maandag 1 februari 2016

Werken aan een sterker platteland met een provinciale ontwikkelingsstrategie

De provincie Flevoland kiest de komende jaren voor een duurzame  ontwikkeling van het platteland waar het aangenaam wonen en werken is, maar ook goed bereikbaar.
Daar hebben Gedeputeerde Staten onlangs mee ingestemd toen zij de Lokale Ontwikkelingsstrategie LEADER Flevoland 2015-2020 vaststelden. LEADER is een onderdeel van het Nederlandse Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3). Het programma wordt voor 50% gefinancierd vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.  De doelstelling van het LEADER-programma Flevoland 2015-2020 is om het platteland van de provincie Flevoland duurzaam te ontwikkelen. Dat wordt gedaan door initiatieven te stimuleren die zich richten op economische, ecologische en sociale innovatie. Accenten daarbij zijn versterking van de sociale samenhang en van samenwerkingsrelaties tussen uiteenlopende partijen en organisaties in het landelijk gebied. Er wordt ook ingezet op versterking van de relatie tussen stad en platteland en op versterking van de (agro)toeristische infrastructuur. Flevoland bestaat voor een groot deel uit landelijk gebied. De fractie van 50Plus vindt het voor onze provincie dan ook van groot belang dat de ontwikkeling van ons platteland gestimuleerd wordt en dat het er aangenaam wonen en werken is én blijft.’ Ook vinden wij het belangrijk dat de ideeën vanuit de samenleving in het programma LEADER ingebracht kunnen worden. Een zogenaamde 'bottom-up' benadering waarbij de uitwerking niet van bovenaf wordt opgelegd maar juist vanuit de plattelandssamenleving zelf. Streeknetwerken en samenwerkingsverbanden tussen publieke en private partijen in het gebied spelen daarbij een belangrijke rol.


Lokale Actiegroep (LAG) Flevoland geïnstalleerd
Voor de uitvoering van het Flevolandse LEADER-programma hebben Gedeputeerde Staten, in overeenstemming met de regelgeving van het Europese LEADER-programma een Lokale Actiegroep (LAG) Flevoland geïnstalleerd. Voorzitter LAG Flevoland Gert Jan van Tilburg: 'De LAG leden zijn zeer gemotiveerd om te zorgen dat er vanuit de samenleving projecten worden geïnitieerd en uitgevoerd die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en ontwikkeling op het platteland.' Voordat er echt ideeën kunnen worden ingediend moet de goedgekeurde ontwikkelingsstrategie LEADER Flevoland 2015-2020 worden vertaald naar criteria en randvoorwaarden voor het verkrijgen van een financiële bijdrage vanuit het programma. Daarna kan het programma worden opengesteld, wat inhoudt dat het loket open gaat voor  aanvragen van subsidie. De Flevolandse gemeenten spelen daarin een belangrijke rol: projectideeën kunnen worden voorgelegd aan en doorgesproken met een contactpersoon van de gemeente. De gemeente beslist daarbij of zij het idee financieel willen steunen.