maandag 6 juli 2015

De eerste 100 dagen van de 50Plusfractie


De fractievoorzitter van 50Plus in de Provinciale Staten van Flevoland kijkt met tevredenheid terug op de behaalde politieke resultaten. Om het goede politieke werk van onze fractie voort te zetten wordt de 50Plusfractie vanaf nu ook ondersteund door een Burgerstatenlid. 
Gerben Laagland, ervaren in het Statenwerk, is op 1 juli als Burgerstatenlid voor 50Plus Flevoland beëdigd. Onze fractie is in het bijzonder tevreden over onze successen bij de laatste Statenvergadering voor het zomerreces. De 50Plusfractie diende onder meer een amendement in op het Reglement van Orde (RvO) om een burgerinitiatief laagdrempeliger te maken. Men kan vanaf nu met 500 kiesgerechtigde handtekeningen een burgerinitiatief indienen. Dit amendement is tot onze grote vreugde UNANIEM door de Staten aangenomen.


Diezelfde vergadering diende de fractie 50Plus drie moties in bij de behandeling van de Perspectiefnota (Voorjaarsnota), waarin de kaders worden vastgesteld voor de begroting 2016.
De eerste motie ging over het behoud van € 51.000 voor eenzaamheidsbestrijding van ouderen. Alle coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en jawel ook de SP stemden tegen, waardoor deze motie met 20 tegen 19 stemmen werd verworpen.
Ook de tweede motie van 50Plus werd door dezelfde partijen en de CU verworpen. Deze motie was bedoeld om een éénmalige reserve te oormerken om de vrije keus voor ouderen om zelfstandig te kunnen wonen mogelijk te laten blijven. Dit omdat het rijksbudget 'Volledig Pakket Thuis' per 1 januari 2016 komt te vervallen, waardoor deze ouderen volledig afhankelijk worden van mantelzorg of vrijwilligers. Het was dan ook erg teleurstellend dat met name de SP tegen deze motie stemde en kennelijk haar sociaal beleid ten koste laat gaan van het pluche in het college van Gedeputeerde Staten. Daarmee doet de SP mee aan de schaamteloze 'wegkijk' politiek zoals onze regering thans ook doet (staatssecretaris Van Rijn). Het Rijk die dit beleid schaamteloos doorvoert, de huidige coalitiepartijen in Flevoland die om het hardst roepen: "ouderen behoren niet (meer) tot onze kerntaken" en de gemeenten die de Rijksbezuinigingen niet gaan compenseren omdat zij daar de middelen niet voor hebben. Daarom vroeg de fractievoorzitter van de fractie 50Plus, Wout Jansen, zich hardop af: ‘WIE voelt zich dan nog wel verantwoordelijk voor de ouderen?: 50Plus dus!’

Onze derde motie over ‘BEHOUD van werkgelegenheid’ (ook in de zorgsector) werd UNANIEM door Provinciale Staten aangenomen.  
Verder heeft de fractie 50Plus samen met GroenLinks, PvdA en ChristenUnie een amendement ingediend over vrijetijdseconomie, waarin aandacht wordt gevraagd voor wandel-, fietsknooppunten en netwerken. Dit amendement is met een ruime meerderheid aangenomen. Ook het amendement van de PvdA en onder andere 50Plus om 2,5 miljoen euro voor jeugdzorg te reserveren is, met uitzondering van de PVV aangenomen. Dit amendement werd overigens door Willem de Jager (PvdA) keurig opgemaakt en verwoord in de Statenvergadering. Verder heeft onze fractie de klimaat-motie van de Partij voor de Dieren mede ingediend. Daarin wordt aandacht voor de klimaatverandering gevraagd en ook deze motie is aangenomen.

Eindconclusie
Tijdens de laatste Statenvergadering is de fractie 50Plus versterkt met een nieuw Burgerstatenlid. De fractie 50Plus heeft de toon gezet en is trots met de behaalde resultaten. Dat wij met ons initiatief het zogenoemde burgerinitiatief laagdrempelig hebben kunnen maken. Dat wij met onze motie het college van Gedeputeerde Staten opdracht hebben gegeven om nu ook specifieke aandacht te gaan besteden aan het BEHOUD van WERKGELEGENHEID in Flevoland, want dit was een omissie in het coalitieakkoord. Ook heeft de fractie 50Plus aandacht gevraagd en zich ingezet voor het behoud van de benodigde middelen voor eenzaamheidsbestrijding bij ouderen en voor de vrije keuze van ouderen om na 1 januari 2016 nog zelfstandig te kunnen blijven wonen. Dit is helaas niet gelukt en wij zijn dan ook erg teleurgesteld in de coalitiefracties van het CDA en met name de SP. Deze laatste partij roeptoeterde in het verleden altijd van de hoogste toren als het ging om zorg, ouderen, mensen met beperkingen en de zwakkeren in de samenleving. Regeren en toch iets van je idealen waarmaken is een kunst die niet iedereen beheerst.

De Provinciale Staten zijn nu met zomerreces oftewel met vakantie. De lezers van onze website zullen ons dus een paar weken moeten missen. De start van het nieuwe politieke seizoen is eind augustus. 
Wij wensen u een fantastische en vooral zonnige vakantie toe.