zaterdag 17 juni 2017

Jan Nagel neemt afscheid als voorzitter

Jan Nagel 17 juni 2017 
50PLUS heeft zich vastgenesteld in de Nederlandse samenleving en is niet meer weg te denken. Politiek is er voor 50PLUS juist nu en in de komende jaren veel veel te doen.
Die woorden sprak Jan Nagel  in zijn toespraak als scheidend partijvoorzitter tijdens de Algemene Ledenvergadering van 50PLUS op zaterdag 17 juni in Hilversum.

Zijn opvolger als partijvoorzitter is Jan Zoetelief, die ook de voorkeur had van het hoofdbestuur. Tijdens de stemming kozen 143 van de 270 aanwezige leden voor Zoetelief.
Om te onderstrepen hoe sterk de positie van 50PLUS in de samenleving is, wees Jan Nagel er in zijn afscheidsrede op, dat de partij ten opzichte van 2012 haar positie in de Tweede Kamer en Eerste Kamer verdubbeld heeft, dat er veel zetels zijn in de Provinciale Staten, de partij ruim vertegenwoordigd is in de Waterschappen en het ledenbtal van 50PLUS het afgelopen jaar met enkele honderden is toegenomen en nu boven de 6000 is.

Door het vertrek van Jan Nagel en het doorschuiven van Jan Zoetelief naar de voorzittersfunctie, kwam er een plaats vrij in het hoofdbestuur.  In de Algemene Ledenvergadering kozen de leden als nieuw hoofdbestuurslid.Henk Jan Verboom uit Alkmaar.De leden stemden tijdens de vergadering in met het advies van het hoofdbestuur inzake partijvernieuwing.