maandag 6 juni 2016

Woonvisie Lelystad zwaar op de maag van ouderen(bonden)


LELYSTAD - 50PLUS Flevoland/Lelystad staat volledig achter de zorgen die het Overleg Samenwerkende Ouderenbonden Lelystad (OSOL) uitte in een reactiebrief op de woonvisie 2016-2020 die komende donderdag in de gemeenteraad aan de orde komt. Weergave van de reactiebrief van het OSOL: 
'In de Woonvisie wordt o.a. gewezen op de veranderingen in de zorgsituatie. Er is in de huidige samenleving een tendens om het mogelijk te maken ouderen langer zelfstandig te laten wonen. Wat wij niet lezen in deze visie is dat het aantal ouderen, en vooral het aantal 70 plussers nog steeds sterk toeneemt. In Lelystad zelfs meer dan proportioneel dan het landelijke gemiddelde. De demografische opbouw van Lelystad wijkt immers nog steeds af van het landelijk beeld. Dit heeft alles te maken met het gegeven dat de ‘jonge gemeente’ Lelystad in haar startperiode vooral jonge mensen, en jonge gezinnen heeft getrokken. Waarvan er velen, ook na het werkzaam deel van hun leven, graag in deze stad willen blijven wonen. Daarnaast worden we met elkaar steeds ouder.
We zien inmiddels dat er een wachttijd is voor ouderen om in aanmerking te komen voor een passende woning. Deze wachttijd loopt inmiddels op tot 3 jaar! Het behoeft geen verdere uitleg dat dit leidt tot onacceptabele situaties en zelfs schrijnende gevallen. Mede vanwege deze situatie (verhuizen niet mogelijk) wordt uitgeweken naar de mogelijkheid om met technische voorzieningen bestaande woonsituaties aan te passen dit om val-incidenten te voorkomen, waardoor minder zorgkosten en de te bieden hulp. Vaak blijkt echter dat vooral sanitaire voorzieningen moeilijk aangepast kunnen worden Daardoor blijven onacceptabele situaties bestaan. Met name als in dergelijke situaties extra hulp nodig is. (Niet alles kan met mantelzorg worden geregeld) Uit onze contacten blijkt dat veel ouderen graag naar een passende(r) woning – binnen Lelystad - willen verhuizen. Het huidige huis wordt om een aantal redenen veel te groot en het onderhoud van de tuin te belastend. De financiën zijn echter vaak niet beschikbaar voor een verhuizing. Een kleine ondersteunende vergoeding bij verhuizing kan daarbij dan een groot genoegen geven. Een belangrijk voordeel daarbij is dat een dergelijk woonhuis beschikbaar komt voor gezins-bewoning. Uit het voorgaande mag duidelijk worden dat er in Lelystad op korte termijn behoefte is aan passende woningen voor ouderen. Uit reacties uit heden en verleden die ons als OSOL bereiken blijkt dat passende huisvesting in de omgeving van de Winkelcentra, MFA en Zorgcentra zeer gewild is. Dit geldt zowel voor de huur- als voor de koopsector. Dit in tegenstelling tot wonen in de huidige woonwijken omdat met name het openbaar vervoer op vele punten wordt gemist (bezuinigingspost). Zo rijdt er in woonwijk de Kempenaar overdag geen stadsdienst meer. En ook het gratis openbaar vervoer voor 65-plussers is afgeschaft. Tevens wordt duidelijk dat gemengde woonvormen geen onverdeeld succes zijn. De levensstijl van jong en oud verdragen zich soms niet.
We vragen aandacht voor de woonsituatie / problematiek van de ouderen in Lelystad. Mede om daarmee te helpen voorkomen dat er over afzienbare tijd noodsituaties ontstaan.

Samenvattend.
Als gezamenlijke ouderenbonden, samenwerkend in het OSOL, vragen wij u als individuele raadsleden en fracties, en totaal als Raad van Lelystad, deze aandachtspunten mee te
nemen in besluiten over deze Woonvisie Lelystad 2016 – 2020. In het bijzonder vragen wij daarnaast uw aandacht en inzet om deze visie aansluitend op een voortvarende manier te vertalen in concrete uitwerking. De ouderen van Lelystad rekenen op uw inzet.