woensdag 27 juni 2018

Oostvaardersplassen Crepeer plek vol Karkassen

Bierman van de St. Welzijn Grote Grazers Oostvaardersplassen spreekt in bij commissie


Het blindelings geloven in een op los zand gebaseerde ideologie heeft geleid tot ongekend dierenleed, natuurverloedering en een ongekende maatschappelijke onrust met een haast on-Nederlandse burgerlijke ongehoorzaamheid. Wij zijn blij dat het merendeel van de Provincie Flevoland het roer wil omgooien en ons advies luidt als volgt:   


 • Pak het voorstel van de gerenommeerde Faculteit dierengeneeskunde van de Universiteit Utrecht met beide handen aan. Populatiebeheer door middel van  anticonceptie is de enige diervriendelijke wijze en voorkomt dierenleed en maatschappelijke onrust. 
 • Wij hebben vernomen dat Staten- en commissieleden is verteld, dat herplaatsing van edelherten niet mogelijk is. Dit is niet juist. De eerste 35 edelherten, die destijds in de OVP zijn geplaatst, zijn opgehaald uit Schotland door Rob van Baarle, toenmalig medewerker van Staatsbosbeheer (SBB) en adviseur Vereniging het Edelhert.  MAES transport BvbA is o.a.  gespecialiseerd in het vervoer van herten. Het beste tijdstip om zowel de vrouwelijke als mannelijke dieren te vervoeren is na de bronst. Dat is de periode vanaf (eind) december tot en met april. 
 • De grashoogte in de OVP is van dien aard dat de overlevingskansen van de Heckrunderen minimaal zijn. Herplaatsen van de Heckrunderen is dus van levensbelang.   
 • Bestrijd het giftige Jacobskruiskruid en Mosterzaad om vergiftiging tegen te gaan en dat de eetbare vegetatie de ruimte krijgt. Wellicht zijn er vrijwilligers, die hierbij willen helpen. 
 • Het verslag van bioloog/vegetatiedeskundige Jaap Slurink spreekt  boekdelen en het herstel van de vegetatie zal wellicht jaren duren. Zorg ondertussen voor geschikt en voldoende voedsel (mineralen). Niet alleen voor de dagelijkse behoefte maar ook voor het opbouwen van de vetreserves.
 • Start met het voeren als er een tekort aan voedsel is en/of dreigt. Dieren mogen niet langdurig aan honger worden blootgesteld. 
 • Zorg voor voldoende beschutting.
 • Zorg voor schoon en veilig (drink) water.
 • Plaats zoveel mogelijk dieren uit naar particulieren en natuurparken, waar het dierenwelzijn is geborgd. Aanbiedingen met rewildingprojecten dienen met de nodige argusogen te worden bekeken, u bent inmiddels bekend met de gevolgen van rewilding. 
 • Geef alle dieren de status van gehouden dieren en niet alleen de grote grazers in het Oostvaardersveld, de zgn. etalage van de Oostvaardersplassen. 
 • Wat medische zorg betreft is SBB hier behoorlijk in gebreke gebleven, zie quick scan Dierenbescherming en de kwestie van de drachtige merrie, die in de sloot is geraakt.

Uit getuigenverklaringen en foto’s blijkt dat het afschot door SBB regelmatig niet vakkundig plaatsvindt. Hiervoor moet een oplossing komen, waar alle betrokken partijen zich in kunnen vinden. 

Mocht u besluiten SBB als beheerder aan te houden verzoeken wij u dringend dat SBB onder streng toezicht wordt gesteld van een door u te benoemen Maatschappelijke Advies Commissie met bevoegdheden. Samengesteld uit alle lagen van de samenleving en belangenorganisaties. Deze commissie moet op uw onvoorwaardelijke steun kunnen rekenen als zij misstanden vermoeden en/of constateren. Naast betaling geeft uitsluitend de Provincie opdracht tot het maken van onderzoeksrapporten, kosten van veterinaire begeleiding en/of adviezen, bloed- en sectieonderzoeken etc. Op deze wijze kan de beheerder geen enkele invloed uitoefenen op de uitslag, werkwijze, openbaarmaking en aan wie de opdracht wordt gegund.

SBB heeft informatie gepubliceerd naar aanleiding van WOB verzoeken en het deksel is van de beerput gelicht. In de sectierapporten wordt o.a. gesproken over chronische leverbotziekte, ijzer-vergiftiging, worminfecties, ataxie edelherten, kopergebrek bij alle grote grazers,  matige conditie, ernstige vermagering en uitgemergeld.  EEN SCHANDE!

SBB en Han Olff u beweert toch altijd dat de dieren niet verhongeren in het sprookjesbos van Frans Vera? Voorts beweren SBB en Han Olff dat de dieren tijdig worden afgeschoten. Graag een uitleg waarom op de lijsten met de duizenden afgeschoten dieren op een enkele uitzondering na alleen conditie 1 en 2 (m.a.w. slecht tot matig) staat vermeld. 

Voor wie Han Olff niet kent: Hoogleraar ecologie en natuurbeheer aan de Rijksuniversiteit Groningen, o.a. Raad van toezicht van het WNF, Raad van Toezicht Ark Natuurontwikkeling en fanatieke aanhanger van Frans Vera.   
Ondanks dat de bewijzen van onbeschrijfelijk dierenleed zich opstapelen, zullen de voorstanders het wijzigen van het beheer juridisch aanvechten o.a. onder het mom van dierenwelzijn.

Maar waar waren de protesten van deze huichelaars toen in het afgelopen voorjaar ruim 3200 eens zo gezonde kalveren, veulens en volwassen dieren werden uitgehongerd en na maanden van lijden - totaal uitgemergeld - alsnog werden afgeschoten?
Muisstil, genietend van de natuurlijke processen met als absolute hoogtepunt het afvoeren van de kadavers naar de verbrandingsoven.
Een aantal bezoekverslagen van dierenarts Luten zijn openbaar gemaakt. Verslagen zonder tekst en de cruciale maanden t.w. april 2013, februari, maart, april 2014, april 2015 en april 2016 ontbreken. Zijn deze zo schokkend?  Enkele citaten zijn:

 • 06.03.15 “Je ziet ze (Konikpaarden) fanatiek naar rietwortels zoeken. Paarden die tot 40 cm diep met hun hoofd in de modder wroeten blijft een SPECIAAL EN MOOI SCHOUWSPEL”. Dames en heren, alleen een sadist kan  genieten van een wanhopige poging om voedsel te vinden.    
 • “Door intensieve surveillance (meerdere schietploegen tegelijk) wordt er nauwlettend op dierenwelzijn gelet. Petje af”.   Dames en heren, petje af voor het te laat afschieten van dieren?   
 • 25.02.16: “De komende 4-6 weken zullen nog vele dieren afvallen omdat de reserves grotendeels zijn opgebruikt en er voorlopig nog weinig voedsel groeit”. Dames en heren, voor ons het bewijs van bewuste uithongering.    
 • 16.12.16: “De Heckrunderen zien er allemaal erg goed uit”. Dames en heren, dit staat haaks op de gemiddelde conditiescore van 2.9, genoemd in dit verslag. De dieren moesten met een slechte conditie de winter in. 

GroenLinks, PvdA en PvdD,  volgelingen van het huidige crepeer beheer, hebben professor Bastmeijer verzocht het rapport van Geel juridisch te toetsen.
Bastmeijer stelt dat de door commissie van Geel aanbevolen maatregelen slecht zouden zijn voor de Natura 2000 instandhoudingsdoelen. Dit is verre beneden de waarheid!

Juist door de te grote populatie grote grazers worden de instandhoudingsdoelen überhaupt niet bereikt en zijn tal van bijzondere vogelsoorten sterk in aantal afgenomen of zelfs verdwenen.
Bastmeijer stelt dat het verkleining van het begrazingsgebied voor de grote grazers in strijd zou zijn met het Natura2000-beheerplan. Dat is naar onze mening een onjuiste conclusie. De 500 ha die vernat gaat worden, staat nu al ’s winters en het vroege voorjaar grotendeels onder water. Deze natte graslanden zijn dan  het meest vogelrijke deel van de Oostvaardersplassen en deze vernatting is juist één van de maatregelen afkomstig uit het Natura 2000 beheerplan.

Het huidige beheer, SBB en Luten kunnen niet meer rekenen op de brede steun van de samenleving. SBB een organisatie, die op het gebied van dierenwelzijn, communicatie naar het publiek toe, het opvolgen van eigen protocollen, het uitvoeren en opvolgen van  nationaal en internationaal opgestelde adviezen keer op keer ernstig heeft gefaald.

Het aanhouden van SBB en Luten brengt u in een onmogelijke positie. Tenzij u de maatschappelijke onrust wilt continueren en uw eigen geloofwaardigheid als verantwoordelijk en betrouwbaar bestuurder te niet wilt doen.
Zowel nationaal als internationaal zijn de ogen op u gericht en laat de OVP weer een plek worden waar flora en fauna met elkaar in evenwicht zijn en het dierenwelzijn centraal staat.

Mevrouw Yvonne Bierman
https://www.facebook.com/stichtingwelzijngrotegrazers/
http://www.stichtingwelzijngrotegrazers.nl/