscussieerd, hebben ook vele insprekers het woord gevoerd, ieder vanuit hun eigen deskundigheid. In de laatste Commissievergadering hebben de fracties van de PvdA, GL en PvdD ook nog eens bijna 50(!) technische vragen gesteld, nadat ze van de voorzitter ook nog eens een half uur extra spreektijd hadden gekregen! Voor de overige zeven fracties was het duidelijk dat dit dossier wel voor besluitvorming rijp is. Zoals te doen gebruikelijk volgt dan besluitvorming in de Statenvergadering (op 8 februari 2017). Respectloos verlieten de drie fracties, PvdA, GL en PvdD, de commissievergadering. Dit tot groot ongenoegen van de aanwezige insprekers en de leden van de commissie om vervolgens een eigen bijeenkomst te organiseren die niets met Provinciale Staten te maken heeft.
PvdA, GL en PvdA tonen zich niet alleen slechte verliezers over een democratisch genomen beslissing, wat nog veel kwalijker is, is dat deze partijen enkel organisaties en personen uitnodigen op hun "vergadering" die vallen in hun straatje. Een eenzijdige belichting dus, slechts bedoeld om hun eigen standpunt kracht bij te zetten.
50PLUS is benieuwd of de weglopers op 8 februari bij de besluitvorming over het initiatiefvoorstel 'Beheer Oostvaardersplassen' wel blijven zitten! 

vrijdag 6 januari 2017

Oostvaardersplassen: 'Ondragelijk lijden van Grote Grazers voorkomen!'Oostvaardersplassen

Oostvaardersplassen
50PLUS verzoekt als mede indiener van een initiatiefvoorstel aan Gedeputeerde Staten om uiterlijk juni 2017 met een voorstel te komen om de Natura 2000 doelstellingen centraal te stellen maar ook om zoveel mogelijk dierenleed, met name het ondragelijk lijden in de winter van de grote grazers, te voorkomen.

In dat voorstel dienen de navolgen hoofdlijnen uitgewerkt te worden:

  • Het beheer van het OVP gebied moet zijn afgestemd op het beleid van het nieuw op te richten Nationale Park Nieuw Land.
  • Het beheer moet leiden tot een toeristisch aantrekkelijk natuurgebied met een flora die behoort bij een polderlandschap, passend bij de natuurdoelenkaart en de doelstellingen van Natura 2000. Dit geldt niet alleen voor een klein gedeelte maar het hele gebied moet een etalagegebied zijn. Ook de fauna moet zo veel mogelijk in evenwicht zijn met de ecologische draagkracht van het gebied.
  • Het gebied zal zoveel als mogelijk opengesteld moeten zijn. Het beheer is gericht op bezoekmogelijkheden gedurende praktisch het hele jaar door opengesteld gebied. 
  • Meer en betere wandel- en fietsroutes moeten tot stand komen. De ingangen die zijn voorgesteld moeten in verbinding staan met elkaar en dusdanig gepland dat de flora en fauna (o.a. de grote grazers) ook zijn/haar rustpunten hebben maar op niet al te grote afstanden zichtbaar moet zijn.
  • Het beheer dient rekening te houden met de huidige gebiedsgrootte. In 2006 en 2010 heeft de ICMOII commissie voorstellen gedaan om het dierenwelzijn in de OVP te bevorderen. De voorgestelde forse gebiedsuitbreiding voor alle grazers is niet uitgevoerd en dit heeft consequenties voor het beheer. Dit dient in beeld te worden gebracht en zal leiden tot heroverweging van de ICMO-II-maatregelen die daaraan gekoppeld zijn.
  • Bij het beheer wordt rekening gehouden met de gevolgen van de uitbreiding van de luchthaven Lelystad.
Tot slot is de fractie van mening dat het aantal grote grazers grotendeels op een humane wijze kan worden teruggebracht door het toedienen van de zogenoemde 'Prikpil'. dinsdag 3 januari 2017

Bedrijfsartsen: 'Langer doorwerken lukt lang niet iedereen'

Nederlanders worden geacht steeds langer door te werken, terwijl niet iedereen daartoe in staat is. Voor 65-plussers die fysiek zwaar werk hebben, is langer doorwerken geen optie, vindt de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB). De overheid houdt volgens de organisatie van bedrijfsartsen te weinig rekening met de fysieke en geestelijke gevolgen die langer doorwerken met zich meebrengen. Dat meldt het Algemeen Dagblad.

Vooral laagopgeleiden die tijdens hun werk zwaar worden belast, krijgen op een gegeven moment een signaal van hun lichaam dat werken niet meer lukt. Bovendien is de levensstijl van veel mensen tegenwoordig te ongezond, zeggen de bedrijfsartsen. “Ze hangen ‘s avonds voor de tv, eten niet gezond en gaan niet naar de sportschool”, zegt NVAB-bestuurder Ernst Jurgens.