donderdag 28 mei 2015

50Plus Flevoland verwijt de SP op 'PLUCHEGEDRAG'

50PLUS verwijt SP van PLUCHEGEDRAGDe eerste ' echte' Provinciale Statenvergadering in de nieuwe periode leverde direct door 50PLUS veroorzaakt vuurwerk.
De behandeling van de jaarcijfers van de provincie  was voor ons aanleiding voor een motie. We vroegen daarin om aandacht om dreigende werkloosheid in de zorgsector, met name de mensen die werkzaam zijn in de huishoudelijke zorg, vanwege de rijksbezuinigingen daarop van 40%. De hele oppositie, 20 zetels, ondersteunde de door Wout Jansen opgestelde motie. En we brachten de collegepartijen (21zetels) in behoorlijke problemen. Er was best sympathie voor het idee, maar helaas riepen VVD, CDA, D66 en hun socialistische collegepartner voorop, dat de provincie hierin "geen taak" had. Je hoorde Emil Roemer in Den Haag brommen!

Er volgde een schorsing, maar het overleg met het CDA bracht geen oplossing. De hoofdelijke stemming bewees dat de VVD de SP met een 'ijzeren greep' in het college houdt. Wout Jansen noemde dit namens de fractie "Kiezersbedrog". SP heeft de mond vol over de huishoudelijke zorg tijdens de campagne en nu, eenmaal in het pluche, is het geen taak meer voor de Provincie! Leg dat maar eens uit aan al die mensen die werkzaam zijn in de zorgsector!

dinsdag 26 mei 2015

Fiscale discriminatie van ouderen moet stoppen

Martin van Rooijen
De koopkracht van ouderen is de afgelopen jaren op peil gebleven. Dat is de boodschap die het kabinet ons graag wil verkopen. Maar voormalig staatssecretaris van financiën en nu Eerste Kamerlid voor 50Plus Martin van Rooijen ziet een heel andere trend.

Het kabinet morrelt wel degelijk aan de inkomenspositie van ouderen en doet dat met belastingmaatregelen die exclusief de 65-plussers treffen: een onderwerp dat in de media nauwelijks aandacht krijgt. Aan die leeftijdsdiscriminatie moet een eind komen zegt hij in dit opinieartikel.
Ouderen hebben de afgelopen jaren een reeks maatregelen over zich heen zien komen, die hun financiële positie behoorlijk onder druk hebben gezet. De inkomens van veel ouderen slonken door fiscale maatregelen, strengere pensioenregels en een hogere eigen risico in de gezondheidszorg. In 2016 volgen weer twee belastingverhogingen, die uitsluitend de ouderen treffen. Dat is al vastgelegd in het Belastingplan 2015.

maandag 25 mei 2015

Meerderheid Nederlanders: ‘Van Rijn stap op’


Meer dan de helft van de kiezers vindt dat de sociaaldemocratische staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) moet aftreden vanwege de aanhoudende problemen met het persoonsgebonden budget (pgb). Dat blijkt uit de wekelijkse peiling van Maurice de Hond. In totaal 54 procent is van mening dat Van Rijn beter kan opstappen. Slechts negen procent gelooft dat de problemen vrijwel opgelost zijn.

Er zijn al lange tijd problemen rond de betalingen van het pgb. Opvallend is dat ook de meerderheid van de PvdA-kiezers vindt dat Van Rijn beter kan vertrekken. Dat geldt ook voor kiezers van PVV, SP en CDA. Van de VVD- en de D66-kiezers vindt een meerderheid dat juist niet.

Volledige steun
Premier Mark Rutte maakte op 21 mei kenbaar nog altijd vierkant achter Van Rijn te staan. “Martin van Rijn, een van de besten in het team, heeft mijn volledige steun”, zei Rutte vrijdag in zijn wekelijks gesprek bij de NOS. Ruttes volledige steun geldt ook voor staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken, die verantwoordelijk is voor de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
Die dienst is sinds 1 januari belast met de uitbetaling van de pgb’s, maar dat leidde tot veel chaos en veel mensen die lang op hun geld moesten wachten.
Volgens Rutte zijn de problemen nog niet voorbij, maar is Van Rijn ze wel aan het oplossen en wordt de vertraging stap voor stap ingelopen. De veranderingen bij de pgb’s waren nodig omdat die voorheen vooraf werden uitbetaald en dat leidde tot te veel misbruik. De SVB betaalt achteraf uit. Rutte weigerde excuses te maken voor de chaos rond de pgb’s. “Ik zit er om problemen op te lossen. Excuses zijn geuit"

maandag 18 mei 2015

Staat kan eerder beloofde pensioenen veiligstellen

De eerder beloofde pensioenen zijn veiliggesteld als de staat jaarlijks 20 miljard leent van de Nederlandse pensioenfondsen tegen 4 procent rente.

Volgens Paul Frentrop en Ruurt Hazewinkel, die dit schrijven in De Volkskrant, kan de staat het Nederlandse pensioen eenvoudig redden. “Het kan toch niet zo zijn dat door Europees monetair beleid het Nederlandse pensioenstelsel instort terwijl een oplossing voor de hand ligt”, merken zij op. Frentrop is voormalig hoogleraar corporate governance en Hazewinkel is oprichter van beleggingsfonds Optimix.

zondag 17 mei 2015

Kom in actie tegen de sloop van je pensioen

"Kom in actie tegen de sloop van je pensioen. De sloop van ons pensioenstelsel gaat nu pas echt beginnen". Die oproep en waarschuwing doet Martin van Rooijen, voor 50PLUS kandidaat voor de nieuwe Eerste Kamer.

Van Rooijens opmerkingen komen voort uit de jongste peilingen onder Nederlandse kiezers. Daaruit blijkt dat GroenLinks en D66 het niet goed doen bij oudere kiezers en CDA, VVD en PvdA ook steeds minder ouderen trekken. Dat heeft als oorzaak dat die vier partijen onvoldoende de belangen van ouderen behartigen. Volgens pensioendeskundige en oud-staatssecretaris van Financiën Van Rooijen heeft 50PLUS grote kansen om de gevoelens onder oudere kiezers om te zetten in  stemmen en zetels. Hij wijst erop dat bij de komende belastinghervorming alleen gedacht wordt aan belastingverlaging voor werkenden, welke verlaging bovendien door ouderen betaald moet worden. Ook geeft hij aan dat vrouwen een veel lager aanvullend pensioen hebben. Bij pensioenfonds Zorg en Welzijn is het gemiddeld aanvullend pensioen slechts 500 bruto per maand, geeft Van Rooijen aan. Voor vrouwen met een parttime baan en een lager loon is het gemiddelde nog veel lager. Het nabestaandenpensioen wordt volgens Martin van Rooijen steeds meer onder politieke druk gezet. Ook juist door D66 en GroenLinks, benadrukt hij.
De Eerste Kamer vergadert dinsdag 19 mei over de versnelling van de verhoging van de AOW-leeftijd, waar 50PLUS tegen is. Ook hierbij komt het pensioen om de hoek kijken.

vrijdag 8 mei 2015

MSRA-bacterie in Zuiderzeeziekenhuis Lelystad

Het Zuiderzeeziekenhuis in Lelystad heeft vandaag besloten voorlopig geen patiënten meer op te nemen op de longafdeling. Tot de tijdelijke opname is besloten, omdat de MRSA-bacterie is gevonden.

Gebleken is dat drie patiënten bleken de bacterie bij zich te dragen. Dinsdag bekijkt het ziekenhuis of de afdeling weer open kan. Intussen wordt onderzocht of het personeel ook besmet is met de bacterie die resistent is voor de meeste antibiotica.De MRSA-bacterie, één van de zogenoemde ziekenhuisbacteriën, is voor gezonde mensen ongevaarlijk. Zieke  personen kunnen er vervelende infecties van krijgen.

zaterdag 2 mei 2015

10 Standpunten van de Tweede Kamerfractie 50PLUS

Alles moet erop gericht zijn dat een uitgeprocedeerde asielzoeker Nederland verlaat. En de problematiek van de vluchtelingen die de gevaarlijke oversteek van Noord-Afrika naar Zuid-Europa willen maken, moet bij de basis worden aangepakt

Onderstaand de 10 standpunten van de fractie van 50PLUS in de Tweede Kamer. Zowel over de zogeheten bed-, bad- en broodregeling als over de (boot)vluchtelingen heeft de fractie een duidelijke mening:

  1. Een asielzoeker die uitgeprocedeerd is, moet Nederland verlaten, vindt 50PLUS. Hij of zij heeft het hele gerechtelijke traject doorlopen en er is nauwgezet naar zijn of haar zaak gekeken. Als een rechter vervolgens bepaalt dat de asielzoeker geen verblijfstitel krijgt, dan is er maar één conclusie: hij of zij moet uit Nederland vertrekken. Alles moet dáár op gericht zijn. Er moet daarom harder gewerkt worden aan een succesvolle terugkeer. 50PLUS meent dat de primaire inzet bij uitgeprocedeerde asielzoekers duidelijk is: Nederland weer verlaten. Totdat daadwerkelijke terugkeer kan worden waargemaakt, krijgen de mensen basale opvang met bed, bad en brood verzorgd door gemeenten, maatschappelijke organisaties en kerken
  2. Na een redelijke termijn van maximaal zes maanden kunnen uitgeprocedeerden alléén nog terecht in Ter Apel en/of een beperkt aantal gemeenten. Er dient volgens de fractie een krachtige begeleiding te komen hier in ons land, gericht op terugkeer. Als een asielzoeker weigert om Nederland te verlaten, of ons land niet kan verlaten door het ontbreken van een documenten, zal actief moeten worden gewerkt aan uitzetting. 
  3. Nederland moet nadrukkelijk alle mogelijke diplomatieke en politieke middelen aanwenden om de herkomstlanden te bewegen uitgeprocedeerden terug te nemen. Het is niet menswaardig om uitgeprocedeerde asielzoekers jarenlang in Nederland te laten verblijven en zo valse hoop te geven op een leven in ons land. 
  4. Een vluchteling komt niet zomaar in ons land aan, stelt 50PLUS. In dat lange tracé moet en kan ook veel gedaan worden. Nederland moet werken aan bewustwording in de herkomstlanden om het verkeerde beeld over ons land bij te stellen. Het moet duidelijk zijn dat voor economische vluchtelingen in ons land geen plaats is en dat er onder geen beding kans is op een generaal pardon. Ook in Nederland zelf moet bewustwording plaats hebben, namelijk van het feit dat men niet mag blijven. 
  5. Met betrekking tot de bootvluchtelingen realiseert 50PLUS zich dat achter iedere vluchteling die de Middellandse Zee tracht over te steken, een menselijk drama zit. 50PLUS vindt dat de problematiek van de vluchtelingen die – aangespoord door mensensmokkelaars – de gevaarlijke oversteek van Noord-Afrika naar Zuid-Europa willen maken, bij de basis moet worden aangepakt. 
  6. 50PLUS wil dat in de eerste plaats getracht wordt te vóórkomen dat vluchtelingen in bootjes de zee op gaan. Om dat te bereiken moeten – als dat ook maar enigszins haalbaar is – in gebieden aan de Libische kust ‘safe havens’ worden gecreëerd. Daar kunnen vluchtelingen worden ondergebracht in veilige zones. Er dient tevens een intensievere samenwerking te komen tussen landen aan beide zijden van de Middellands Zee. Het doel is om samen voorlichting te geven en adequate opvang in de regio op te zetten. 
  7. De Europese Unie moet Afrikaanse hulpdiensten ondersteunen met mankracht en financiële middelen, vindt 50PLUS. Als het enigszins verantwoord is, wordt belet dat de boten volgestouwd met vluchtelingen vertrekken. Boten die toch uitvaren worden zoveel mogelijk gedwongen terug te keren nog voordat ze op open zee zijn. Daarvoor is meer maritieme inzet dicht voor de Libische kust nodig. Het actief tegenhouden van boten neemt mensensmokkelaars de wind uit de zeilen. 
  8. De buitengrenzen van Europa moeten beter bewaakt worden zodat schepen die de oversteek toch wagen actief kunnen worden tegengehouden en kunnen worden teruggebracht. 50PLUS vindt verder dat er opnieuw steun moet komen voor ingrijpen door Italië. 
  9. De Italianen hadden tot maart met ‘Mare Nostrum’ een goed werkend programma voor het oppakken van mensensmokkelaars. Dat programma is door de Europese Unie vervangen door operatie ‘Triton’. Die is echter minder succesvol. Er moet een aanpak komen die minstens net zo effectief is als de Italiaanse operatie. Als ondanks alle inspanningen boten toch kunnen vertrekken en op open zee kapseizen dan moeten we er alles aan doen om de opvarenden te redden. 
  10. Er moet extra geld worden vrijgemaakt voor opsporing, redding en humanitaire opvang. Die opvang moet evenwichtiger over Europa verdeeld zijn dan nu het geval is. Ieder van de 28 Europese lidstaten dient een aanvaardbaar deel van de vluchtelingen op te nemen.