zaterdag 2 mei 2015

10 Standpunten van de Tweede Kamerfractie 50PLUS

Alles moet erop gericht zijn dat een uitgeprocedeerde asielzoeker Nederland verlaat. En de problematiek van de vluchtelingen die de gevaarlijke oversteek van Noord-Afrika naar Zuid-Europa willen maken, moet bij de basis worden aangepakt

Onderstaand de 10 standpunten van de fractie van 50PLUS in de Tweede Kamer. Zowel over de zogeheten bed-, bad- en broodregeling als over de (boot)vluchtelingen heeft de fractie een duidelijke mening:

  1. Een asielzoeker die uitgeprocedeerd is, moet Nederland verlaten, vindt 50PLUS. Hij of zij heeft het hele gerechtelijke traject doorlopen en er is nauwgezet naar zijn of haar zaak gekeken. Als een rechter vervolgens bepaalt dat de asielzoeker geen verblijfstitel krijgt, dan is er maar één conclusie: hij of zij moet uit Nederland vertrekken. Alles moet dáár op gericht zijn. Er moet daarom harder gewerkt worden aan een succesvolle terugkeer. 50PLUS meent dat de primaire inzet bij uitgeprocedeerde asielzoekers duidelijk is: Nederland weer verlaten. Totdat daadwerkelijke terugkeer kan worden waargemaakt, krijgen de mensen basale opvang met bed, bad en brood verzorgd door gemeenten, maatschappelijke organisaties en kerken
  2. Na een redelijke termijn van maximaal zes maanden kunnen uitgeprocedeerden alléén nog terecht in Ter Apel en/of een beperkt aantal gemeenten. Er dient volgens de fractie een krachtige begeleiding te komen hier in ons land, gericht op terugkeer. Als een asielzoeker weigert om Nederland te verlaten, of ons land niet kan verlaten door het ontbreken van een documenten, zal actief moeten worden gewerkt aan uitzetting. 
  3. Nederland moet nadrukkelijk alle mogelijke diplomatieke en politieke middelen aanwenden om de herkomstlanden te bewegen uitgeprocedeerden terug te nemen. Het is niet menswaardig om uitgeprocedeerde asielzoekers jarenlang in Nederland te laten verblijven en zo valse hoop te geven op een leven in ons land. 
  4. Een vluchteling komt niet zomaar in ons land aan, stelt 50PLUS. In dat lange tracé moet en kan ook veel gedaan worden. Nederland moet werken aan bewustwording in de herkomstlanden om het verkeerde beeld over ons land bij te stellen. Het moet duidelijk zijn dat voor economische vluchtelingen in ons land geen plaats is en dat er onder geen beding kans is op een generaal pardon. Ook in Nederland zelf moet bewustwording plaats hebben, namelijk van het feit dat men niet mag blijven. 
  5. Met betrekking tot de bootvluchtelingen realiseert 50PLUS zich dat achter iedere vluchteling die de Middellandse Zee tracht over te steken, een menselijk drama zit. 50PLUS vindt dat de problematiek van de vluchtelingen die – aangespoord door mensensmokkelaars – de gevaarlijke oversteek van Noord-Afrika naar Zuid-Europa willen maken, bij de basis moet worden aangepakt. 
  6. 50PLUS wil dat in de eerste plaats getracht wordt te vóórkomen dat vluchtelingen in bootjes de zee op gaan. Om dat te bereiken moeten – als dat ook maar enigszins haalbaar is – in gebieden aan de Libische kust ‘safe havens’ worden gecreëerd. Daar kunnen vluchtelingen worden ondergebracht in veilige zones. Er dient tevens een intensievere samenwerking te komen tussen landen aan beide zijden van de Middellands Zee. Het doel is om samen voorlichting te geven en adequate opvang in de regio op te zetten. 
  7. De Europese Unie moet Afrikaanse hulpdiensten ondersteunen met mankracht en financiële middelen, vindt 50PLUS. Als het enigszins verantwoord is, wordt belet dat de boten volgestouwd met vluchtelingen vertrekken. Boten die toch uitvaren worden zoveel mogelijk gedwongen terug te keren nog voordat ze op open zee zijn. Daarvoor is meer maritieme inzet dicht voor de Libische kust nodig. Het actief tegenhouden van boten neemt mensensmokkelaars de wind uit de zeilen. 
  8. De buitengrenzen van Europa moeten beter bewaakt worden zodat schepen die de oversteek toch wagen actief kunnen worden tegengehouden en kunnen worden teruggebracht. 50PLUS vindt verder dat er opnieuw steun moet komen voor ingrijpen door Italië. 
  9. De Italianen hadden tot maart met ‘Mare Nostrum’ een goed werkend programma voor het oppakken van mensensmokkelaars. Dat programma is door de Europese Unie vervangen door operatie ‘Triton’. Die is echter minder succesvol. Er moet een aanpak komen die minstens net zo effectief is als de Italiaanse operatie. Als ondanks alle inspanningen boten toch kunnen vertrekken en op open zee kapseizen dan moeten we er alles aan doen om de opvarenden te redden. 
  10. Er moet extra geld worden vrijgemaakt voor opsporing, redding en humanitaire opvang. Die opvang moet evenwichtiger over Europa verdeeld zijn dan nu het geval is. Ieder van de 28 Europese lidstaten dient een aanvaardbaar deel van de vluchtelingen op te nemen.