vrijdag 30 oktober 2015

PGB nog steeds NIET in orde!

Volgens Pgb-belangenvereniging ontvangen Per Saldo veel meldingen van budgethouders die nog geen bericht van hun gemeente hebben ontvangen over hun budget voor 2016. Dat meldt de website Gemeente.nu.

In september zijn er afspraken gemaakt tussen onder andere Per Saldo, de Vereniging van Nederlandse Gemeente (VNG) en het ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport (VWS) over de overgangsregeling. Afgesproken is dat er voor 1 oktober duidelijkheid voor de budgethouder zou zijn, maar afspraken blijken nu verschillend uitgelegd te worden.
Per Saldo heeft  gezegd dat budgethouders op 1 oktober een afgeronde herbeoordeling en budgettoekenning op zak moeten hebben en zo niet,  op die datum een mededeling van hun gemeente moeten hebben gekregen waarin staat dat de huidige indicatie met het huidige budget wordt verlengd tot 1 mei 2016, waarbij de herbeoordeling na 1 oktober kan plaatsvinden.

Andere uitleg gemeenten
Sommige gemeenten hebben hieruit afgeleid dat zij ook na 1 oktober nog een herindicatie kunnen geven die op 1 januari van kracht wordt, zolang zij dat voor 1 oktober aangekondigd hebben. Deze uitleg druist volgens Per Saldo in tegen de gemaakte afspraken. Volgens de organisatie is afgesproken dat  gemeenten voor 1 oktober aanstaande al hun budgethouders moeten informeren  of hun situatie vanaf 1 januari 2016 kan wijzigen (op basis van een herbeoordeling of andere tarieven) of dat hun budget voorlopig wordt verlengd. Gemeenten zorgen er vervolgens voor dat de formele toekenningen tijdig en correct bij de SVB worden aangeleverd: voor budgethouders met maandlooncontracten is dit uiterlijk 1 oktober aanstaande, voor budgethouders zonder maandlooncontracten is dit uiterlijk 1 november aanstaande.

Als een gemeente niets wil veranderen of meer tijd wil nemen voor een herbeoordeling dan zal het budget in ieder geval tot 1 mei 2016 worden verlengd. Hiermee wordt uitwerking gegeven aan de motie van de leden Dik-Faber en Dijkstra. Ook deze toekenningen worden voor de hiervoor genoemde data bij de SVB aangeleverd.

vrijdag 16 oktober 2015

Opnieuw vrees voor patiëntenstops wijkverpleging

Nadat begin oktober de vrees voor patiëntenstops in de wijkverpleging vals alarm bleek voor 2015, lijken de zorgen voor 2016 weer terug van weggeweest.
Er was onrust ontstaan omdat zorginstellingen aangaven een patiëntenstop te overwegen. Hun budgetten voor wijkverpleging zouden op zijn. Die budgetten worden gevormd op basis van afspraken tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Voor 2015 is er een oplossing voor de tekorten gevonden: door beschikbaar geld slim te herverdelen konden de patiëntenstops van de baan. Maar er is voor de toekomst nog geen oplossing gevonden.

maandag 12 oktober 2015

Tekort aan geschikte woningen voor ouderen

50PLUS heeft in de Tweede Kamer opnieuw gewezen op het woningprobleem van ouderen en mensen met een zorgbehoefte. De fractie diende drie moties in.
In de eerste motie werd de regering gevraagd te onderzoeken hoe woningen in complexen die zijn voorbehouden aan bewoners vanaf 55 jaar als aparte categorie woningen kunnen worden geregistreerd. Dit mede omdat het voor het vaststellen van de beschikbaarheid, de registratie én brandveiligheid van deze wooncomplexen het een eerste en noodzakelijke voorwaarde is dat er een vorm van registratie van deze woonvorm bestaat. Alsook omdat er een toenemende behoefte bestaat aan geschikte woonruimte voor ouderen.
In de tweede motie werd de regering gevraagd het plaatsen van een rookmelder ook in woningen gebouwd voor 2003 verplicht te stellen. Dit omdat rookmelders levens kunnen redden en Brandweer Nederland pleit voor een verplichte rookmelder in alle woningen.

In een derde motie werd de regering gevraagd met voortvarendheid de regie te nemen om het tekort aan geschikte woningen voor ouderen op de kortst mogelijke termijn aan te pakken, bijvoorbeeld aan de hand van een Landelijk Actieplan Ouderenhuisvesting.
Bij de behandeling van de begroting Wonen in de Tweede Kamer bracht partijleider Henk Krol naar voren dat mensen langer thuis moeten wonen, maar er voor hen een groot tekort aan geschikte woningen is. Dit probleem wordt alleen maar groter, gezien het feit dat het aantal 50-plussers de komende jaren zal toenemen.

Een grondige aanpak is volgens 50PLUS nodig.
“We moeten woningen in complexen die zijn voorbehouden aan bewoners vanaf 55 jaar allereerst gaan definiëren als aparte categorie. Daarna kunnen we maatregelen nemen om de beschikbaarheid te doen stijgen, het investeren hierin aantrekkelijker te maken én de brandveiligheid te bevorderen. 50PLUS zal hierbij nadrukkelijk de vinger aan de pols houden! Als de overheid wil dat onze ouderen langer thuis wonen, moet zij hen daar ook bij helpen. Vandaar dat 50PLUS, niet voor het eerst, een Landelijk Actieplan Ouderenhuisvesting bepleit”, aldus Henk Krol.

dinsdag 6 oktober 2015

50PLUS staat achter de helden van ambulancepersoneel

50PLUS Flevoland staat achter stakend ambulancepersoneel

Ambulancepersoneel in Flevoland legt woensdagmiddag 7 oktober het werk neer, net als het personeel in negen andere regio's. Het is voor het eerst dat ziekenautomedewerkers een landelijke werkonderbreking houden, meldt FNV Zorg & Welzijn. Eerder werd al wel een estafettestaking gehouden, waarbij regio's om de beurten het werk neerlegden.
Van 12.00 tot 16.00 uur rukken de ambulances alleen uit in spoedgevallen. Geplande ritten met patiënten gaan niet door. Het personeel wil dat Ambulancezorg Nederland akkoord gaat met 'een fatsoenlijke cao'.

maandag 5 oktober 2015

fractie van 50PLUS Flevoland bezorgd over Regiotaxi

50PLUS Flevoland maakt zich zorgen om Regiotaxi


In het vervolg op de geslaagde aanbesteding van de mobiliteitscentrale constateert de fractie van 50PLUS dat de voorgenomen publicatie van het bestek op Tenderned om aan te besteden op 1 juli 2015 niet gehaald is.
Hiermee komt de datum waarop de nieuwe concessie regiotaxi/ mobiliteitscentrale operationeel moet zijn (01-01-2016) in gevaar. Waarschijnlijk is de oorzaak van de vertraging verschillen van inzicht tussen de provincie en de gemeenten over het proces, inhoud en financiën. De fractie van 50PLUS wil daar opheldering over. Daarom heeft fractievoorzitter Wout Jansen schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland.

50PLUS doet mee met gemeenteraadsverkiezingen Gooise Meren

Viola HOLT op lijst 50PLUS vervroegde gemeenteraadsverkiezingen 18 november 2015 Gooise Meren


Inwoners van Bussum, Naarden en Muiden gaan op 18 november naar de stembus om een gemeenteraad voor de nieuw te vormen gemeente Gooise Meren te kiezen, kunnen ze ook op de partij 50PLUS stemmen. Met de aanwezigheid op de kieslijst maakt de partij haar debuut op lokaal niveau. 50PLUS is vertegenwoordigd in de Eerste en Tweede Kamer en in bijna alle Provinciale Staten, maar deed naar eigen zeggen bewust niet mee aan lokale verkiezingen. Het partijbestuur zegt 'onder druk van de leden' die koers te wijzigen. 

De taken die gemeenten krijgen op het gebied van ouderenzorg, is de voornaamste reden voor die omslag

zondag 4 oktober 2015

Burgemeester Lelystad over opvang vluchtelingen in OFG

Burgemeester Lelystad over opvang vluchtelingen


Margreet Horselenberg in gesprek met Jeroen van der Laan 
in programma 'Over Flevoland Gesproken'