maandag 10 december 2018

Kalf doodgeschoten onder de ogen van de moeder

50PLUS Flevoland heeft hier geen goed wordt voor over. Met dank aan Flevolandse VVD, CDA, D66, CU, PvdA en gedoogpartijen SP en SGP

Tranentrekkende beelden te zien hoe een kalf voor de ogen van de moeder wordt doodgeschoten
Was de kalf meteen dood? Oordeel zelf!vrijdag 30 november 2018

Mededeling van Bestuur 50Plus Flevoland

Beste leden van 50PLUS Flevoland,
Vanaf heden tot en met vrijdag 14 december 24.00 uur staat de sollicitatieprocedure open voor kandidaten Provinciale Staten en het Waterschap van Flevoland. Uw sollicitatie kunt u richten aan voorzitter@50plusflevoland.nl

Gesprekken met verkiesbare kandidaten zullen worden gevoerd op zaterdag 15 december 2018. De locatie in Lelystad zult u zo spoedig mogelijk vernemen.
Ten behoeve van de vaststelling van de kandidatenlijst wordt er op 20 december aanstaande in Lelystad een Provinciale Algemene Ledenvergadering gehouden. De locatie hiervoor zult u zo spoedig mogelijk vernemen.

De voorlopige agenda voor de Provinciale Algemene Ledenvergadering is reeds aan de leden van Flevoland per mail toegestuurd.

zondag 25 november 2018

Beschouwingen en begroting 2019


In onze laatste beschouwingen kijkt de fractie van 50PLUS  achteruit en kijken vooruit omdat een vooruit meestal groter is dan de achteruitkijkspiegel.

Mens en Dier staan bij de fractie 50PLUS Flevoland centraal

De goede beslissingen
1.   Het aangenomen initiatiefvoorstel van 50PLUS omtrent de Startnotities
2.   Het besluit van 250.000 euro voor het Urkse palenscherm
3.   Het besluit subsidie van 3 ton aan de oude bakkerij op Urk, een fantastisch succes die tijdens een werkbezoek van mijn fractie kortgelede werd bezocht.
4.   De ontwikkeling van 'de Markerwadden' daar zijn we trots op.

De minder goede beslissingen Missers/Blunders van dit college
a.   Het miljoenen verslindende dossier Batavialand, gelardeerd met zware investeringen in gebouwen met een taxatiewaarden van nul,nul.
b.   De 3 ton o.a. voor eenzaamheidbestrijding van ouderen, in het begin van deze periode uit de begroting gehaald en toegevoegd aan de algemene middelen.  Met dank toen aan het VVD/D66/CDA/SP college
c.    Anders dan andere provincies, staan de ouderen in Flevoland in de kou. Geen zorg en welzijn en bestrijding van eenzaamheid voor de pioniers van onze provincie die wel mede verantwoordelijk zijn voor de welvaart van nu!
1.   Ondanks diverse moties en amendementen van 50PLUS, werd steeds het dogma opgevoerd ‘geen kerntaak van de provincie'.
d.   De afwijzing van een initiatief van Stichting ichallenge voor de realisering van een ‘Belevenisbos met Nationaal Sport- en Evenementenpark’(NSE) voor het buitengebied in onze provincie,
1.   die zeker landelijke en internationale bekendheid zou hebben gegenereerd, 800 fulltime- en circa 1200 deeltijd banen zou hebben opgeleverd en circa 200.000 hotel overnachtingen.
e.   De Structurele verhoging van de Provinciale opcenten motorrijtuig belasting ondanks dat de collegepartijen volhouden dat dit geen lastenverzwaring voor de burger is.
f.     De realisering van het 7e landschapskunstwerk gekoppeld aan een onthullingsfeestje voor de boboos van 40.000 euro
g.   De problemen rondom de vaststelling van de Energieagenda die onnodig door GS in de vertraging terecht kwam
h.   De maximale hoogten van windmolens van het vigerende beleid te boven gingen, terwijl die maximale hoogte juist bij motie van de VVD met ondersteuning van 50PLUS werd vastgesteld. Hoe betrouwbaar ben je dan nog als VVD voor de omwonende in dat gebied!
i.     De problematiek rondom aanlegsteigers NOP waar goed willende burgers en gemeente werden tegengewerkt en door het college in 1e aanleg opgezadeld werden met zwaardere lasten.
1.   Er was zelf een motie van 50PLUS en PvdA voor nodig om uberhaupt nog met deze inwoners te praten en onderzoek te doen.
j.    
    Wederom een keiharde breuk in het ruziemakende College van GS, waarbij een Gedeputeerde in februari dit jaar naar huis werd gestuurd en de rest gewoon bleef zitten.
k.   Het plaatsen van Zonnepanelen op de meest vruchtbaarste landbouwgrond van NL, ipv van op water, geluidswallen langs wegen, taluds, bermen, dijken, langs- en boven spoorwegen, onrendabele industrieterreinen, daken etc.
l.     De denkfout om een goedlopende concessie openbaar busvervoer, met een goede betaalbare abonnementen structuur en een hoog waarderingscijfer en tot 2023 vigerend, is om zeep geholpen.
1.   Dit met peperdure zero-emissie bussen zonder infrastructuur
2.   En als het prijskaartje te hoog wordt voor mensen die dit niet meer kunnen betalen was het sociale antwoord van GS: ‘Klop maar bij de gemeente aan’ die gaat over het armoedebeleid en is geen kerntaak van de provincie.
m. Het weigeren van het opnemen in het economisch dossier van het 50PLUS initiatiefvoorstel ‘het 10Puntenplan’ om werkeloze 45/50Plussers dichter bij de arbeidsmarkt te brengen en sneller aan een baan te helpen. Ook dit werd door GS naar de prullenbak verwezen onder het dogma ‘ geen kerntaak’
1.   conclusie wel inspanningen en belastinggeld voor bedrijven maar niet voor de mensen.  
n.   De motie van 50PLUS, als roepende in de woestijn, om voor afschot, tellingen van de grote grazers te doen, werd beantwoord met een botweg neen, maar daarna toch met een helikopter uitgevoerd. Flevolandse bestuurscultuur?
o.   Maar de grootste blunder is toch wel dat het college van GS met instemming van de college- en gedoogpartijen (SP/SGP) niet 1000, maar meer dan 1800 Edelherten zo snel mogelijk willen afschieten in de Oostvaardersplassen.
1.   Daarmee Flevoland, zowel nationaal als internationaal, in een negatief daglicht hebben gesteld. Schande!

·         De Oostvaardersplassen is nota bene een Natura 2000 vogelgebied en niet een Natura 2000 'Grote Grazersgebied'
·         Terwijl de Natura 2000 doelstellingen in de Oostvaardersplassen probleemloos gehaald zouden kunnen worden, hoe?:
  • door o.a. het grazige deel te onderhouden door zomerbeweiding met schapen in combinatie met tijdig maaien
·         De Grote Grazers in de Oostvaardersplassen dus niet expliciet noodzakelijk zijn voor het behalen van deze Natura 2000 doelstellingen
·         Maar college en gedoogpartijen blijven schaamteloos vasthouden aan hun standpunt om meer dan 1800 Edelherten af te schieten, terwijl door m.n. de fractie van 50PLUS maar ook de PVV meerdere opties zijn aangegeven om binnen de vastgestelde kaders van de cie van Geel tot een humanere reset van de Oostvaardersplassen te komen.
·         Neen, we maken van de Oostvaardersplassen een schiettent.
·         Ook een motie van 50PLUS om er zorg voor te dragen dat er goede beschuttingsmaatregelen vóór 31 december 2018 zijn gerealiseerd, werd door GS en coalitie- en gedoogpartijen van de hand gewezen.

Een goed voorbeeld hoe je maatschappelijke onrust creëert.
Wat het ons allen oplevert? Ach dat merken we 20 maart wel bij de Provinciale Staten verkiezingen. Tot zover de achteruitkijkspiegel
  
Dan een korte blik door de voorruit
Wat 50PLUS betreft zal de toekomst van Flevoland sterk afhangen van hoe het college van GS qua partijen er na de verkiezingen op 20 maart 2019 er uit zal gaan zien.

50PLUS staat voor een sociaal beleid voor mens en dier en daarom zien wij deze beleidsonderwerpen als een kerntaak van de provincie Flevoland voor de komende periode. Na de verkiezingen zou het goed zijn om te beginnen met een kerntakendiscussie die de basis kan zijn voor een Staten- en uitvoeringsprogramma. De partijen die dit onderschrijven gaan rond de tafel en vormen een college.
En deze nieuwe kerntaken hoeven geen utopie te zijn. Waar een wil is, is een weg, mede gelet op de Interbestuurlijke samenwerking die in de komende jaren uitgerold zal worden en in het kader van de omgevingsvisie ‘FlevolandStraks’ in het onderdeel ‘Krachtige Samenleving’
Tot zover de beschouwing

Amendement Griffie door ons mede ingediend
50PLUS heeft de Statengriffie ervaren die ons steeds optimaal heeft ondersteund.
a.   Als eenmansfractie die zeer gedreven en betrokken is op bijna alle dossiers, vaak met vele moties en amendementen om advies vroeg, stonden wij nimmer voor een gesloten deur.
b.   De griffie Flevoland heeft het zich wat ons betreft volledig waargemaakt, DANK DAARVOOR
c.    Daarom zijn wij ook mede-indiener van het amendement die door de werkgeverscommissie is ingediend.

Manifestatie bij ziekenhuis trok duizenden mensen

Duizenden inwoners omarmen het ziekenhuis in Lelystad en brengen een ode aan het personeel en willen SPOEDEISENDE HULP en
acute VERLOSKUNDE 
7 dagen per week en 24 uur per dagwoensdag 21 november 2018

50PLUS teleurgesteld over doorstart zonder 24/7 spoedeisende hulp en acute verloskunde


Fracties 50PLUS Tweede Kamer
Eerste Kamer & Provinciale Staten
De fractie van 50PLUS Flevoland is evenals de Tweede Kamerfractie teleurgesteld dat er vooralsnog geen acute spoedeisende hulp en geen voorziening voor acute verloskunde in Lelystad kan worden gerealiseerd.
Gisteren schreef VVD minister Bruins in een brief aan de Tweede Kamer dat een spoedeisende hulp niet mogelijk is in Lelystad, ondanks dat hij die wel eerder in de Tweede Kamer toezegde.

50PLUS hoopt dat de leden van de Tweede Kamer er vooralsnog voor zorgen dat er toch een 24-uurs voorziening met OK en acute verloskunde in de hoofdstad van Flevoland beschikbaar komt. Mijn mening is dat gemeenten en provincie de handen ineen moeten slaan en er bij het Sint Jansdal, de zorgverzekeraar maar ook bij de VVD Minister op moet aandringen dat er nogmaals gekeken wordt naar de mogelijkheden.
En dat zij zich na de doorstart maximaal zullen inspannen om het ziekenhuis in de toekomst weer op te bouwen tot een ziekenhuis voor de regio.

Dat er nu ervaren politici opstaan die de A6 daarom willen blokkeren is ongepast, immers daarmee dupeer je de Flevolanders nog meer. Bovendien ben je als politici niet alleen mede-verantwoordelijk maar dien je ook het goede voorbeeld te geven voor de openbare orde en veiligheid en dat geldt dus ook voor de veiligheid op de weg.
Beter is het om de eigen politieke fracties in de Tweede Kamer onder druk te zetten lijkt ons.

donderdag 15 november 2018

Betoog over begroting 2019

Betoog 50PLUSFlevoland over begroting 2019


Kritisch benadering in de richting van Gedeputeerde Staten ((#VVD #CDA #D66 #PvdA #CU) door onze fractievoorzitter @Wout_Jansen over de goede zaken maar ook de gemaakte blunders van afgelopen vier jaar, waaronder de Oostvaarderplassen.

zondag 11 november 2018

MC-Groep legt het loodje, Personeel en Patiënten de dupe

Betoog Fractievoorzitter 50PLUS Wout Jansen over faillissement MC- IJsselmeerziekenhuizen


De grote financiële problemen van de MC IJsselmeerziekenhuizen kwamen begin deze week voor de de fractie van 50PLUS Flevoland als een grote verrassing. De fractie van 50Plus was donderdag 25 oktober in een bijzondere Statenvergadering mede indiener van een motie die oproept om minister Bruno Bruins duidelijk te maken dat een ziekenhuis voor Lelystad en de regio van groot belang is en dat acute- spoedhulp en verloskunde - moet blijven.

De gemeenten en provincie Flevoland sluiten de gelederen. Tweede Kamerlid Leonie Sazias van 50PLUS die live meekeek zal minister Bruins (D66) volgende week woensdag, tijdens de vaste Kamercommissie,  samen met de PVV hierop bevragen en druk uitoefenen om een doorstart van het ziekenhuis mogelijk te maken.

Vanwege de huidige crisissituatie in Flevoland hoopt de fractie 50PLUS dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt.

Grote Grazers Debat met Wout Jansen 50PLUS Flevoland

NOOIT geen dierenleed meer in de Oostvaardersplassen?maandag 5 november 2018

Belangengroepen strijdbaar in Rechtbank Lelystad tegen afschot Edelherten OVP

Zes belangengroepen proberen via de rechter te voorkomen dat de provincie Flevoland meer dan 1800 edelherten laat afschieten?
Zie hier het verslag van Marjan van Ens van OmroepFlevoland


donderdag 4 oktober 2018

De Reus wijzigt voorstel Koersnotitie 'Ruimte voor Initiatief'

Voorstel van de fractie 50PLUS Flevoland om de koersnotitie 'Ruimte voor Initiatief' niet vast te stellen maar voor kennisgeving aan te nemen en alleen de kaders uit die notitie vast te stellen is door gedeputeerde de Reus toegezegd. Hiervoor vecht onze fractievoorzitter @Wout_Jansen al jaren voor. Jansen is blij met dit voortschrijdend inzicht van gedeputeerde staten. 
van Brenk stelt vragen over Armoede en voedselbanken

Corrie van Brenk stelt vragen over Armoede en voedselbank?dinsdag 2 oktober 2018

Schuilplaatsen op DE PLAAT in de Oostvaardersplassen?Staatsbosbeheer heeft opdracht om schuilplaatsen OP DE PLAAT te bouwen! Ze doen dat met bomen en struiken die de eerste jaren nog geen beschutting geven! 
Ieder normaal denkend mens zou dat zeker de eerste jaren op de plaat (het grazige kerngebied) tijdelijk aanvullen met schuilstallen, palissaden en/of wallen! Maar dat is natuurlijk niet natuurlijk genoeg, dat is natuurlijk weer een te grote menselijke ingreep voor rewilding denken wij! 

Ze gebruiken dan weer de aloude smoes van inschakeling van de randgebieden (de bossen). Een ingreep die afgelopen jaren bijna geen effect heeft gehad! En zelfs met verminderde aantallen geen echte oplossing is want waarom heeft commissie van Geel anders gezegd dat er schuilgelegenheden OP DE PLAAT ZELF gebouwd moeten worden! En wel zo spoedig mogelijk!

Van Geel heeft daar gelukkig op geanticipeerd door de mogelijkheid tot inschakeling van de randgebieden als schuilgelegenheid af te kappen GELUKKIG MAAR WANT DE SCHUILGELEGENHEDEN DIENEN ZSM OP DE PLAAT GEREALISEERD TE WORDEN!

Daarnaast hebben ze nog €1.000.000 extra van de Provincie gekregen om de aanleg OP DE PLAAT te bespoedigen! Dat hebben ze eerder al opgerekt naar 2 jaar en volgens hun laatste boswachtersblog naar drie jaar!

50PLUS Flevoland had deze bekende vertragingstechniek van SBB al op 11 juli voorzien en een motie ingediend dat op 31 december 2018 een substantieel deel van de schuilgelegenheden gerealiseerd moest zijn!
Die motie kreeg helaas geen meerderheid omdat alle coalitiepartijen tegen waren!

zondag 30 september 2018

Actie tegen afschieten Edelherten Oostvaardersplassen

Tegenstanders van het afschieten Edelherten in Oostvaardersplassen leggen krans bij ingang van Provinciehuis Flevoland?donderdag 27 september 2018

Fractie 50PLUS tegen afschieten van 1000 gezonde Edelherten

Ondanks veel weerstand houden coalitiepartijen VVD, CDA, CU, D66 en PvdA maar ook SGP en SP vast aan doodschieten van 1000 Edelherten?


De fractie van 50PLUS Flevoland heeft ingestemd met het rapport commissie van Geel. Maar steeds aangegeven dat het doorschieten van gezonde dieren nimmer de ondersteuning zal krijgen van 50PLUS. Immers er zijn andere oplossingen. Uit het rapport van de commissie van Geel staat duidelijk dat het gebied geschikt is voor ongeveer 1500 grote grazers.
Door uitplaatsen van de Heckrunderen en de paarden blijven er ongeveer 1450 Edelherten over. Dit voldoet dus aan de uitgangspunten uit het rapport.

Eindconclusie van 50PLUS Flevoland
Het doodschieten van Edelherten is onnodig bij het uitplaatsen van heckrunderen en paarden. 
Volgens deskundigen is dit ook realiseerbaar! 

woensdag 19 september 2018

Afschieten Edelherten doorn in het oog en onnodigDe fractie van 50PLUS is het volstrekt eens met de mening van Yvonne Bierman wat het besluit van Gedeputeerde Harold Hofstra betreft, om 1000 Edelherten af te schieten.
Er zijn andere oplossingen te bedenken om tot de reset te komen, bijvoorbeeld alle Paarden en Heckrunderen verplaatsen!

donderdag 13 september 2018

Jan Nagel NIET verkiesbaar Eerste Kamer

Senator Jan Nagel (79), de huidige fractievoorzitter van 50PLUS in de Eerste Kamer, stelt zich niet herkiesbaar voor de komende Eerste Kamerverkiezingen. In de vrijkomende tijd gaat hij schrijven.

maandag 10 september 2018

Het nieuwe politieke seizoen van Provinciale Staten is geopend!

Nog een half jaar voor de verkiezingen van Provinciale Staten. 
De fractie gaat er weer met volle kracht tegenaan. Belangrijke dossiers zijn onder andere de Oostvaardersplassen, de Omgevingswet, de ontwikkeling van Lelystad Airport de realisering van de Maritieme service Haven Urk, de energietransitie, circulaire economie  etc.
De fractie van 50PLUS zal u op dit medium weer volledig informeren wat onze inbreng de komende tijd is. 


donderdag 19 juli 2018

Fractie met Reces(Vakantie)

De fractie van 50PLUS Flevoland is tot 5 september met reces. Ook mede namens het bestuur wensen wij alle bezoekers van onze website en vrienden/volgers op sociale media een fijne vakantie toe.  

dinsdag 3 juli 2018

NL gedegradeerd tot achterlijk landje door opheffen raadplegend referendum!


Ambassadeur Jan Nagel 50PLUS
Nederland is op democratisch gebied een achterlijk landje. De Eerste Kamer degradeert zichzelf.  Een stukje democratie wordt afgepakt zonder iets terug te geven. De minister deponeert bij voorbaat het rapport van de Commissie Parlementair Stelsel in de prullenbak. En D66 is de nieuwe regentenpartij die weet wat goed voor de burger is.

50PLUS-Eerste Kamerlid Jan Nagel was niet mals in zijn kritiek op de gang van zaken van het kabinet en regeringspartij D66 bij de verdere behandeling dinsdag 3 juli van het wetvoorstel tot opheffing van het raadgevend referendum. De 50PLUS-Senator wees er onder meer op dat in West-Europa Nederland naast België het enige land zal zijn, als het aan de regering ligt,  dat geen enkel nationaal referendum kent. In West-Europa is Nederland nu al het enige land dat geen gekozen burgemeester kent. En wereldwijd kent men in alle varianten referenda.

Nagel bracht in de Senaatsvergadering naar voren dat ‘terwijl de Nederlandse kiezers in alle toonaarden laten weten meer democratie te willen en het tussenrapport van de Commissie Parlementair Stelsel het referendum aanbeveelt, de regering, gesteund door de arrogantie van de macht van één stem meerderheid, zichzelf uitroept tot een “volwaardige parlementaire democratie”.'  Laten we zeggen hoe het is: de genoemde feiten maken Nederland op democratisch gebied tot een achterlijk landje, tekende Nagel daarbij aan.

vrijdag 29 juni 2018

50PLUS: Alle grote grazers weg uit Oostvaardersplassen!

Sterk betoog Gerben Laagland fractie 50PLUS


Poster Gerben
cadeau van publiek
Volledig betoog in tekst:
In de jaren 90 van de vorige eeuw kwam ik regelmatig in de OVP om reportages te maken voor de VLOD de lokale tv omroep in Dronten.
De Oostvaardersplassen waren toen landschappelijk gezien een ware lust voor het oog. Een schitterend coulissen landschap met grazige vlakten, struweel, ruigtes, majestueuze bomen oergezonde grote grazers, enorme biodiversiteit, een rijk bodemleven, kleine zoogdieren en vele zeldzame vogelsoorten.

Een landschap dat volgens 'rewilding' aanhangers een mooiere en rijke natuurlijke flora en fauna in een open parklandschap zou opleveren als je de natuur vooral zijn gang zou laten gaan. En dat hebben we geweten.

woensdag 27 juni 2018

Oostvaardersplassen Crepeer plek vol Karkassen

Bierman van de St. Welzijn Grote Grazers Oostvaardersplassen spreekt in bij commissie


Het blindelings geloven in een op los zand gebaseerde ideologie heeft geleid tot ongekend dierenleed, natuurverloedering en een ongekende maatschappelijke onrust met een haast on-Nederlandse burgerlijke ongehoorzaamheid. Wij zijn blij dat het merendeel van de Provincie Flevoland het roer wil omgooien en ons advies luidt als volgt:   

zaterdag 26 mei 2018

Geert Dales nieuwe voorzitter van 50PLUS

Felicitaties Geert Dales van Jan Nagel 
De leden van 50PLUS hebben Geert Dales gekozen tot nieuwe voorzitter van de partij. 


Geert Dales uit Hoofddorp is door de leden van 50PLUS op de Algemene Vergadering gekozen tot nieuwe voorzitter. Dales was de enig overgebleven kandidaat nadat Alfons Leerkes uit Wilnis zich tijdens de vergadering terugtrok. De leden konden echter toch nog een stem uitbrengen: van de 253 geldige stemmen waren er 182 voor Dales. 48 leden stemden tegen, 23 mensen blanco. “Ik heb veel steun”, sprak Geert Dales na afloop de leden toe, “maar ik heb ook nog mensen die ik moet overtuigen. Ik zal daar enorm mijn best voor doen, ik beschouw dat als een grote opdracht!”

maandag 14 mei 2018

Fractie 50PLUS stelt vragen over Openbaar Vervoer


Om de oordeelsvormende commissievergadering efficiënt en doelmatig te laten verlopen, stuurt 50PLUS u hierbij vooraf aan deze vergadering enkele politiek inhoudelijke vragen, zodat de gedeputeerde en commissieleden zich daarop goed kunnen voorbereiden. 


Vragen tbv Commissie Economie 16 mei 2018
Met de voorgestelde bestuurlijke afspraken over instemmingsrecht voor het college van B en W krijgt Lelystad een zwaardere adviesrol dan steden als Zwolle, Arnhem of Nijmegen die alle ook stadsvervoer hebben. Voor deze steden blijft de adviesrol beperkt tot een ambtelijke, namelijk deelname in de ontwikkelteams van de betreffende concessies.

zaterdag 12 mei 2018

Symposium "Ouderen Emancipatie" 50PLUS

Symposium Wetenschappelijk Bureau 50PLUSSymposium “OuderenEmancipatie”
Ouderen hebben te maken met stereotypen, vooroordelen en zelfs discriminatie. Politieke partijen die zeggen voor de ouderen op te komen zouden daarmee moeten afrekenen. Wat zijn de mogelijkheden daartoe en wat zijn de obstakels en de mogelijkheden en onmogelijkheden van politieke partijen om ouderen daarin te ondersteunen?

dinsdag 17 april 2018

Richtinggevende uitspraken Beleidskader beheer Oostvaardersplassen

Het rapport van de begeleidingscommissie VAN GEEL ‘Richtinggevende uitspraken Beleidskader beheer Oostvaardersplassen’ zal op
woensdag 25 april om 14.30 uur tijdens een persconferentie in het provinciehuis in Flevoland overhandigd worden aan het college van GS, waarmee het rapport openbaar wordt.
Tijdens deze persconferentie zal de heer Van Geel het rapport toelichten voor de pers en overhandigen aan gedeputeerde Hofstra namens het college. Gedeputeerde Hofstra zal vervolgens een eerste reactie geven namens het college. Daarna krijgt de aanwezige pers de gelegenheid vragen te stellen en interviews te houden. De NOS heeft aangegeven de persconferentie live uit te zenden. Kort daarvoor zal het via de griffie aan uw staten verzonden worden. Op 6 juni is er een beeldvormende commissiebespreking, waar de heer Pieter van Geel aanwezig zal zijn voor vragen van uw staten en insprekers.

REPORTAGE van Een Vandaag over Oostvaardersplassen


Demonstratie Eerste Paasdag Oostvaardersplassenzondag 1 april 2018

Politie houdt vijf actievoerder aan bij Oostvaardersplassen

Bij de Oostvaardersplassen zijn op 1e Paasdag vijf actievoerders opgepakt. Zij werden aangehouden nadat zij zondagochtend het hek van Staatsbosbeheer hadden doorbroken en een 'langzaam-rij-actie' hielden op de A6.

Door het doorbreken van het hek konden ongeveer 250 demonstranten het terrein van het bezoekerscentrum opkomen, daar probeerden ze het natuurgebied De Oostvaardersplassen te betreden. Ook gooiden enkele demonstranten eieren richting het buitencentrum en politiemotoren.
De politie heeft de demonstranten aan het begin van de middag weer verdreven. Daarbij hebben agenten demonstranten weggeduwd, maar volgens de politie is er niet hardhandig opgetreden. Volgens de demonstranten is één vrouw wel onnodig ruw weggedreven.

Actie beleid van bijvoeren OVP Grote GrazersOp de Kitsweg, voor het buitencentrum van Staatsbosbeheer, werden toespraken gehouden door onder meer Hans Klok en Norma Miedema. Ook werd er "OVP weg ermee" gescandeerd. Nadat de demonstranten van het terrein van Staatsbosbeheer waren verdreven, ging een groot deel op pad om op verschillende plekken bij te voeren.

De demonstranten zijn boos over hoe er met de grote grazers wordt omgegaan en hoeveel voer wordt gegeven aan de edelherten, konikpaarden en heckrunderen.
Onder druk van actievoerders heeft de provincie een maand geleden besloten dat de grote grazers toch gevoerd worden. Volgens onafhankelijke dierenartsen gebeurt dat bijvoeren correct, maar actievoerders zijn het daar niet mee eens.

zondag 4 maart 2018

donderdag 1 maart 2018

50PLUS 'in deze noodsituatie' MOET bijgevoerd worden!

Geachte Voorzitter van Provinciale Staten (CdK), 
Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie van 50PLUS Flevoland de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over het door verontruste burgers bijvoeren van 5000 verhongerende grote grazers in de Oostvaardersplassen.

In de reportage van Omroep Flevoland van 27 februari 2018 getiteld “Bijvoeren in Oostvaardersplassen is en blijft verboden” zou (waarschijnlijk ten onrechte) de indruk kunnen ontstaan dat de Provincie de verontruste burgers, die van plan zijn de verhongerende grote grazers bij te voeren, heeft gedreigd met het opleggen van een boete.

 1. Hebben vertegenwoordigers van de Provincie Flevoland inderdaad gedreigd met een boete of was dit meer een waarschuwing in algemene zin in de trant van “mensen pas op met wat je doet want de boswachters van Staatsbosbeheer zouden bij handhaving wel eens een boete kunnen opleggen”.
  • Indien wel door vertegenwoordigers van de Provincie is gedreigd met het opleggen van een boete bent u dan met 50PUS Flevoland van mening dat dit niet de taak van de Provincie maar veeleer die van handhavers van Staatsbosbeheer zou moeten zijn?
  • Zo nee, waarom niet?
 2. De Commissie van Geel is bezig met het opstellen van een rapport over het beheer van de Oostvaardersplassen. 
  • Wanneer wordt dit rapport, dat eind december 2017 al zou uitkomen, door u verwacht? 
 3. De gemoederen van verontruste burgers lopen zodanig hoog op over het verhongeren van duizenden grote hoefdieren in de Oostvaardersplassen, dat zij zelfs burgerlijke ongehoorzaamheid niet schuwen om de noodlijdende dieren bij te voeren. 
  • Wat heeft u recentelijk ondernomen om dit ongenoegen bij grote groepen burgers weg te nemen?
 4. Kunt u in deze noodsituatie waarin nog eens duizenden grote grazers door de aankomende vorstperiode een onvoorstelbare lijdensweg tegemoet dreigen te gaan zelfstandig een directe tijdelijke opdracht aan Staatsbosbeheer  (al dan niet in overleg met het Ministerie waaronder Staatsbosbeheer resulteert) geven tot bijvoeren? 
 5. Overweegt u in deze 'noodsituatie' en in afwachting van het rapport van Geel, opdracht te geven om bij te voeren en te zorgen voor watervoorzieningen? Zo nee waarom niet?


vrijdag 23 februari 2018

College VVD CDA D66 SP van Gedeputeerde Staten gevallen

Ad Meijer
Rijsberman, Appelman en Lodders
De fracties van VVD, CDA en D66 hebben hun gedeputeerden Jaap Lodders, Jan Nico Appelman en Michiel Rijsberman uit het college van Gedeputeerde Staten teruggetrokken. Dat schrijven de drie partijen vrijdagavond in een gezamenlijk persbericht.

De gedeputeerden stappen op, omdat ze vinden dat ze niet meer kunnen samenwerken met hun SP-collega Ad Meijer. Afgelopen woensdag werd tijdens de vergadering van Provinciale Staten een motie van de drie partijen om Meijer weg te krijgen door de andere partijen verworpen. Op zijn beurt maakte Meijer zijn collega-gedeputeerden harde verwijten en verwees hij naar de bestuurscultuur die er in het provinciehuis heerst.

Persbericht
In het persbericht schrijven de fractievoorzitters van VVD, CDA en D66: "Tijdens het debat van afgelopen woensdag bleek dat de verhoudingen binnen het college dusdanig verstoord zijn dat een constructieve samenwerking niet meer mogelijk is".

VVD-fractievoorzitter Jan de Reus zegt dat de partijen een afkoelingsperiode van een dag hebben benut om de emoties te laten bezinken, maar dat duidelijk werd dat het opstappen van de drie gedeputeerden onvermijdelijk was. De fractievoorzitters hebben het opstappen aan het einde van de middag gemeld aan Commissaris van de Koning Leen Verbeek. 

Verkennende gesprekken 
De provincie maakte vrijdagmiddag in een persbericht nog bekend dat Verbeek verkennende gesprekken met alle partijen zou voeren om zich op de ontstane situatie te beraden. Volgens De Reus is dat de eigen rol van de commissaris. Hij verwacht dat die gesprekken begin volgende week worden gevoerd en dat Verbeek woensdag al klaar kan zijn. De Reus wil zich niet uitlaten over de vraag of er ook moet worden gekeken naar de rol van Verbeek zelf, die voorzitter is van het college van GS.

Demissionair
Totdat er een oplossing is, is het huidige college demissionair en blijven de gedeputeerden op hun plek, zegt de VVD-fractievoorzitter. Hij voegt er aan toe dat de andere fracties in de Staten hebben aangegeven geen problemen te hebben met Lodders, zodat die volgens De Reus door zou kunnen gaan. 

Geschoffeerd
De crisis ontstond enkele weken geleden, toen D66 zich in een commissievergadering geschoffeerd voelde door Meijer. Die verweet D66-Statenlid Paul Vermeulen dat hij niet voor een collegevoorstel voor duurzame energie wilde stemmen en viel Vermeulen daar op aan. Nadat een gesprek tussen Meijer en D66 geen oplossing bracht, maakten VVD, CDA en D66 bekend dat zij niet meer met Meijer verder wilden samenwerken omdat hij niet paste bij de Flevolandse bestuurscultuur.

De afgelopen maanden hadden Provinciale Staten al meermaals kritiek geuit op de manier waarop Meijer met de Staten omging en hoe weinig vorderingen hij maakte met het belangrijke dossier duurzaamheid en energie. Meijer zelf ontkende dat laatste, maar gaf toe dat zijn stijl anders was.
VVD, D66 en CDA wilden Meijer woensdag met een motie tot opstappen dwingen, maar hij weigerde. Toen de drie partijen hem in een aangepaste motie persoonlijk wilden aanrekenen dat hij niet goed zijn werk deed met de energienota, openbaar vervoer en dossier Oostvaardersplassen, keerde een meerderheid van de Staten zich tegen de drie: het college is gezamenlijk verantwoordelijk, niet één gedeputeerde.

Eerdere crisis
Het is sinds 1986 de tweede keer dat er een crisis is binnen het Flevolandse provinciaal bestuur. In oktober 2012 stapte het college van GS op na een kritisch rapport over het mislukken van het project Oostvaarderswold.

Reacties op terugtrekken
Op Twittter noemt de ChristenUnie het opstappen van de gedeputeerden 'een onafwendbare uitkomst na het debat van afgelopen woensdag'. 

Bronvermelding: Omroep Flevoland

dinsdag 13 februari 2018

SP gedeputeerde Ad MEIJER naar huis gestuurd!

SP (ex)gedeputeerde Ad MEIJER
SP Gedeputeerde Meijer maakt geen deel meer uit van Gedeputeerde Staten in Flevoland. De coalitie partijen verwijten Meijer gebrek aan samenwerking. Eerdere blogs van de fractie 50PLUS verwezen ook al naar zijn onacceptabele gedrag in de richting van Provinciale Statenleden.


Zie ook eerdere blogs:
SP gedeputeerde MEIJER acteert respectloos naar PS

SP Gedeputeerede MEIJER krijgt gele kaart


donderdag 8 februari 2018

Plan D66-gedeputeerde Rijsberman vaag en niet onderbouwd

50PLUS vindt plan 8e landschapskunstwerk van D66-gedeputeerde Rijsberman niet onderbouwd,vaag, kosten hoog en slecht gecommuniceerd naar Provinciale Statenvrijdag 2 februari 2018

Gedeputeerde acteert respectloos in Commissievergadering

Emotionele en 'hoekige' reactie van SP Gedeputeerde Ad Meijer 
in commissie duurzaamheid ongepast 


De SP Gedeputeerde Ad Meijer heeft in november van het afgelopen jaar ook al zijn excuses moeten aanbieden voor de manier waarop hij het begin van zijn aantreden na het overlijden van Arie Stuijvenberg voor de wijze waarop hij met de Provinciale Staten is omgegaan. Hij verklaarde toen dat zijn opstelling te 'activistisch' en te 'hoekig' was. Ook toen kwam hij in botsing met Statenleden in de commissie omdat hij geweigerd had om een vragen te beantwoorden: "Ik heb geen verplichting om antwoord te geven op vragen waar ik geen antwoord op wil geven", zei Meijer toen. Hij beloofde toen ook beterschap en zei: 


"Ik zal werken aan mijn bestuursstijl, 
de Flevolander verdient dat ook"


Maar in de laatste commissievergadering (31 jan.) van de commissie duurzaamheid toonde hij wederom weinig respect voor de volgens hem 'toevallige' !? aanwezige Statenleden. Riep staande de vergadering op een ongepaste 'hoekige' manier en duidelijk geëmotioneerd een Statenlid van een coalitiepartij op het matje omdat deze instemde met een ordevoorstel om het voorstel 'Energietransitie' nogmaals in de commissie met elkaar van gedachte te wisselen voordat hierover een besluit kon worden genomen.

Bijna commissiebreed vonden emotionele reactie ongepast, ongemanierd en sommigen zelfs onacceptabel. Maar.... het liet deze gedeputeerde koud, geen excuus niets, wel in een interview vlak daarna zei hij herhaaldelijk:
"voor mij is maar één ding belangrijk 
en dat is mijn meerderheid van de coalitie in Provinciale Staten
 "Dit gaat niet over, niet vanzelf"! 

Oorlogsmonument Lelystad wordt toch niet verplaatst

Oorlogsmonument haalt landelijke- en 
regionale media en wordt nu niet verplaatst!


Het 4- en 5 comité en de veteranen vonden dat het oorlogsmonument verplaatst diende te worden naar het Stadshart. In eerste instantie tekende zeer een meerderheid in de raad af (VVD IPL LL) om aan deze wens tegemoet te komen. Na het toespreken in de commissie van de gemeenteraad besloot deze unaniem dat de verplaatsing van het oorlogsmonument van het Stadspark naar het stadshart voorlopig niet meer aan de orde is.
donderdag 1 februari 2018

De perikelen rond Lelystad Airport

Er is de laatste tijd flink wat commotie ontstaan in sommige Gemeenten in Flevoland en in de Provincies Gelderland, Overijssel en Friesland over de aanvliegroutes van Lelystad Airport en de vermeende geluidsoverlast die inwoners van dalend en stijgend vliegverkeer zouden gaan ondervinden.

In de Statencommissie Economie van de provincie Flevoland is daar 31 januari 2018 uitgebreid over gediscussieerd en het is goed een aantal van de oneigenlijke argumenten die daarbij soms door actievoerders worden gebezigd in het juiste daglicht te plaatsen.

Grootste knelpunt zou zijn dat de vakantievluchten die van Lelystad vertrekken langdurig op 1600 meter hoogte boven Gelderland, Overijssel en Friesland moeten blijven vliegen in verband met een defensie corridor voor straaljagers. Die betrekkelijk lage vlieghoogte zou voor omwonenden voor schier ondragelijke geluidsoverlast zorgen.

Laten we eens een paar feiten op een rijtje zetten:

 • De startbaan van Lelystad is zuidelijk georiënteerd en met de overwegend zuidwestelijke wind zal het overgrote deel van de starts richting zuiden plaatsvinden. Dus weinig starts richting  “klaagprovincies”.
 • Lelystad wordt de thuisbasis voor vakantievluchten en de meeste vakantie vluchten zullen vermoedelijk  naar het zuiden doorvliegen want Siberië in het noorden is niet bepaald geliefd bij toeristen. Dus wederom weinig vliegbewegingen over de “klaagprovincies”
 • Van 2019 (opening Luchthaven)  tot 2024 is een maximale groei mogelijk van 0 naar 10.000 vliegbewegingen. Zelfs als de maximale groei bereikt wordt praten we no maar over SLECHTS 2 vliegbewegingen maximaal per uur.
 • Er circuleert een voorlichtingsfilmpje op internet waarin een vakantievliegtuig met vol vermogen overvliegt op 1600 meter. Als referentiekader loopt een geluidsbandje mee van een fluitende vogel. Dat vogeltje is nog duidelijk boven het geluid van de straalmotoren hoorbaar. 

Dan zouden er ook nog vele procedurefouten zijn gemaakt volgens protesterende burgers en politici. Daarover heeft de Minister in het debat met de Tweede Kamer op 19 december 2017 het volgende gezegd:

 • Er is geen sprake van een Milieu Effect Rapportage (MER) vol fouten. Er is slechts één invoerfout bij het motorvermogen van één bepaald vliegtuig ingevoerd en dat zal tijdig worden hersteld.
 • Zowel MER als luchthavenbesluit is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen waarbij in alle fasen zienswijzen gevraagd en gekregen zijn (ook van de omliggende Provincies).
 • En ons hoogste rechtsorgaan de SER heeft bij toetsing geconstateerd dat de kwaliteit op orde is.


Het voorgaande overziend lijkt het met de geluidsoverlast wel mee te zullen vallen en zijn de procedures anders dan sommige klagers beweren zorgvuldig en volgens de strenge wet- en regelgeving zorgvuldig gevoerd.

Gerben Laagland
Burgerstatenlid 50PLUS

vrijdag 12 januari 2018

Referendum voor behoud Wet HilleDe aflosboete voor huiseigenaren die hun hypotheek (bijna) hebben afgelost is alleen nog met een referendum tegen te houden. Bent u bezitter van een huis, teken dan het referendumverzoek op Stopaflosboete treft ook u!

   KLIK HIER VOOR HET FORMULIER!   Het afschaffen van de wet Hillen is zowel door de Tweede als Eerste Kamer goedgekeurd. Het enige dat rest om de aflosboete nog tegen te houden is een referendum. Daarom hebben diverse leden van 50PLUS in samenwerking met verschillende belangenorganisaties het initiatief genomen tot een referendum over de aflosboete. Ga naar Stopaflosboete.nl voor meer informatie en om het referendumverzoek te tekenen! 

Belasting voor huizenbezitters

De wet Hillen regelt dat eigenaren van een woonhuis die hun hypotheek (bijna) hebben afgelost, en dus ook geen rente meer kunnen aftrekken, geen eigenwoningforfait meer hoeven te betalen. Het afschaffen van de wet Hillen en het dus invoeren van een belasting voor huizenbezitters die hun hypotheek hebben afgelost treft bijna 1 miljoen mensen, zo’n 23 procent van de eigen woningbezitters. Zij moeten door middel van de aflosboete de extra belasting van ruim 1 miljard euro gaan opbrengen.

Onbetrouwbare overheid

Het afschaffen van de wet Hillen is onbehoorlijk politiek handelen en een voorbeeld van een onbetrouwbare overheid. Daarom wil Stop Aflosboete een referendum over de afschaffing van de wet Hillen! Want eerst worden mensen jarenlang door de overheid gestimuleerd om zoveel mogelijk af te lossen en als ze dat gedaan hebben, krijgen ze de rekening gepresenteerd!
Doe mee en teken het referendum op Stopaflosboete.nl! En nog mooier: haal handtekeningen op in uw buurt en kennissenkring!

Volgens GS is dubbelfunctie directeur Maris geen probleem

College van gedeputeerde Staten (CDA VVD SP en D66) keuren goed dat directeur Maris van de gesubsidieerde instelling erfgoedpark Batavialand ook lijsttrekker van het CDA kan zijn!? 

vrijdag 5 januari 2018

ChristenUnie nu ook slappe knieën bij Airport Lelystad?


Het verschil tussen LEF en LAF is maar één letter en toch een wereld van verschil. 
Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur krabbelt nu in navolging van GroenLinks en de PvdD ook de ChristenUnie terug? De ChristenUnie denkt dat het niet mogelijk is om Lelystad Airport in 2019 te openen, zoals de bedoeling is en daar komen ze dan nu mee?

Hier slaat LEF dus om in LAF. En hoe betrouwbaar ben je dan nog als coalitiepartner in het huidige kabinet als je op het eerste de beste dossier je collega-minister al laat vallen?
De ChristenUnie zijn in de gemeenteraad van Lelystad maar ook in Provinciale Staten al vanaf het begin (20 jaar) VOOR de ontwikkeling van het vliegveld geweest en dan nu slappe knieën krijgen? Kennelijk ingegeven vanwege de aankomende gemeenteraadsverkiezingen? 

Een hoop banen en werkgelegenheid dat is precies wat Flevoland nodig heeft!  
Hiermee gaat de ChristenUnie (Eppo Bruins) ook nog eens voorbij, evenals GL en de PvdD,  aan het economisch belang voor Flevoland die een hoge werkeloosheid kent. Er komen immers een hoop banen bij! Op de luchthaven zelf, onderhoudspersoneel, bagageafhandeling, monteurs, beveiliging, grondsteward(s)essen, horeca, verkeersleiding, pendelbuschauffeurs,  enz enz. Een sneeuwbaleffect dus. Maar vooral ook indirect! Hotels in omgeving (vd Valk bijvoorbeeld) Horeca, algemeen, taxichauffeurs, nieuwe bedrijven (Inditex). Veel werkelozen kunnen aan de slag en mensen van buiten Flevoland die er gaan werken zullen naar Flevoland verhuizen. Hun kinderen hebben scholen en docenten nodig, woninginrichting, Gamma Praxis enz enz... alles komt in een groei terecht! En dat is in Flevoland hard nodig!


donderdag 4 januari 2018

Uitspraak 'Rituele Rimpelingen' van CdK Verbeek Flevoland

CdK Leen Verbeek
Protesten uit Gelderland en Overijssel zullen er niet toe leiden dat de opening van Lelystad Airport wordt uitgesteld. Dat denkt Leen Verbeek, de Flevolandse commissaris van de Koning. Tijdens zijn nieuwjaarsspeech dinsdag bestempelde hij de protesten uit buurprovincies als ‘bijna rituele rimpelingen.’Banenmotor
Verbeek wees er vervolgens op dat ook regio’s buiten Flevoland kunnen profiteren van de ‘banenmotor’ die Lelystad Airport gaat zijn. "In 2018 worden de laatste voorbereidingen gedaan voor de opening - in april 2019 - van het vliegveld Lelystad. De gebruikelijke, bijna rituele rimpelingen bij onze buurprovincies zullen dit naar mijn mening niet uitstellen."

Geen onderbuikgevoel
Verbeek zegt dat zijn uitspraken niet zijn gebaseerd op een onderbuikgevoel, maar op gesprekken met bijvoorbeeld kamerleden, het ministerie, Schiphol en het bedrijfsleven. “Dat brengt mij tot zo’n uitspraak. Natuurlijk moet er huiswerk gedaan worden, natuurlijk moet er wat gebeuren. Maar ik denk dat wij daar op een positieve manier uit gaan komen.”

Kritische reacties
De opmerking van Verbeek valt overigens niet in goede aarde bij politici in Gelderland en Overijssel. Er wordt met onbegrip en verontwaardiging gereageerd.