zondag 14 februari 2016

TIEN redenen om NU lid te worden van 50PLUS

50PLUS heeft uw steun hard nodig om uw belang zo sterk mogelijk te behartigen. Dan doen we in de Eerste Kamer, in de Tweede Kamer, in de Provincie en gemeenten. 50PLUS staat dicht bij de ouder wordende mens. Het zijn juist deze mensen die gezorgd hebben voor de welvaartsstaat van nu en die de kind van de rekening zijn van dit huidige VVD en PvdA kabinet. Daarom is het goed om lid van 50PLUS worden!  

Hieronder geven wij u tien redenen om juist NU lid te worden: 

vrijdag 12 februari 2016

Geen tijd voor protesterende thuiszorgers TSN

Lelystadse VVD wethouder Sparreboom heeft geen tijd 
voor protesterende thuiszorgers van TSN!


Standpunten 50Plus in vluchtelingendebat

Juist nu Nederland voorzitter is, is dit de kans om er iets wezenlijks aan te doen! Daarom pleit 50PLUS voor een streng maar rechtvaardig, humaan maar realistisch vluchtelingenbeleid: 

  1. Een stevige en effectieve bewaking van de Europese buitengrenzen om de vluchtelingenstroom in te dammen 
  2. Een doortastende aanpak van mensensmokkelaars met zware straffen 
  3. Eerlijke verdeling van het aantal vluchtelingen over alle Europese landen 
  4. Opvang zoveel mogelijk in de regio 
  5. Geen economische vluchtelingen


vrijdag 5 februari 2016

Voorbeeld hoe MANTELZORGERS gewaardeerd worden!

De gemeente Groningen steekt extra geld dit jaar vooral in de ondersteuning en waardering van mantelzorgers in de eigen wijk of buurt, via de Wij-werkers.Het college van B&W van Groningen investeert dit jaar 844.000 euro extra in de ondersteuning van mantelzorgers. Deze zogenaamde Mantelzorgcomplimentgelden heeft het Rijk beschikbaar gesteld.

Het college van Groningen steekt het geld vooral in de ondersteuning en waardering van mantelzorgers in de eigen wijk of buurt, via de Wij-werkers. Er komt een coach voor de begeleiding van jonge mantelzorgers. Ook wordt geld gereserveerd voor nieuwe ideeën en initiatieven vanuit de wijken rond mantelzorg.  Wethouder Zorg en Welzijn, Ton Schroor: “Mantelzorgers verlenen langdurig en onbetaald zorg aan een familielid, vriend of buur. Als gemeente vinden wij het belangrijk om deze Stadjers onze waardering te geven en te ondersteunen bij hun waardevolle werk.”

De gemeente Groningen heeft deze ondersteuning en waardering dicht bij de mensen geregeld, in de eigen wijk of buurt. Alle Wij-teams hebben daarvoor nu een Wij-werker mantelzorg in hun midden. Deze Wij-werkers zijn er voor tips, adviezen, een luisterend oor, vragen en activiteiten. Daarbij beschikken ze over een netwerk van vrijwilligers, die de mantelzorger kunnen ontlasten door bijvoorbeeld ”even op te passen” of een klusje te doen. Binnen de Wij-teams zijn de Wij-werkers zo de verbindende schakel tussen de formele en informele zorg. Door Wij-werkers mantelzorg aan te stellen in elk Wij-team, heeft de gemeente deze ondersteuning het afgelopen jaar een boost gegeven.
Ik ben benieuwd of de Flevolandse gemeenten ook zo'n aanvraag bij het Rijk hebben gedaan en/of ze in diezelfde lijn als Groningen gaan acteren!

maandag 1 februari 2016

Werken aan een sterker platteland met een provinciale ontwikkelingsstrategie

De provincie Flevoland kiest de komende jaren voor een duurzame  ontwikkeling van het platteland waar het aangenaam wonen en werken is, maar ook goed bereikbaar.
Daar hebben Gedeputeerde Staten onlangs mee ingestemd toen zij de Lokale Ontwikkelingsstrategie LEADER Flevoland 2015-2020 vaststelden. LEADER is een onderdeel van het Nederlandse Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3). Het programma wordt voor 50% gefinancierd vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.  De doelstelling van het LEADER-programma Flevoland 2015-2020 is om het platteland van de provincie Flevoland duurzaam te ontwikkelen. Dat wordt gedaan door initiatieven te stimuleren die zich richten op economische, ecologische en sociale innovatie. Accenten daarbij zijn versterking van de sociale samenhang en van samenwerkingsrelaties tussen uiteenlopende partijen en organisaties in het landelijk gebied. Er wordt ook ingezet op versterking van de relatie tussen stad en platteland en op versterking van de (agro)toeristische infrastructuur. Flevoland bestaat voor een groot deel uit landelijk gebied. De fractie van 50Plus vindt het voor onze provincie dan ook van groot belang dat de ontwikkeling van ons platteland gestimuleerd wordt en dat het er aangenaam wonen en werken is én blijft.’ Ook vinden wij het belangrijk dat de ideeën vanuit de samenleving in het programma LEADER ingebracht kunnen worden. Een zogenaamde 'bottom-up' benadering waarbij de uitwerking niet van bovenaf wordt opgelegd maar juist vanuit de plattelandssamenleving zelf. Streeknetwerken en samenwerkingsverbanden tussen publieke en private partijen in het gebied spelen daarbij een belangrijke rol.