Provinciale ALVDe aangekondigde algemene ledenvergadering van 4 oktober gaat door omstandigheden NIET door.
--------------------------------------
PROVINCIALE ALGEMENE LEDENVERGADERING
donderdag 4 oktober 2018, aanvang 19.30 uur
locatie: Agora-theater, Agorabaan 12,  8224 JS Lelystad
Verkiezing nieuw bestuur 50PLUS afdeling Flevoland

(voorlopige) AGENDA
 1. Opening door de dagvoorzitter; 
 2. Vaststelling agenda;
 3. Mededelingen; 
 4. Terugblik op de afgelopen bestuursperiode; 
 5. Voordracht kandidaat-bestuursleden door de dagvoorzitter namens de selectiecommissie (kandidaatstelling is 26 juli gesloten);  
 6. Presentatie kandidaten bestuur Flevoland en motivatie (max. 1 minuut) 
 7. Verkiezing afdelingsbestuur Flevoland; 
 8. Installatie nieuw afdelingsbestuur Flevoland; 
 9. Vooruitblik op de Provinciale Algemene Ledenvergadering op zaterdag 24 november 2018;  
 10. Rondvraag 
 11. Sluiting

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
=========================================================
Brief aan de Flevolandse leden 12 juli 2018

Geachte leden,                                                                                                                                       
Bij deze nodigen wij u uit voor de Provinciale  Algemene Ledenvergadering op donderdag 4 oktober 2018 om 19:30 uur in het Agora theater, Agorabaan 12,  8224 JS Lelystad. De definitieve agenda wordt op 19 september door de afdeling Flevoland aan u toe gezonden.

Het belangrijkste wat aan de orde komt, is het kiezen van een nieuw  bestuur 50PLUS partij afdeling Flevoland.  De huidige bestuurscommissie a.i.  Flevoland is door het hoofdbestuur benoemd op 5 juli, te weten: Yvonne Bierman (Dronten), Marina Reigwein (Zeewolde), Mia Meerveld (Lelystad), Frank van Laarhoven (NOP) en Sylvia Fetter (Lelystad) zullen deze bestuurscommissie voorbereiden.

De procedure
Als u zich kandidaat wilt stellen voor een zetel in het nieuwe  bestuur afdeling Flevoland stuur dan een mail naar flevoland@50pluspartij.nl met daarin uw CV, contactgegevens en een korte motivatie.
Over de verdere selectieprocedure wordt u verder in kennis gesteld na ontvangst van uw sollicitatie.
Schema bestuursverkiezingen
 • Opening kandidaatstelling: donderdag 12 juli 2018.
 • Sluiting Kandidaatstelling: donderdag 26 juli 2018.
 • Publiceren voorlopige agenda: woensdag 8 augustus 2018.
 • Publiceren definitieve agenda: woensdag 19 september 2018.
 • Provinciale Algemene Ledenvergadering: donderdag 4 oktober 2018.
Volledigheidshalve wordt vermeld dat voorzitter, secretaris en penningmeester in functie worden gekozen. Voorzitter van de selectiecommissie is Mw. Mia Meerveld (door hoofdbestuur benoemd).

In een later moment zult op de hoogte gebracht worden over de verkiezingen  van Provinciale Staten en Waterschappen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met  mevrouw Yvonne Bierman, tel.nr.  06 2216 9872

Klik hier voor de profielschets voor leden afdelingsbestuur.

12 juli 2018
Met vriendelijke groet,

Paul Le Coultre
Vice-voorzitter 50PLUS partij
=========================================================

PROGRAMMA 2015-2019
Bestuurlijke vernieuwing
 • De provincie dient transparant, betrouwbaar en integer te zijn;
 • Wars van achterkamertjespolitiek van de coalitiepartijen.
 • Tegen samenvoeging van Provincie Noord-Holland, Utrecht en Flevoland.
 • Vóór Inspraakrecht in de provinciale Statenvergadering en commissies.
 • Vóór een (raadgevend)referendum bij zwaarwichtige zaken 
  • (Schaliegas/Superprovincie)
 • Geen lastenverzwaring voor onze Flevolanders.
 • Burgers, boeren, buitenlui en bedrijven betrekken bij begin van de planvorming.
Ouderen – Gehandicapten – Mobiliteit – Veiligheid - Zorg
 • Streng doch rechtvaardig immigratiebeleid
 • Veiligheid wordt ook in buitengebied gewaarborgd.
 • Bevorderen van ‘zorgwonen’ in het buitengebied.
 • Rolstoelvriendelijke toegangen overheidsgebouwen.
 • Meer aandacht snelle aanrijtijden ambulance en brandweer
 • Alle dorpen en steden zijn goed bereikbaar met openbaar vervoer.
 • Alle bushaltes zijn veilig, bereikbaar en waar nodig goed verlicht.
 • Realisering van een buslijn Lelystad - Enkhuizen 
  • (Markerwaarddijk wordt aansluitdijk).
 • Gratis of aangepast tarief openbaar vervoer voor minima-65plussers.
 • Behoud van  zelfstandig Streekvervoer
 • Behoud van zelfstandig stadsvervoer in Almere en Lelystad
 • Voorstander van een IJmeer verbinding bij Almere
 • Voor het instellen van een zorgfonds als vangnet WMO en Jeugdzorg
Economie – Financiën - Werk - Duurzaamheid
 • Tegen schaliegasboringen in Flevoland
 • Vóór ontwikkeling van bedrijfsterreinen in de hoek bij A6/A27 en Larserpoort
 • Voor Flevolandse kustontwikkeling
  • Overslaghaven Lelystad
  • Maritieme servicehaven Urk (NOP)
 • Meer samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.
 • Her- en bijscholing stimuleren voor ouderen, jongeren en werkzoekenden.
 • 50PLUS wil extra investeren in openbaar vervoer,
 • Voor Zonne-energie en bevordering van het verbouwen/consumeren  van reguliere en biologische producten van eigen bodem,
 • Geen windmolens met een hogere tiphoogte dan 149 meter 
 • Niet toestaan van milieuvervuilende industrie
 • Voor het instellen van een Sociaal Economische Raad (SER)
 • Speciale aandacht voor behoud werkgelegenheid met name voor de zorgsector

Behoud van Flevolandse kernkwaliteiten
1.  Vóór behoud kernkwaliteiten natuur, schone bodem/lucht en water
2.  Dierenleed en voorkoming onnodig lijden van grote grazers in de 
     Oostvaardersplassen dient voorkomen te worden.
3.  Vóór een goed Provinciaal dierenwelzijnsbeleid
4.  Tegen 7e en 8e landschapskunstwerk