zondag 31 januari 2016

Participatiesamenleving nadelig voor ouderen

 OVN-NL ( Oudere Vrouwen Netwerk Nederland) keurt het onlangs gelanceerde  standpunt van de Ouderenbond ANBO: ‘dat het voorstander is van het laten vastleggen van het wel of niet hebben van een sociaal netwerk in het keukentafelgesprek dat gemeenten doen op grond van de WMO.” ten stelligste af.
De zelfstandigheid van ouderen zou op deze manier in gevaar worden gebracht.
De  leden van OVN-NL behoren tot de generatie die heeft gevochten voor de emancipatie van vrouwen, niet alleen van jongere vrouwen maar ook van oudere vrouwen. Sociale wetgeving zoals de AOW en de AWBZ hebben ouderen rechten gegeven waardoor zij niet meer afhankelijk behoefden te zijn van familie of liefdadigheid. Wanneer gemeenten sociale netwerken van cliĆ«nten gaan vastleggen zal de consequentie zijn dat zij het relatiemanagement van ouderen over gaan nemen en familieleden en andere relaties onder druk zullen zetten om hulp te verlenen.
Wanneer deze naasten dat niet uit zichzelf doen of naar de mening van de gemeente onvoldoende doen.  OVN-NL is van mening dat oudere vrouwen zelf moeten kunnen bepalen of zij iets willen en zo ja, wat aan zij aan relaties vragen. Dit heeft immers alles te maken met persoonlijke verhoudingen, die dikwijls heel gevoelig liggen. Gemeenten moeten daar volgens het netwerk buiten blijven.
Langzaam maar zeker worden de rechten van ouderen  toch al vervangen door gunsten, constateert OVN-NL. Gunsten die gevraagd moeten worden aan familie en andere naasten en ten lange leste dus ook aan de gemeente, die niet altijd even hulpvaardig blijkt. De participatiesamenleving verandert  in haar nadeel als de mogelijkheid tot eigen regie verdwijnt. OVN-NL vindt deze ontwikkeling  zeer onwenselijk.

Bron: Ouderenjournaal