donderdag 10 december 2015

Dierenwelzijn hoog in het vaandel van 50PLUS Flevoland

Je schrikt je soms wild van het dierenleed, zegt de ‘animal cop’ 
De eerste rit van dieragent Hendrik Wierstra (57) van politie Noord-Nederland voert van het bureau in Burgum naar Leeuwarden. Een vrouw zou haar vijf kittens en drie katten niet goed verzorgen. Daar heeft hij een melding over gekregen.
Kort daarvoor heeft hij de andere meldingen van die dag doorgenomen, een stuk of zeven. Via het nummer 144 melden mensen dierenmishandeling of -verwaarlozing. "De meeste gaan over zorgonthouding. Soms treed ik direct op en haal een dier weg.”  In de hal van de flat van de vrouw – mager, grote vermoeide bruine ogen – lopen drie katjes van zo’n tien weken oud. Twee andere verschuilen zich achter het gordijn van een lege slaapkamer. "Ze jeuken zich uit de naad”, constateert Wierstra. "Heeft u ze wel behandeld?” De eigenaresse belooft vlooiendruppels te halen. "Morgen kom ik terug”, zegt Wierstra. "Is er niks gebeurd, neem ik maatregelen.”
De volgende dag is er niets gebeurd. Wierstra belt: "Ze heeft afstand gedaan van de kittens. Ik heb ze naar het dierenasiel gebracht. Dat kostte haar 225 euro, die ze in termijnen mag betalen. Want veel geld had ze niet.” Laatst belde hij aan bij een jonge vader in Leeuwarden. "Ik kwam voor de hond die in een te kleine bench zat zonder eten en drinken, maar ik trof een smerig huis aan. De koters liepen er in hun blote kont rond. Dan doe ik een zorgmelding. De dierenpolitie werd in 2011 opgezet om verwaarlozing en mishandeling van dieren op te sporen en te voorkomen. Er zouden 500 fulltime animal cops komen, zo verklaarde de PVV die destijds de coalitie van CDA en VVD gedoogde. Wat kwam ervan terecht? Thans zijn ongeveer 150 politiemensen ‘taakaccenthouders’. Dit houdt in dat deze politiemensen deze taak naast hun reguliere politietaak uitvoeren. De Dierenbescherming is bang dat het dierenwelzijn ondersneeuwt nu de taakaccenthouders worden ingezet voor reguliere politietaken. Woordvoerder Dik Nagtegaal: "Onze achttien inspecteurs kunnen die taken er niet bij hebben. Dierenwelzijn moet een volwassen plek krijgen binnen de politie.”

Bron: Karin Mik NRC

maandag 7 december 2015

Nog maar 50 gemeenten hebben code thuiszorg ondertekend

Van de 393 Nederlandse gemeenten hebben er op dit moment 50 de code voor de thuishulp ondertekend. In die code staan prijsafspraken tussen gemeenten en zorginstanties, die moeten voorkomen dat thuishulpen te weinig betaald krijgen, zo meldt de NOS.

De zogeheten Transitiecommissie Sociaal Domein, die in de gaten moet houden of het goed gaat met de overdracht van zorgtaken van het Rijk naar de gemeenten, heeft zaterdag een overzicht aan staatssecretaris Van Rijn gestuurd.Behalve door de 50 gemeenten is de code ondertekend door acht aanbieders van thuishulp en door de vakbond CNV. De commissie schrijft dat 35 gemeenten de code in behandeling hebben. Tot nu toe hebben 26 gemeenten laten weten dat zij de code niet onderschrijven, omdat zij zich niet gebonden willen voelen aan de prijzen die daarin worden genoemd. Eerder deze week zei Van Rijn nog dat hij de regels voor de thuishulp wil aanscherpen, als er geen verbetering komt in de naleving. Hij zei dat te veel gemeenten onder de afgesproken prijs betalen. In de Code verantwoordelijk marktgedrag thuisondersteuning staan twee tarieven: 22,50 voor simpele huishoudelijke hulp en 27 euro voor huishoudelijke hulp met een beetje zorg. Veel gemeenten houden zich niet aan die tarieven.

zondag 22 november 2015

Verkeersveiligheid voor OUDEREN in Flevoland

Het komende jaar besteedt de provincie Flevoland extra aandacht aan verbetering van de verkeersveiligheid van ouderen. Daarom wordt tijdelijk een Actiegroep Verkeersveiligheid Ouderen Flevoland (AVOF) geformeerd, die concrete acties wil bedenken en stimuleren. Dit werd bekend gemaakt tijdens de themabijeenkomst van het Vervoerberaad Flevoland die op donderdag 19 november werd gehouden.

Ouderen blijven gelukkig steeds langer vitaal en nemen tot op steeds hogere leeftijd deel aan het verkeer. Zij hebben echter ook een grotere kans op (overlijden door) een verkeersongeval dan andere verkeersdeelnemers. Het is dus belangrijk om aandacht te besteden aan de verkeersveiligheid van deze specifieke groep weggebruikers, mede omdat het aantal 65-plussers nog verder zal stijgen, van 17% in 2014 tot 26% rond 2040.
De themabijeenkomst trok veel toehoorders uit allerlei geledingen: van overheden tot belangenorganisaties, van politie tot rijschoolhouders. Na inspirerende betogen van onder meer de adjunct-directeur van de stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) en fietsambassadeur en burgemeester Aat de Jonge, werden tijdens de forumdiscussie door de aanwezigen uiteenlopende ideeën aangedragen over hoe de verkeersveiligheid van ouderen verbeterd kan worden. Reden om een concreet vervolg te geven aan deze themabijeenkomst via een actiegroep.

Diverse aanwezigen meldden zich bij de bijeenkomst al spontaan aan om hieraan deel te nemen. Ook overige belangstellenden met ideeën over een veiliger verkeer voor en door ouderen, zijn welkom om mee te denken, praten én doen! Zij kunnen hiervoor terecht bij Karin Vels van de provincie Flevoland, door te mailen naar karin.vels@flevoland.nl   

vrijdag 13 november 2015

50PLUS: Stel ambassadeur aan en pak werklozen 45+ aan

Beschouwingen 2015 en begroting 2016 50PLUS Flevoland

VVD-FLEVOLAND HOUDT NIET VAN OUDEREN EN OUDER WORDENDE MENSEN

50PLUS Flevoland is teleurgesteld in de fractie van de VVD. De VVD laat de ouderen, gehandicapten en jeugdzorg compleet in de steek. Ook de wethouders die naar minister Plasterk en de tweede kamer een brandbrief hebben geschreven om de rijksbezuinigingen terug te draaien worden keihard in de steek gelaten! Deze wethouders schreven deze NOODBRIEF omdat de risico's voor de gedecentraliseerde WMO Jeugdzorg naar de gemeenten onaanvaardbaar groot zijn maar ook onbetaalbaar, wat weer ten koste zal gaan van deze doelgroepen. Maar ook dit laat de VVD ijzig koud. Overigens alle anderen partijen in de provincie Flevoland stemden ook tegen de motie van 50PLUS om deze wethouders te 'ruggensteunen'  en lieten daarmee hun ware gezicht zien en ook zij lieten dus de zwaksten uit de samenleving als een baksteen vallen. Geen enkele empathie voor de zwaksten uit de samenleving.
Ook een motie, nota bene vergezeld met een 10 punten actieplan van de fractie van 50PLUS Flevoland om een ambassadeur aan te stellen die de werkeloosheid van 45 plussers aan zou moeten pakken, omdat 45plussers weinig positieve vooruitzichten hebben op de arbeidsmarkt, moest worden aangehouden om eerst te worden besproken in de commissie(!?)

LEES HIER HET 10 PUNTEN ACTIEPLAN.......

zondag 1 november 2015

Belastingplan 2016? Ronduit een blamage!

Eric Wiebes (VVD)
“Ronduit een blamage. Gemiste kansen van het kabinet. Onverteerbaar. Zwaar teleurgesteld”: scherpe kritiek van Henk Krol tijdens een Kameroverleg over het Belastingplan 2016 met staatssecretaris Wiebes van Financiën.
Alles overziende is 50PLUS zwaar teleurgesteld in de effecten van het Belastingplan voor een grote groep mensen, te weten gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden. 50PLUS diende bij de Algemene beschouwingen een motie in, in essentie met de oproep gepensioneerden – die ruim hun deel hebben gedragen ‘van het zuur’ van de economische crisis – evenredig te laten delen in ‘het zoet’ nu het wat beter gaat. Die motie is verworpen in de Tweede Kamer. Maar een vergelijkbare motie van 50PLUS is onlangs bij de Algemene Financiële beschouwingen in de Eerste Kamer wel aangenomen. Henk Krol: “Wij hopen en verwachten van de regering dat zij met concrete voorstellen komt, waardoor gepensioneerden evenredig gaan delen in de voorgenomen lastenverlichting.”

vrijdag 30 oktober 2015

PGB nog steeds NIET in orde!

Volgens Pgb-belangenvereniging ontvangen Per Saldo veel meldingen van budgethouders die nog geen bericht van hun gemeente hebben ontvangen over hun budget voor 2016. Dat meldt de website Gemeente.nu.

In september zijn er afspraken gemaakt tussen onder andere Per Saldo, de Vereniging van Nederlandse Gemeente (VNG) en het ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport (VWS) over de overgangsregeling. Afgesproken is dat er voor 1 oktober duidelijkheid voor de budgethouder zou zijn, maar afspraken blijken nu verschillend uitgelegd te worden.
Per Saldo heeft  gezegd dat budgethouders op 1 oktober een afgeronde herbeoordeling en budgettoekenning op zak moeten hebben en zo niet,  op die datum een mededeling van hun gemeente moeten hebben gekregen waarin staat dat de huidige indicatie met het huidige budget wordt verlengd tot 1 mei 2016, waarbij de herbeoordeling na 1 oktober kan plaatsvinden.

Andere uitleg gemeenten
Sommige gemeenten hebben hieruit afgeleid dat zij ook na 1 oktober nog een herindicatie kunnen geven die op 1 januari van kracht wordt, zolang zij dat voor 1 oktober aangekondigd hebben. Deze uitleg druist volgens Per Saldo in tegen de gemaakte afspraken. Volgens de organisatie is afgesproken dat  gemeenten voor 1 oktober aanstaande al hun budgethouders moeten informeren  of hun situatie vanaf 1 januari 2016 kan wijzigen (op basis van een herbeoordeling of andere tarieven) of dat hun budget voorlopig wordt verlengd. Gemeenten zorgen er vervolgens voor dat de formele toekenningen tijdig en correct bij de SVB worden aangeleverd: voor budgethouders met maandlooncontracten is dit uiterlijk 1 oktober aanstaande, voor budgethouders zonder maandlooncontracten is dit uiterlijk 1 november aanstaande.

Als een gemeente niets wil veranderen of meer tijd wil nemen voor een herbeoordeling dan zal het budget in ieder geval tot 1 mei 2016 worden verlengd. Hiermee wordt uitwerking gegeven aan de motie van de leden Dik-Faber en Dijkstra. Ook deze toekenningen worden voor de hiervoor genoemde data bij de SVB aangeleverd.

vrijdag 16 oktober 2015

Opnieuw vrees voor patiëntenstops wijkverpleging

Nadat begin oktober de vrees voor patiëntenstops in de wijkverpleging vals alarm bleek voor 2015, lijken de zorgen voor 2016 weer terug van weggeweest.
Er was onrust ontstaan omdat zorginstellingen aangaven een patiëntenstop te overwegen. Hun budgetten voor wijkverpleging zouden op zijn. Die budgetten worden gevormd op basis van afspraken tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Voor 2015 is er een oplossing voor de tekorten gevonden: door beschikbaar geld slim te herverdelen konden de patiëntenstops van de baan. Maar er is voor de toekomst nog geen oplossing gevonden.

maandag 12 oktober 2015

Tekort aan geschikte woningen voor ouderen

50PLUS heeft in de Tweede Kamer opnieuw gewezen op het woningprobleem van ouderen en mensen met een zorgbehoefte. De fractie diende drie moties in.
In de eerste motie werd de regering gevraagd te onderzoeken hoe woningen in complexen die zijn voorbehouden aan bewoners vanaf 55 jaar als aparte categorie woningen kunnen worden geregistreerd. Dit mede omdat het voor het vaststellen van de beschikbaarheid, de registratie én brandveiligheid van deze wooncomplexen het een eerste en noodzakelijke voorwaarde is dat er een vorm van registratie van deze woonvorm bestaat. Alsook omdat er een toenemende behoefte bestaat aan geschikte woonruimte voor ouderen.
In de tweede motie werd de regering gevraagd het plaatsen van een rookmelder ook in woningen gebouwd voor 2003 verplicht te stellen. Dit omdat rookmelders levens kunnen redden en Brandweer Nederland pleit voor een verplichte rookmelder in alle woningen.

In een derde motie werd de regering gevraagd met voortvarendheid de regie te nemen om het tekort aan geschikte woningen voor ouderen op de kortst mogelijke termijn aan te pakken, bijvoorbeeld aan de hand van een Landelijk Actieplan Ouderenhuisvesting.
Bij de behandeling van de begroting Wonen in de Tweede Kamer bracht partijleider Henk Krol naar voren dat mensen langer thuis moeten wonen, maar er voor hen een groot tekort aan geschikte woningen is. Dit probleem wordt alleen maar groter, gezien het feit dat het aantal 50-plussers de komende jaren zal toenemen.

Een grondige aanpak is volgens 50PLUS nodig.
“We moeten woningen in complexen die zijn voorbehouden aan bewoners vanaf 55 jaar allereerst gaan definiëren als aparte categorie. Daarna kunnen we maatregelen nemen om de beschikbaarheid te doen stijgen, het investeren hierin aantrekkelijker te maken én de brandveiligheid te bevorderen. 50PLUS zal hierbij nadrukkelijk de vinger aan de pols houden! Als de overheid wil dat onze ouderen langer thuis wonen, moet zij hen daar ook bij helpen. Vandaar dat 50PLUS, niet voor het eerst, een Landelijk Actieplan Ouderenhuisvesting bepleit”, aldus Henk Krol.

dinsdag 6 oktober 2015

50PLUS staat achter de helden van ambulancepersoneel

50PLUS Flevoland staat achter stakend ambulancepersoneel

Ambulancepersoneel in Flevoland legt woensdagmiddag 7 oktober het werk neer, net als het personeel in negen andere regio's. Het is voor het eerst dat ziekenautomedewerkers een landelijke werkonderbreking houden, meldt FNV Zorg & Welzijn. Eerder werd al wel een estafettestaking gehouden, waarbij regio's om de beurten het werk neerlegden.
Van 12.00 tot 16.00 uur rukken de ambulances alleen uit in spoedgevallen. Geplande ritten met patiënten gaan niet door. Het personeel wil dat Ambulancezorg Nederland akkoord gaat met 'een fatsoenlijke cao'.

maandag 5 oktober 2015

fractie van 50PLUS Flevoland bezorgd over Regiotaxi

50PLUS Flevoland maakt zich zorgen om Regiotaxi


In het vervolg op de geslaagde aanbesteding van de mobiliteitscentrale constateert de fractie van 50PLUS dat de voorgenomen publicatie van het bestek op Tenderned om aan te besteden op 1 juli 2015 niet gehaald is.
Hiermee komt de datum waarop de nieuwe concessie regiotaxi/ mobiliteitscentrale operationeel moet zijn (01-01-2016) in gevaar. Waarschijnlijk is de oorzaak van de vertraging verschillen van inzicht tussen de provincie en de gemeenten over het proces, inhoud en financiën. De fractie van 50PLUS wil daar opheldering over. Daarom heeft fractievoorzitter Wout Jansen schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland.

50PLUS doet mee met gemeenteraadsverkiezingen Gooise Meren

Viola HOLT op lijst 50PLUS vervroegde gemeenteraadsverkiezingen 18 november 2015 Gooise Meren


Inwoners van Bussum, Naarden en Muiden gaan op 18 november naar de stembus om een gemeenteraad voor de nieuw te vormen gemeente Gooise Meren te kiezen, kunnen ze ook op de partij 50PLUS stemmen. Met de aanwezigheid op de kieslijst maakt de partij haar debuut op lokaal niveau. 50PLUS is vertegenwoordigd in de Eerste en Tweede Kamer en in bijna alle Provinciale Staten, maar deed naar eigen zeggen bewust niet mee aan lokale verkiezingen. Het partijbestuur zegt 'onder druk van de leden' die koers te wijzigen. 

De taken die gemeenten krijgen op het gebied van ouderenzorg, is de voornaamste reden voor die omslag

zondag 4 oktober 2015

Burgemeester Lelystad over opvang vluchtelingen in OFG

Burgemeester Lelystad over opvang vluchtelingen


Margreet Horselenberg in gesprek met Jeroen van der Laan 
in programma 'Over Flevoland Gesproken'

zondag 20 september 2015

50PLUS doet voor het eerst mee in Bussum, Naarden en Muiden met gemeenteraadsverkiezingen

De politieke partij 50PLUS doet mee aan de tussentijdse gemeenteraadsverkiezing op 18 november in Bussum, Naarden en Muiden, die op 1 januari 2016 de nieuwe gemeente Gooise Meren gaan vormen. Nog nooit deed 50PLUS eerder mee aan gemeenteraadsverkiezingen.

Een commissie onder leiding van senator Jan Nagel heeft de mogelijkheden onderzocht. Daarna heeft het hoofdbestuur besloten voor het eerst in het bestaan van 50PLUS mee te doen aan lokale verkiezingen. 50PLUS is via verkiezingen al wel vertegenwoordigd in de Tweede en Eerste Kamer, in bijna alle Provinciale Staten en in de meeste waterschappen.

De partij deed de afgelopen jaren bewust niet mee aan gemeenteraadsverkiezingen. Maar onder druk van de leden gaat het hoofdbestuur nu de mogelijkheden na. Met name het feit dat de gemeenten er steeds meer taken bijkrijgen op het gebied van de ouderen, zoals de zorg, is reden om dit opnieuw te overwegen. Ook telt dat de lokale partijen het in Naarden en Muiden hebben laten afweten en niet meedoen.

De verkiezingen op 18 november zouden gezien kunnen worden als een mogelijke proef. De leden van 50PLUS in Bussum, Naarden en Muiden hebben zich voor deelname uitgesproken.

Mocht de proef slagen dan kan ook overwogen worden om met Flevolandse gemeenten aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 mee te gaan doen.

zondag 13 september 2015

50PLUS nam zaterdag 12 sept deel aan de demonstratie 'Red de zorg'.

De partij 50PLUS nam zaterdag 12 september deel aan de demonstratie 'Red de zorg'. 
Er kwamen ruim 15.000 mensen protesteren in Amsterdam. Staatssecretaris Van Rijn was ook aanwezig. Hij werd diverse keren uitgefloten door de demonstranten. 

De demonstratie werd georganiseerd door de FNV en 50PLUS steunde deze van harte.
vrijdag 11 september 2015

Prinsjesdag: 'Verdeel de lastenverlichting EERLIJK'

Verdeel de lastenverlichting eerlijk tussen werkenden, niet-werkenden en mensen die gewerkt hébbendonderdag 10 september 2015

Bijna 100 ontslagen bij TSN Lelystad

Medewerkers van thuiszorgorganisatie TSN moeten het beëindigingsvoorstel dat de organisatie hen voorlegt, niet tekenen. Dat adviseert vakbond FNV de medewerkers die op de nominatie staan om ontslagen te worden. 

Volgens de FNV probeert TSN op een goedkope manier van zijn werknemers af te komen. Als de werknemers het afscheidscontract wel tekenen dan doen de medewerkers afstand van hun opgebouwde rechten, in ruil voor een vergoeding van 300 euro bruto. De opgebouwde rechten zijn volgens de FNV veel meer waard. Voor medewerkers die geruime tijd in dienst zijn bij de thuiszorgorganisatie, kan dit oplopen tot enkele maanden loon.  De thuiszorgorganisatie ontslaat 66 medewerkers in Lelystad. Ook zo'n 30 tijdelijke contracten worden niet verlengd.

zondag 6 september 2015

Medewerkers Rechtbank NIET naar Utrecht!!

Ludieke actie bij Rechtbank Lelystad
Personeel van de rechtbank in Lelystad, advocaten en gemeentebestuurders hadden vrijdagmorgen een ludieke actie voor het behoud van een volwaardige rechtbank en 50PLUS Flevoland was daarbij.
Eerder werd bekend dat de meeste zittingen in Lelystad naar Utrecht worden verplaatst, als onderdeel van een grote landelijke reorganisatie. Symbolisch werd Vrouwe Justitia voor de rechtbank uitgekleed. Dit kabinet van de PvdA en VVD wensen hun bezuinigingsdoelstellingen te halen door 23000 vierkantenmeter vloeroppervlakte Rijksgebouwen uit Lelystad weg te bezuinigingen, waaronder ook nu de rechtbank. De Kamer van Koophandel, Jeugdzorg twee politiebureaus zijn al weg of gesloten en het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Kinderbescherming staan op de nominatie om naar Utrecht getransporteerd te worden. Hier wordt ook 'de Wet getart' aldus burgemeester Horselenberg.  De fractie van 50PLUS Flevoland vind dit schandalig en zal dus ook gevolgen hebben voor de werkgelegenheid. Mijn oproep is, dat de politieke partijen, provinciebestuurders en gemeentebestuurders een gezamenlijke vuist maken in de richting van het kabinet. Ik zal in ieder geval de fractie 50PLUS in de Tweede Kamer vragen om aanstaande dinsdag tegen dit kabinetsvoornemen te stemmen.

Mijn voorspelling is door de hoofdstad Lelystad op deze manier uit te kleden, het straks een pennenstreep wordt om de bestuurlijke schaalvergroting in de richting van een Randstadprovincie alsnog door te voeren. 

dinsdag 1 september 2015

Jan Braaksma, ons zeer gewaardeerd lid overleden

Lelystad, 26 augustus 2015
Veel te vroeg hebben wij afscheid moeten nemen van ons zeer gewaardeerd lid van 50PLUS


Jan Gerrit Braaksma
Een uniek mens is heengegaan.
Nu zijn we verbijsterd en bedroefd
maar hij zal altijd bij ons blijven.
Door de onuitwisbare indruk 
die hij achterlaat.
Overal en altijd verspreidde hij 
warmte en liefde.

dinsdag 25 augustus 2015

50PLUS Flevoland blijft zich krachtig inzetten in de Staten

Fractie 50PLUS Flevoland gaat enthousiast door.
In juli jl. is fractielid de heer Boshuijzen formeel bericht dat hij geen deel meer uitmaakt van de fractie 50PLUS Flevoland. Het uiteindelijke besluit om zonder de heer Boshuizen verder te gaan is unaniem door het hoofdbestuur en regiobestuur ondersteund.

Het besluit is weloverwogen genomen na een opeenstapeling van gebeurtenissen rondom zijn persoon, waardoor er een onwerkbare situatie binnen de fractie ontstond. Ondanks meerdere bemiddelingspogingen bleek constructieve samenwerking met de heer Boshuijzen niet mogelijk te zijn. Zo kwam hij structureel onderling gemaakte afspraken niet na en bleef hij zijn eigen gang gaan. Helaas onderkent Boshuijzen tot op de dag van vandaag de onderliggende problemen niet en schuift hij nog steeds de verantwoordelijkheid van zijn eigen doen en laten van zich af.

Welverdiende 2e zetel van 50PLUS verloren
Afgelopen maandag (24 aug.) is er een afsluitend gezamenlijk gesprek gevoerd om op een fatsoenlijk manier zijn afscheid als Statenlid van de fractie 50PLUS Flevoland te laten verlopen. Daarbij is aan Boshuijzen nog een andere passende (adviseurs)rol binnen de fractie aangeboden, welke hij heeft afgewezen. Het is zijn keuze om zijn zetel te behouden en als zelfstandige fractie verder te gaan. Wij betreuren het dat daarmee onze welverdiende tweede zetel voor 50PLUS in Flevoland verloren gaat.

Desalniettemin blijft er een krachtige en saamhorige fractie van 50PLUS Flevoland actief met één Statenlid en één Burgerstatenlid en zullen wij ons onverminderd blijven inzetten voor de belangen en de koopkracht van ouderen, de ouder wordende mens, pensionarissen, gehandicapten en de zwakkere in de samenleving.

zondag 16 augustus 2015

50PLUS-kiezers verlangen meer bestedingsruimte

Verlaging van de BTW, lagere belastingen voor ouderen en verhoging van de AOW-uitkering. Dat verlangen 50PLUS-kiezers van de regering nu de economie verbetert en er ruimere begrotingsmogelijkheden zijn. Dit blijkt uit onderzoek van Peil.nl

Het ziet er echter vooralsnog niet naar uit dat het kabinet aan die wensen om meer bestedingsruimte tegemoet komt. Tenzij de regering om electorale redenen of vanwege een noodzakelijke Kamermeerderheid de ouderen en de partij 50PLUS ineens nodig heeft. Volgens het Centraal Planbureau daalt de koopkracht van ouderen in 2016 met 1,1 procent. Premier Rutte heeft verklaard dat het kabinet de senioren hiervoor niet kan compenseren. Volgens een artikel in De Telegraaf zijn de ouderen hier woedend over. Uit een ander artikel in deze krant komt naar voren dat de inkomensval inmiddels al 80 procent van de ouderen in financiële problemen brengt. Eerder schreef de NRC dat alleen gepensioneerden volgend jaar niet profiteren van herstel van de economie

donderdag 6 augustus 2015

Pensioengeld verdwijnt door de gootsteen

De Nederlandsche Bank (DNB) voert een beleid, waardoor er de komende jaren miljarden aan pensioengeld zullen verdampen. Dat zegt Pieter Lakeman, bekend als crimefighter waar het gaat om fraude bij financiële  instellingen. “Miljarden pensioengeld worden de komende jaren gewoon door de gootsteen gespoeld, omdat pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen door De Nederlandsche Bank worden verplicht te investeren in staatsobligaties met een lage rente”.

Als straks de rente weer aantrekt zal blijken hoe desastreus dit beleid was, aldus Lakeman. Het geld dat namens de pensioenfondsen belegd is zal dan nog jarenlang een veel lager rendement opbrengen dan het had kunnen opbrengen. De rekening komt terecht bij de Nederlandse pensioengerechtigden. Ze zullen door dit beleid uiteindelijk minder krijgen dan waarop ze gerekend hebben. Lakeman doet zijn uitspraken in een interview met zakenman Erik de Vlieger op Youtube .
Bestuurders van pensioenfondsen die zich tegen dit beleid verzetten worden gedwongen om in de pas te lopen.  Doen ze dat niet, dan worden ze zogenaamd opnieuw getoetst op geschiktheid en zo in feite weggesaneerd.  Daarbij schuwt DNB niet om bestuurders te chanteren, aldus Lakeman.

Diskrediet
Voeren ze het beleid van De Nederlandsche Bank (DNB)niet uit dan worden ze in diskrediet gebracht. “Dan wordt er zoals gezegd een hernieuwd onderzoek aangekondigd of ze wel betrouwbaar en capabel zijn. Zo’n onderzoek duurt, 2, 3, 4 maanden. Op een gegeven moment vraagt de bank dan aan zo’n bestuurder of hij bereid is om in het vervolg het beleid van DNB wel te volgen. Als hij dat niet doet komen al zijn functies in gevaar. Het beste is om je erbij neer te leggen en je terug te trekken, want dan kun je je andere functies in ieder geval houden”, zegt Lakeman.
De chantage gaat subtiel, aldus Lakeman. “Chanteurs schrijven natuurlijk geen aangetekende brief. Dat gaat telefonisch”. Verschillende pensioenbestuurders  (en verzekeringsbestuurders zoals recent Delta Lloyd), die het fundamenteel oneens zijn met het beleid van DNB zijn op deze manier al geruisloos vertrokken.

Staatsschuld
“Het is een schande dat pensioenfondsen worden gedwongen met pensioenkapitaal staatsobligaties op te kopen met een lage rente. Je weet zeker dat je de pensioentrekkers op langere termijn gigantisch benadeelt”, aldus Lakeman. Op deze manier dwingt DNB pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen om de internationale staatsschuld goedkoop te financieren met het spaargeld van gepensioneerden.
“Op zich zit er redelijkheid in het beleid van DNB, dat pensioenfondsen en verzekeringen tegenover hun verplichtingen 30 jaar lopende activa hebben staan. Dat is in principe een behoorlijk standpunt, maar dat heeft grenzen. We leven in een bijzondere situatie. Deze lijn wordt nu buitengewoon schadelijk omdat de fondsen worden verplicht om dodelijke risico’s te kopen en als je het niet doet word je er door DNB uitgeknikkerd”, aldus Lakeman.

Slapjanus
Het is volgens hem het gevolg van het “slapjanus-achtige” beleid van de vorige baas van DNB, Nout Wellink. De politiek wilde na hem een daadkrachtige Nederlandsche Bank. “Die nieuwe cultuur is doorgeschoten”, zegt Lakeman, “er wordt veel te veel druk uitgeoefend. DNB zegt onafhankelijk te zijn, maar is gewoon een bijkantoor van het Ministerie van Financiën”.

Lakeman: “Geef pensioenfondsen en verzekeraars meer beleggingsvrijheid. Geef ze de gelegenheid normale risico’s te vermijden. Met dit beleid worden op den duur miljarden euro’s door de gootsteen gespoeld. Niet omdat de pensioenfondsen dat willen, maar omdat ze ertoe verplicht worden”.

maandag 27 juli 2015

Vertrouwen in vliegveld Lelystad terug?

Dat schreef de Flevopost met chocoladeletters op haar voorpagina. Dit na aanleiding van een gehouden miniconferentie waar diverse sprekers een gezelschap van zo'n veertig ondernemers met 'twijfelachtige interesse' hebben bijgepraat. 

Want is dit geloof wel terecht na de bizarre ontwikkelingstijd van ruim 20 jaar? Hoe zit het bijvoorbeeld met het geloof  van vliegtuigmaatschappijen (prijsvechters), Schiphol en passagiers? Om over de investeringen voor de aanleg van de benodigde infrastructuur nog maar te zwijgen. Ook is er immers na zes jaar nog geen meter bedrijfsterrein van OMALA (Ontwikkelings-MAatschappij Lelystad Almere) verkocht!

Daar komt nu ook nog de grote concurrentiestrijd met vliegveld Eindhoven bij, immers vliegveld Eindhoven mag de komende jaren met meer vliegbewegingen doorgroeien. Deze luchthaven mag groeien van bijna 29.000 vliegbewegingen nu naar 43.000 vliegbewegingen in 2020. Dat adviseert Hans Alders nadat de oud-minister de afgelopen tijd met betrokkenen heeft gesproken.

Staatssecretaris Mansveld (Luchtvaart) en Hennis (Defensie) hadden vorig jaar al besloten dat Eindhoven in stappen mocht groeien. In de eerste fase, tot eind dit jaar, kon Eindhoven uitbreiden van 19.000 naar 29.000 vliegbewegingen. Om nog verder te mogen groeien, moest de luchthaven genoeg doen aan duurzaamheid en tegen geluidsoverlast voor omwonenden. Kennelijk is dit gelukt aldus een conclusie van Alders.

Wat de consequenties van de doorgroei van vliegveld Eindhoven
voor de ontwikkeling van vliegveld Lelystad zullen zijn is vooralsnog onbekend!!

maandag 6 juli 2015

De eerste 100 dagen van de 50Plusfractie


De fractievoorzitter van 50Plus in de Provinciale Staten van Flevoland kijkt met tevredenheid terug op de behaalde politieke resultaten. Om het goede politieke werk van onze fractie voort te zetten wordt de 50Plusfractie vanaf nu ook ondersteund door een Burgerstatenlid. 
Gerben Laagland, ervaren in het Statenwerk, is op 1 juli als Burgerstatenlid voor 50Plus Flevoland beëdigd. Onze fractie is in het bijzonder tevreden over onze successen bij de laatste Statenvergadering voor het zomerreces. De 50Plusfractie diende onder meer een amendement in op het Reglement van Orde (RvO) om een burgerinitiatief laagdrempeliger te maken. Men kan vanaf nu met 500 kiesgerechtigde handtekeningen een burgerinitiatief indienen. Dit amendement is tot onze grote vreugde UNANIEM door de Staten aangenomen.

zondag 5 juli 2015

Verplichte keuring rijbewijs senioren in de praktijk

Regelzorg Rijbewijskeuringen merkt in de praktijk dat, sinds de verhoging van de leeftijd van de verplichte rijbewijskeuring voor senioren (1 januari 2014), veel senioren bij de gemeente een Eigen Verklaring kopen terwijl een keuring voor hen niet nodig is. Dit komt ook voor wanneer men een EV koopt via internet (website CBR). Deze EV had men dus niet hoeven te kopen. Onnodige kosten dus.

Wie 75 jaar of ouder is als het rijbewijs moet worden verlengd, moet een verplichte medische keuring ondergaan. Maar soms moet u ook naar een keuringsarts als u nog géén 75 jaar bent. Wanneer is een keuring nou wel noodzakelijk en wanneer niet? Het juiste antwoord vindt u op www.keuringscheck.nl.
Zo voorkomt u dat u onnodig een keuring laat verrichten met alle kosten van dien, maar ook dat u de keuring achterwege laat, terwijl dat wel noodzakelijk is. En dan zou u rijbewijs al wel eens verlopen kunnen zijn. Checken dus.
Op genoemde website ziet u ook welk van de drie keuringsformulieren – de zogenaamde Eigen Verklaring – u nodig heeft. Via de website kunt u direct het juiste keuringsformulier bestellen en ook een afspraak maken met een keuringsarts bij u in de buurt. En u vindt er informatie die u helpt het formulier in te vullen.

maandag 29 juni 2015

Belastingstelsel raakt zieken en ouderen

Het Kabinet heeft voorstellen gedaan voor de herziening van het belastingstelsel in Nederland. Een van de onderdelen daarvan is de afschaffing van het lage btw-tarief van zes procent (behalve voor primaire levensbehoeften). 
Ook de schoonmaak bij mensen thuis en in zorg- en wooninstellingen wordt erdoor geraakt, aldus de werkgevers verenigd in de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB).
Voor kwetsbare groepen als zieken en ouderen is schoonmaak en hygiëne van groot belang. Schoonmaak zorgt er voor dat mensen prettig en veilig kunnen wonen en leven. Het is van maatschappelijk belang dat schoonmaak voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijft, waardoor mensen in een schone en daarmee prettige en veilige omgeving kunnen leven en wonen.

Basisbehoefte
Voor de zorgsector komt de verhoging van het btw-tarief boven op de bezuinigingen, die de afgelopen maanden al veel in het nieuws zijn geweest. Voor mensen die verzorging bekostigd krijgen uit een persoonsgebonden budget (pgb) of als gevolg van de wet maatschappelijke ondersteuning (wmo), gaan meer betalen voor de schoonmaak.
Mensen die echt zorg nodig hebben, worden door de maatregel van het Kabinet dus extra geraakt. Uitgaven aan zorg en schoonmaken is voor veel mensen een essentiële investering om prettig en veilig te kunnen wonen. Voor een deel van de mensen is de schoonmaak aan huis essentieel om zelfstandig te kunnen blijven wonen. De kans is groot dat dit straks onbetaalbaar wordt.

vrijdag 26 juni 2015

Gralike wordt gediscrimineerd om geaardheid

Rhianna Gralike uit Dronten, penningmeester van de Rooms Katholieke Kerk in Flevoland, moet van kardinaal van Eijk ontslag nemen, anders wordt zij oneervol ontslagen vanwege haar geaardheid. Kerkbestuur komt in opstand! 

Gralike wordt gediscrimineertdinsdag 16 juni 2015

Ouderen plegen vaker doe-het-zelf euthanasie

Ouderen die niet meer willen leven zullen steeds vaker hun leven beëindigen door te stoppen met eten en drinken. Dat verwacht artsenorganisatie KNMG. Dit is voor iedereen boven de zestig jaar mogelijk, ook in gezonde conditie,
Volgens schattingen komt het ongeveer tussen de 600 en 2.800 keer per jaar voor dat een oudere ervoor kiest om op deze manier te sterven. Dit komt vooral voor onder ouderen die euthanasie hebben aangevraagd, maar bij wie het verzoek niet is ingewilligd. Vanwege de vergrijzing en de groeiende behoefte aan zelfbeschikking, verwacht de KNMG dat deze methode toe zal nemen.

Nare manier
“Dit is een heel nare manier om dood te gaan als je gezond bent”, zegt longarts Petra de Jong, recent afgetreden directeur van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE). “Mensen liggen soms te gillen om water. Soms gaat het goed, maar we horen ook afgrijselijke verhalen. Mensen hebben pijnen, krampen, raken verward. Wij noemen dit de zoek-het-maar-uit-euthanasie. In onze moderne samenleving met alle technieken, is dit een barbaarse, middeleeuwse methode.”
De KNMG heeft een andere visie dan De Jong. Zij hebben de indruk dat het stoppen met eten en drinken in het algemeen goed te doen is. Als de arts het proces goed begeleidt, kan alles zonder ondraaglijke pijn en dorst plaatsvinden. Het overlijden duurt gemiddeld dertien dagen.

Zie ook: ‘Ouderen plegen vaker doe-het-zelf euthanasie’
In dat artikel stel ‘trendwatcher’ Adjiedj Bakas: “Als de overheid niet regelt dat we op een zelf gekozen moment waardig uit het leven kunnen stappen, dan doen mensen het zelf. Je kunt van giftige planten thee trekken, dan ben je zo dood. Er komen apps aan, de euthanasie app. Dan druk je op een knopje en krijg je een hartaanval. De doe-het-zelf euthanasie. Als mensen zeggen ‘Zo, nu is het mooi geweest’, dan gaan ze net zoals de kat in een hoekje liggen, oogjes dicht, en dood.”

maandag 15 juni 2015

Ouderenmishandeling stopt nooit vanzelf

In 2014 is 2.360 keer melding gedaan van ouderenmishandeling, een stijging van 39 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat melden Movisie en het Landelijke Platform Bestrijding Ouderenmishandeling. 

Het getal zegt dus niets over het aantal mishandelingen. 
Vakmensen weten ouderenmishandeling steeds vaker te onderkennen en schakelen sneller hulp in bij vermoedens van lichamelijke, psychische en financiële mishandeling. Het aantal meldingen is zelfs een verdubbeling van 2012.
Gemeenten en wijkteams moeten nu doorpakken en de bescherming van ouderen serieus nemen, stelt onderzoeker Annemiek Goes van Movisie in een vandaag verschenen rapport. “Ouderenmishandeling moet opgenomen worden in het huiselijk geweld beleid, en in de nieuwe wijkteams moet er expliciet aandacht voor zijn.” Ook de samenwerking Wijkteam – Veilig Thuis kan beter zodat duidelijk is wie wanneer in actie komt.

Cijfers
In 2014 is voor het eerst onderscheid gemaakt tussen meldingen (1.541) en adviesvragen (819). Meldingen komen voornamelijk van professionals (74 procent) die werkzaam zijn binnen zorginstellingen, politie of werken in een wijkteams.
Net als in 2013 hadden slachtoffers vaak te maken met meerdere vormen van geweld (psychische mishandeling 69 procent; lichamelijke mishandeling 46 procent; financieel misbruik 37 procent. Vrouwen (70 procent) zijn veel vaker slachtoffer dan mannen (30 procent). Bij 19 procent van de meldingen was er sprake van ontspoorde mantelzorg.

Vaardigheden
Meer meldingen betekent niet dat ouderenmishandeling vaker voorkomt. “Het aantal geregistreerde meldingen is nog altijd een fractie van het aantal gevallen van ouderenmishandeling”, zegt onderzoeker Annemiek  Goes van Movisie. Zij verklaart de stijging vooral aan de betere vaardigheden en protocollen voor professionals.  Ook de overheidscampagnes rond ouderenmishandeling spelen hierin een rol.

Ouderenmishandeling in Nederland
Vandaag verschijnt ook het SCP-rapport Ouderenmishandeling in Nederland. Dat bevat cijfers van de Meldpunten Huiselijk Geweld die tot juli 2014 werden verzameld. Een schatting van evenveel meldingen en adviesvragen in het tweede halfjaar en schatting van ontbrekende gegevens van vier meldpunten levert in dat rapport iets meer meldingen op dan in het onderzoek van Movisie. Maar ook het SCP kan niet zeggen hoe vaak ouderenmishandleing daadwerkelijk voorkomt.

Draai D66 laat berooide PGBers stikken

Op GeenStijl.nl Politieke Reconstructie:
D66 laat berooide PGB'ers stikkenIedereen en z'n hulpverlener was afgelopen donderdag tijdens het zesde (!) PGB-debat met Martin van Rijn hoogst verbaasd dat Pia Dijkstra van de NOS D66 géén motie van wantrouwen tegen de falende staatssecretaris indiende. Na zes keer debatteren over hetzelfde onopgeloste probleem steunden GroenLinks en CDA zo'n oprotverzoek ditmaal wel. Maar D66, dat nota bene het hardst had gedreigd om zo'n motie in te dienen, liet de berooide PGB-houders stikken. De reden? Fractiediscipline. Alexander Pechtold wil heel graag vriendjes blijven met VVD en PvdA en heeft in de achterkamers een dealtje gesloten: Van Rijn mag aanblijven want anders valt Rutte II, en voor die politieke fellatio krijgt D66 dan in de toekomst betaald. Waarmee, dat weten we nog niet, maar Pia Dijkstra moest zich in ieder geval knarsetandend overgeven aan de woedende wijven in de oppositie-arena, die haar ter plekke flambeerden om haar bizarre draai. "De vrouw kon wel huilen", zo grinnikt een bron bij de Patatbalie tegen GeenStijl. Fun fact: Linda Voortman mocht van Jesse Klaver óók geen motie van wantrouwen indienen tegen Van Rijn. Snotneus Jesse wil namelijk heel graag bij de grote mensen aan tafel. Maar Linda Voortman gaf geen fuck en steunde de motie van wantrouwen lekker toch. En dat siert Linda Voortman dan weer enorm. (Plus dat JFK kennelijk niet moet denken dat hij baas is in eigen fractie.) Hieronder nog een tweetje van La Dijkstra, die in reactie op online ‪#‎PGBalarm‬ volkswoede nog lafjes probeert te suggereren dat D66 echt waar heus geen spelletje speelt over de rug van tienduizenden PGB-houders die dankzij Van Rijn nog steeds rijst met ei moeten vreten. Maar dat doen ze dus wel, en dat straalt vooral weer slecht af op de geloofwaardigheid van politiek Den Haag. Voor zover dat nog kon, natuurlijk want de PGB-ellende heeft ondertussen alweer een nieuw hoofdstuk: privacyfaals door lekkende software.

zondag 14 juni 2015

Ouderen en digitalisering dichter bij elkaar

Hoe breng je ouderen en digitalisering dichter bij elkaar? Unie KBO maakte er een korte film over
Ouderen dichter bij elkaarzaterdag 13 juni 2015

Conferentie 50PLUS in teken van 'Binding en Ontmoeting'

Donderdag 11 juni 2015, stond geheel bij de 50PLUS in het teken van binding en ontmoeting. Dit vanwege de uitstekende uitkomsten van de Provinciale Statenverkiezingen waar 50Plus in de meeste gevallen verdubbelde. Ook was dit het geval voor de Eerste Kamer waar Jan Nagel en Martin van Rooijen twee Eerste kamer bankjes in mochten nemen. Vanwege de spectaculaire groei is op initiatief van de bewindslieden en de medewerkers van de twee fracties een prachtige dag voor al de gekozen mensen in de Provinciale Staten en de Waterschappen georganiseerd. Ontvangst met koffie door Henk Krol, daarna een rondleiding in het Tweede Kamer gebouw, een rondleiding door Den Haag en een afsluiting in ons partijbureau aan de Kneuterdijk 2 te Den Haag. De video is een kleine samenvatting van deze dag.

Conferentie 50PLUS in teken van Binding en Ontmoetingzondag 7 juni 2015

50PLUS gaat in de Eerste Kamer rol van betekenis spelen.

Martin van Rooijen
Martin van Rooijen, die voor de politieke partij 50PLUS in de Eerste Kamer is gekozen,  was zondag 7 juni te gast in Businessclass bij Harry Mens. Hij zei daar onder meer dat 50PLUS beslist invloed wil uitoefenen op de dossiers pensioenen en belastingen.

Hoe vreemd het met de pensioenregels is gesteld blijkt volgen van Rooijen onder meer uit het volgende: "De verplichtingen van de pensioenfondsen zijn in slechts een week met 10 procent gedaald. Toch schieten de gepensioneerden daar niets mee op, ze krijgen er niets voor terug als gevolg van die regels."
Een ander onderwerp in Businessclass was de positie van de Eerste Kamer tegenover het kabinet. Door de veranderde verhoudingen in de senaat zullen premier Rutte en de zijnen vaker met de pet in de hand langs moeten gaan bij Eerste Kamerleden om meerderheden voor hun voorstellen te krijgen. Volgens Van Rooijen kan 50PLUS in de Eerste Kamer in deze een belangrijke rol gaan spelen.

Van Rooijen wordt dinsdag 9 juni officieel benoemd als senator. Hij is dan de tweede vertegenwoordiger namens 50PLUS in de Eerste Kamer. Naast Jan Nagel, die aan een tweede periode als senator voor deze partij begint.
Martin van Rooijen was eerder staatssecretaris van Financiën. Momenteel is hij voorzitter van de Koepel van Verenigingen van Gepensioneerden. De pensioendeskundige bij uitstek  schreef onlangs op de opiniepagina van het Financieele Dagblad dat ouderen de nieuwe melkkoe van het kabinet zijn. Er wordt dubbelzinnig omgesprongen met de belofte die ooit achter het pensioenstelsel schuilging, stelde hij onder meer.
“Een belastingverlaging was in het verleden een maatregel die voor iedereen gold. In toenemende mate maakt het kabinet nu onderscheid tussen mensen die werken en Nederlanders die gepensioneerd zijn”, schreef hij. Hij vervolgde: “Geleidelijk aan wordt het fiscale gelijkheidsprincipe losgelaten in het nadeel van die groepen die spaarden voor hun oude dag. Tel je alle maatregelen die uitsluitend gepensioneerden treffen  bij elkaar op, dan kan inmiddels met recht worden gesproken van een ouderentaks. Die zal de komende jaren leiden tot een dramatische koopkrachtdaling voor gepensioneerden.”

donderdag 28 mei 2015

50Plus Flevoland verwijt de SP op 'PLUCHEGEDRAG'

50PLUS verwijt SP van PLUCHEGEDRAGDe eerste ' echte' Provinciale Statenvergadering in de nieuwe periode leverde direct door 50PLUS veroorzaakt vuurwerk.
De behandeling van de jaarcijfers van de provincie  was voor ons aanleiding voor een motie. We vroegen daarin om aandacht om dreigende werkloosheid in de zorgsector, met name de mensen die werkzaam zijn in de huishoudelijke zorg, vanwege de rijksbezuinigingen daarop van 40%. De hele oppositie, 20 zetels, ondersteunde de door Wout Jansen opgestelde motie. En we brachten de collegepartijen (21zetels) in behoorlijke problemen. Er was best sympathie voor het idee, maar helaas riepen VVD, CDA, D66 en hun socialistische collegepartner voorop, dat de provincie hierin "geen taak" had. Je hoorde Emil Roemer in Den Haag brommen!

Er volgde een schorsing, maar het overleg met het CDA bracht geen oplossing. De hoofdelijke stemming bewees dat de VVD de SP met een 'ijzeren greep' in het college houdt. Wout Jansen noemde dit namens de fractie "Kiezersbedrog". SP heeft de mond vol over de huishoudelijke zorg tijdens de campagne en nu, eenmaal in het pluche, is het geen taak meer voor de Provincie! Leg dat maar eens uit aan al die mensen die werkzaam zijn in de zorgsector!

dinsdag 26 mei 2015

Fiscale discriminatie van ouderen moet stoppen

Martin van Rooijen
De koopkracht van ouderen is de afgelopen jaren op peil gebleven. Dat is de boodschap die het kabinet ons graag wil verkopen. Maar voormalig staatssecretaris van financiën en nu Eerste Kamerlid voor 50Plus Martin van Rooijen ziet een heel andere trend.

Het kabinet morrelt wel degelijk aan de inkomenspositie van ouderen en doet dat met belastingmaatregelen die exclusief de 65-plussers treffen: een onderwerp dat in de media nauwelijks aandacht krijgt. Aan die leeftijdsdiscriminatie moet een eind komen zegt hij in dit opinieartikel.
Ouderen hebben de afgelopen jaren een reeks maatregelen over zich heen zien komen, die hun financiële positie behoorlijk onder druk hebben gezet. De inkomens van veel ouderen slonken door fiscale maatregelen, strengere pensioenregels en een hogere eigen risico in de gezondheidszorg. In 2016 volgen weer twee belastingverhogingen, die uitsluitend de ouderen treffen. Dat is al vastgelegd in het Belastingplan 2015.

maandag 25 mei 2015

Meerderheid Nederlanders: ‘Van Rijn stap op’


Meer dan de helft van de kiezers vindt dat de sociaaldemocratische staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) moet aftreden vanwege de aanhoudende problemen met het persoonsgebonden budget (pgb). Dat blijkt uit de wekelijkse peiling van Maurice de Hond. In totaal 54 procent is van mening dat Van Rijn beter kan opstappen. Slechts negen procent gelooft dat de problemen vrijwel opgelost zijn.

Er zijn al lange tijd problemen rond de betalingen van het pgb. Opvallend is dat ook de meerderheid van de PvdA-kiezers vindt dat Van Rijn beter kan vertrekken. Dat geldt ook voor kiezers van PVV, SP en CDA. Van de VVD- en de D66-kiezers vindt een meerderheid dat juist niet.

Volledige steun
Premier Mark Rutte maakte op 21 mei kenbaar nog altijd vierkant achter Van Rijn te staan. “Martin van Rijn, een van de besten in het team, heeft mijn volledige steun”, zei Rutte vrijdag in zijn wekelijks gesprek bij de NOS. Ruttes volledige steun geldt ook voor staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken, die verantwoordelijk is voor de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
Die dienst is sinds 1 januari belast met de uitbetaling van de pgb’s, maar dat leidde tot veel chaos en veel mensen die lang op hun geld moesten wachten.
Volgens Rutte zijn de problemen nog niet voorbij, maar is Van Rijn ze wel aan het oplossen en wordt de vertraging stap voor stap ingelopen. De veranderingen bij de pgb’s waren nodig omdat die voorheen vooraf werden uitbetaald en dat leidde tot te veel misbruik. De SVB betaalt achteraf uit. Rutte weigerde excuses te maken voor de chaos rond de pgb’s. “Ik zit er om problemen op te lossen. Excuses zijn geuit"

maandag 18 mei 2015

Staat kan eerder beloofde pensioenen veiligstellen

De eerder beloofde pensioenen zijn veiliggesteld als de staat jaarlijks 20 miljard leent van de Nederlandse pensioenfondsen tegen 4 procent rente.

Volgens Paul Frentrop en Ruurt Hazewinkel, die dit schrijven in De Volkskrant, kan de staat het Nederlandse pensioen eenvoudig redden. “Het kan toch niet zo zijn dat door Europees monetair beleid het Nederlandse pensioenstelsel instort terwijl een oplossing voor de hand ligt”, merken zij op. Frentrop is voormalig hoogleraar corporate governance en Hazewinkel is oprichter van beleggingsfonds Optimix.

zondag 17 mei 2015

Kom in actie tegen de sloop van je pensioen

"Kom in actie tegen de sloop van je pensioen. De sloop van ons pensioenstelsel gaat nu pas echt beginnen". Die oproep en waarschuwing doet Martin van Rooijen, voor 50PLUS kandidaat voor de nieuwe Eerste Kamer.

Van Rooijens opmerkingen komen voort uit de jongste peilingen onder Nederlandse kiezers. Daaruit blijkt dat GroenLinks en D66 het niet goed doen bij oudere kiezers en CDA, VVD en PvdA ook steeds minder ouderen trekken. Dat heeft als oorzaak dat die vier partijen onvoldoende de belangen van ouderen behartigen. Volgens pensioendeskundige en oud-staatssecretaris van Financiën Van Rooijen heeft 50PLUS grote kansen om de gevoelens onder oudere kiezers om te zetten in  stemmen en zetels. Hij wijst erop dat bij de komende belastinghervorming alleen gedacht wordt aan belastingverlaging voor werkenden, welke verlaging bovendien door ouderen betaald moet worden. Ook geeft hij aan dat vrouwen een veel lager aanvullend pensioen hebben. Bij pensioenfonds Zorg en Welzijn is het gemiddeld aanvullend pensioen slechts 500 bruto per maand, geeft Van Rooijen aan. Voor vrouwen met een parttime baan en een lager loon is het gemiddelde nog veel lager. Het nabestaandenpensioen wordt volgens Martin van Rooijen steeds meer onder politieke druk gezet. Ook juist door D66 en GroenLinks, benadrukt hij.
De Eerste Kamer vergadert dinsdag 19 mei over de versnelling van de verhoging van de AOW-leeftijd, waar 50PLUS tegen is. Ook hierbij komt het pensioen om de hoek kijken.

vrijdag 8 mei 2015

MSRA-bacterie in Zuiderzeeziekenhuis Lelystad

Het Zuiderzeeziekenhuis in Lelystad heeft vandaag besloten voorlopig geen patiënten meer op te nemen op de longafdeling. Tot de tijdelijke opname is besloten, omdat de MRSA-bacterie is gevonden.

Gebleken is dat drie patiënten bleken de bacterie bij zich te dragen. Dinsdag bekijkt het ziekenhuis of de afdeling weer open kan. Intussen wordt onderzocht of het personeel ook besmet is met de bacterie die resistent is voor de meeste antibiotica.De MRSA-bacterie, één van de zogenoemde ziekenhuisbacteriën, is voor gezonde mensen ongevaarlijk. Zieke  personen kunnen er vervelende infecties van krijgen.

zaterdag 2 mei 2015

10 Standpunten van de Tweede Kamerfractie 50PLUS

Alles moet erop gericht zijn dat een uitgeprocedeerde asielzoeker Nederland verlaat. En de problematiek van de vluchtelingen die de gevaarlijke oversteek van Noord-Afrika naar Zuid-Europa willen maken, moet bij de basis worden aangepakt

Onderstaand de 10 standpunten van de fractie van 50PLUS in de Tweede Kamer. Zowel over de zogeheten bed-, bad- en broodregeling als over de (boot)vluchtelingen heeft de fractie een duidelijke mening:

 1. Een asielzoeker die uitgeprocedeerd is, moet Nederland verlaten, vindt 50PLUS. Hij of zij heeft het hele gerechtelijke traject doorlopen en er is nauwgezet naar zijn of haar zaak gekeken. Als een rechter vervolgens bepaalt dat de asielzoeker geen verblijfstitel krijgt, dan is er maar één conclusie: hij of zij moet uit Nederland vertrekken. Alles moet dáár op gericht zijn. Er moet daarom harder gewerkt worden aan een succesvolle terugkeer. 50PLUS meent dat de primaire inzet bij uitgeprocedeerde asielzoekers duidelijk is: Nederland weer verlaten. Totdat daadwerkelijke terugkeer kan worden waargemaakt, krijgen de mensen basale opvang met bed, bad en brood verzorgd door gemeenten, maatschappelijke organisaties en kerken
 2. Na een redelijke termijn van maximaal zes maanden kunnen uitgeprocedeerden alléén nog terecht in Ter Apel en/of een beperkt aantal gemeenten. Er dient volgens de fractie een krachtige begeleiding te komen hier in ons land, gericht op terugkeer. Als een asielzoeker weigert om Nederland te verlaten, of ons land niet kan verlaten door het ontbreken van een documenten, zal actief moeten worden gewerkt aan uitzetting. 
 3. Nederland moet nadrukkelijk alle mogelijke diplomatieke en politieke middelen aanwenden om de herkomstlanden te bewegen uitgeprocedeerden terug te nemen. Het is niet menswaardig om uitgeprocedeerde asielzoekers jarenlang in Nederland te laten verblijven en zo valse hoop te geven op een leven in ons land. 
 4. Een vluchteling komt niet zomaar in ons land aan, stelt 50PLUS. In dat lange tracé moet en kan ook veel gedaan worden. Nederland moet werken aan bewustwording in de herkomstlanden om het verkeerde beeld over ons land bij te stellen. Het moet duidelijk zijn dat voor economische vluchtelingen in ons land geen plaats is en dat er onder geen beding kans is op een generaal pardon. Ook in Nederland zelf moet bewustwording plaats hebben, namelijk van het feit dat men niet mag blijven. 
 5. Met betrekking tot de bootvluchtelingen realiseert 50PLUS zich dat achter iedere vluchteling die de Middellandse Zee tracht over te steken, een menselijk drama zit. 50PLUS vindt dat de problematiek van de vluchtelingen die – aangespoord door mensensmokkelaars – de gevaarlijke oversteek van Noord-Afrika naar Zuid-Europa willen maken, bij de basis moet worden aangepakt. 
 6. 50PLUS wil dat in de eerste plaats getracht wordt te vóórkomen dat vluchtelingen in bootjes de zee op gaan. Om dat te bereiken moeten – als dat ook maar enigszins haalbaar is – in gebieden aan de Libische kust ‘safe havens’ worden gecreëerd. Daar kunnen vluchtelingen worden ondergebracht in veilige zones. Er dient tevens een intensievere samenwerking te komen tussen landen aan beide zijden van de Middellands Zee. Het doel is om samen voorlichting te geven en adequate opvang in de regio op te zetten. 
 7. De Europese Unie moet Afrikaanse hulpdiensten ondersteunen met mankracht en financiële middelen, vindt 50PLUS. Als het enigszins verantwoord is, wordt belet dat de boten volgestouwd met vluchtelingen vertrekken. Boten die toch uitvaren worden zoveel mogelijk gedwongen terug te keren nog voordat ze op open zee zijn. Daarvoor is meer maritieme inzet dicht voor de Libische kust nodig. Het actief tegenhouden van boten neemt mensensmokkelaars de wind uit de zeilen. 
 8. De buitengrenzen van Europa moeten beter bewaakt worden zodat schepen die de oversteek toch wagen actief kunnen worden tegengehouden en kunnen worden teruggebracht. 50PLUS vindt verder dat er opnieuw steun moet komen voor ingrijpen door Italië. 
 9. De Italianen hadden tot maart met ‘Mare Nostrum’ een goed werkend programma voor het oppakken van mensensmokkelaars. Dat programma is door de Europese Unie vervangen door operatie ‘Triton’. Die is echter minder succesvol. Er moet een aanpak komen die minstens net zo effectief is als de Italiaanse operatie. Als ondanks alle inspanningen boten toch kunnen vertrekken en op open zee kapseizen dan moeten we er alles aan doen om de opvarenden te redden. 
 10. Er moet extra geld worden vrijgemaakt voor opsporing, redding en humanitaire opvang. Die opvang moet evenwichtiger over Europa verdeeld zijn dan nu het geval is. Ieder van de 28 Europese lidstaten dient een aanvaardbaar deel van de vluchtelingen op te nemen.

zaterdag 28 maart 2015

Henk Krol
Van Henk Krol mogen de Tweede Kamerverkiezingen meteen komen. Want met meer Kamerleden kan 50PLUS nog beter opkomen voor ouderen en zich roeren op álle terreinen waar ouderen en iedereen die het ooit wordt, achtergesteld worden.

In zijn toespraak zaterdag 28 maart tijdens de algemene ledenvergadering van 50PLUS in het Gooiland-theater te Hilversum concludeerde Tweede Kamerlid Krol dat ouderen op steeds meer maatschappelijke vlakken achtergesteld worden.
“De tijd dat ouderen werden gewaardeerd en gerespecteerd om wat zij gedaan hebben lijkt voorbij. Door het koude en kille kabinetsbeleid groeit er steeds meer een kloof tussen 50-minners en 50-plussers. Niemand wil een tweedeling in Nederland en toch is die in rap tempo aan het ontstaan. Er dreigen een primaire en een secundaire klasse te komen. Aan de ene kant de groep jongere werkenden. Aan de andere kant de ouderen die vooral mantelzorger zijn, de maatschappij met vrijwilligerswerk draaiende houden of niet meer kunnen werken. Die tweedeling is er nooit geweest en wíllen we ook niet. De maatschappij zijn we sámen, jong én ouder. 50PLUS wil de verbindende factor zijn”, bracht Henk Krol naar voren.

donderdag 19 maart 2015

  Het bestuur en de nieuwe fractie van @50PLUSflevo danken onze stemmers voor het in ons gestelde vertrouwen https://t.co/1sDGZy7Bil 

zaterdag 14 maart 2015

ALLE OUDEREN ZIJN RIJK TOCH?

De media beelden gepensioneerden steevast af op een palmenstrand, een luxe cruise, het golfterrein of in een riante sloep spelevarend door weidse polders.Hierdoor is bij vele jongeren helaas het verkeerde beeld ontstaan dat er alleen maar rijke ouderen zijn die de pensioenpotten van de jongeren “leeg dreigen te vreten”.

Dat beeld wordt door dit kabinet nog eens stevig gestimuleerd door de uitspraak dat ouderen er de laatste 10 jaar niet op achteruit zouden zijn gegaan. Een door Henk Krol als aperte leugen ontmaskerde stelling, omdat gebleken is dat de ouderen wel degelijk in de laatste 10 jaar tussen de 15 en 20% zijn gekort. Alleen weigert dhr. Rutte dit (ondanks een door de kamer aangenomen motie van 50PLUS) vóór de verkiezingen bekend te maken. En daarnaast klotsen de Euro’s bij de pensioenfondsen tegen de plinten op, zodat van “leegvreten” al helemaal geen sprake is.
Maar dat even terzijde, want hoe schrijnend anders is de werkelijkheid.

Ik ben gezegend met een grote kennissenkring met heel veel gepensioneerden en ik zie veel ouderen die van hun AOW en of een klein pensioentje moeten rondkomen. En in die categorie vallen de hardste klappen zowel fiscaaltechnisch als in de dagelijkse praktijk van verhoging huren, ziektekostenpremie, eigen risico, beperking zorg, PGB, toeslagen en ga zo nog maar een tijdje door.

Nee, jongelui dit zijn wel de mensen die na de oorlog Nederland weer hebben opgebouwd, zonder flatscreens, Ipad, Iphone, 2 auto’s voor de deur, 3 vakanties per jaar, sportschool, paardrijles, vijfdaagse werkweek, ouderschapsverlof, kinderopvang etc. etc.
Dat zijn grotendeels wel de mensen die op hun zestiende begonnen te werken en daardoor 45 jaar voor de baas hebben gebuffeld en 40 jaar of langer pensioen- en AOW premie hebben betaald.

En dan heb ik het alleen nog maar over onze 65Plussers.
Want ook de categorie tussen 50 en 65 heeft het moeilijk, zeker als ze ontslagen dreigen te worden.
Maar het gekke is dat 1 op de 4 Nederlanders ouder dan 50 is.
Laten die allemaal eens op 50PLUS gaan stemmen.

Dat betekent 18 zetels in de senaat en een machtsfactor van belang,
want 50 Plussers kunnen niet  staken maar wel stemmen!


Doen dus 18 maart!
Gerben Laagland

donderdag 26 februari 2015

Falend Europees beleid VVD/PvdA kabinet

Er moest 6 miljard op het totale zorgbeleid bezuinigd worden om te voldoen aan de Europese 3% regeling als maximale Staatsschuld. Tegelijkertijd werd er een soortgelijk bedrag aan de nieuwe JSF vliegtuigen uitgegeven. Ons zorgstelsel is dus om twee redenen afgebroken, ten eerste om te voldoen aan de Europese norm en ten tweede om die dure JSF vliegtuigen aan te kunnen schaffen. 
Om deze rekeningen te kunnen betalen heeft dit VVD/PvdA kabinet op zeer strenge wijze het Nederlandse zorgbeleid hervormt. enkele voorbeelden hiervan zijn, 40% korting op de huishoudelijke zorg, al  6 jaar zijn de pensioenen al niet geïndexeerd, studenten zonder hun schuld in de schuld. Bovendien is de werkeloosheid nog nooit zo hoog geweest met name voor de 50 plussers, duizenden bedrijven failliet, groot winkelbedrijven zwaar in de problemen.  En Frankrijk? Voldoen al 13 jaar niet aan de Europese norm van 3% en hoeven dat voorlopig ook nog niet en trekken vrolijk nog een fles wijn open van ons dure geld. En in Griekenland proosten ze,  met name diegene die al vanaf hun vijftigste in de pensioenregeling zitten, nog maar een keertje met een Ouzo. Terwijl ons kabinet doodleuk de rekening bij de gemeenten neerlegt die de jeugdzorg, chronisch zieken, gehandicapten en de ouderen mogen uitvoeren. De zwaarste lasten worden dus uiteindelijk neergelegd bij de zwakste van de samenleving door dit kabinet. SCHANDE!

U kunt daar 18 maart een einde maken aan dit slechtste kabinet van na de 2e wereldoorlog. Stem 50PLUS DUS. In Flevoland lijst 10. Volg ons ook op Twitter @50PLUSFlevo of Facebook https://www.facebook.com/vijftigplus.flevoland of de weblog van onze lijsttrekker www.woutjansen.nl of twitter @Wout_Jansen Bellen kan ook op alle werkdagen tussen 18.00 uur en 19.00 uur op 084-8772211, immers Flevoland bouwen we samen, met en voor elkaar!

zondag 22 februari 2015

De gemeente Dronten begeeft zich op 'GLAD IJS'!!!

DRONTEN op glad ijs?


De gemeente Dronten vraagt bijna 40 euro aan politieke partijen om te mogen flyeren voor de komende verkiezingen. In andere gemeentes is flyeren gratis. De Kiesraad heeft dit nog niet eerder meegemaakt en weet niet precies of er geld gevraagd mag worden voor politiek flyeren.

Wout Jansen, lijsttrekker van 50PLUS Flevoland laat weten dat de gemeente Dronten zich begeeft "in de gevarenzone van de grondwet". Flyeren valt namelijk onder vrijheid van meningsuiting. Het is niet duidelijk waarom de gemeente Dronten €38,10 in rekening brengt voor het flyeren. Minister Plasterk moet ervoor zorgen dat de gemeente Dronten stopt met het vragen van geld aan politieke partijen om te mogen flyeren. Dat vindt Henk Krol, fractievoorzitter van 50PLUS in de Tweede Kamer. Krol heeft de minister van Binnenlandse Zaken hierover schriftelijke vragen gesteld.
Wout Jansen overweegt overigens een WOB (Wet Openbaarheid van Bestuur) verzoek voor informatie te richten aan het college van burgemeester en wethouders van Dronten met de vragen:

 1. Hoeveel aanvragen van ontheffingen zijn er tijdens de gemeenteraadsvergadering in 2014 door de deelnemende partijen aangevraagd en hoeveel ontheffingen zijn er verleend en betaald door die partijen?
 2. Hoeveel ontheffingen zijn er aangevraagd cq verleend bij de Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen van 18 maart 2015. 

maandag 16 februari 2015

De dresscode van de oudere medemens

Het is me wat met de ouderenzorg. Vóór de crisis was het mogelijk om op prettige wijze naar je ‘end of life’ toe te werken. Had je noodzaak aan een rollator, scootmobiel, traplift, toilethulpmiddelen, huishoudhelpers m/v en aanverwante zorgverminderende zaken, dan verlichtte de ‘zorgfabriek’ efficiënt je kwalen. Thans liggen de zaken anders.

Het begrip ‘ontzorgen’ had voorheen de betekenis: ‘het zorgeloos door het leven gaan’. Nu betekent ‘ontzorgen’ het ‘ontdoen van gesubsidieerde zorg’. Zorg is verworden tot een soort supermarktartikel dat voortaan per kilo kan worden ingekocht. Ontbreekt het geld daarvoor, dan ben je behalve op de voedselbank aangewezen op mensenhulp welke door familie, vrienden en bekenden gratis kan worden aangeboden. Een nieuwe soort van bedelarij, eigenlijk.

vrijdag 6 februari 2015

Bezuinigingen mogen NIET leiden tot grotere verschillen

50PLUS vindt  dat de bezuinigingen bij gemeenten er niet toe mogen leiden dat grote verschillen gaan ontstaan, onder meer in het zorgniveau voor minder weerbaren, onder wie ouderen en zorgbehoevenden, in de gemeenten.

In Kamervragen aan de minister van Binnenlandse Zaken informeert ons Tweede Kamerlid Henk Krol van 50PLUS welke maatregelen de bewindsman neemt om dit te voorkomen. Tot op welke hoogte vindt de minister de door bezuinigingen toenemende verschillen in het zorgniveau in gemeenten aanvaardbaar, wil hij onder meer weten. En ook: in hoeverre vindt de minister verschillen, door bezuinigingen in het brede sociale voorzieningenniveau aanvaardbaar? De aanleiding tot de Kamervragen van Krol is de voorspelling  ‘Gemeenten koersen af op miljardentekort’ van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO).
Volgens het COELO hebben de gemeenten bij ongewijzigd beleid in 2018 gezamenlijk een tekort van € 4,8 miljard. Krol wil ook weten in hoeverre verwachte tekorten worden veroorzaakt door het overhevelen van taken op de terreinen van ouderenzorg, jeugdzorg en langdurig zieken naar gemeenten. Ook vraagt hij of de minister ook meent dat verruiming van de mogelijkheid om lokaal belastingen te innen onvoldoende soelaas kan bieden, omdat de belastingdruk als geheel niet omhoog mag gaan.

woensdag 4 februari 2015

50PLUS doet ook mee voor Bestuur Waterschap

Het Waterschap Zuiderzeeland gaat op 18 maart de verkiezingen in met acht lijsten. 50PLUS doet met Freek Appel mee als lijsttrekker.

50PLUS, de AW, CDA, CU, SGP, VVD, WWN en WaW gaan kandidaten leveren voor het nieuwe waterschapsbestuur. Iedere inwoner van Flevoland die op 18 maart 18 jaar of ouder is, mag een stem uitbrengen op een van de kandidaten.
De waterschapsverkiezingen vinden gelijktijdig plaats met de verkiezing voor Provinciale Staten. De waterschapsverkiezingen worden deze keer via stembusverkiezingen gehouden. Stemgerechtigden krijgen een stempas voor beide verkiezingen thuisgestuurd.

dinsdag 3 februari 2015

Falend beleid en loze beloften PersoonsGebondenBudget

PGB-Falend beleid van dit PvdA/VVD kabinet!
Benno en Hermijntje Geessink zijn er even helemaal klaar mee. Als persoonsgebonden budget(PGB)-houders zorgden zij eerder altijd zelf voor de uitbetaling van het personeel dat Benno verzorgt, maar sinds de Sociale Verzekeringsbank (SVB) per 1 januari verantwoordelijk is voor de uitbetalingen is het een rommeltje.
Benno heeft een progressieve spierziekte en wordt 24 uur per dag beademd. Negen verzorgenden en begeleiders zorgen dag en nacht voor hem. Een deel van het personeel heeft uiteindelijk wel hun salaris gekregen, maar de huishoudelijke hulp nog niet.
'Zij heeft ook gewoon haar vaste lasten die betaald moeten worden. Er wordt gezegd dat ze in februari betaald gaat worden, maar het is zelfs nog onduidelijk of januari wel betaald gaat worden. Ik ben de hele tijd aan het bellen om duidelijkheid te krijgen. Terwijl ik de werkgever ben en me verantwoordelijk voel dat mijn personeel niet krijgt betaald. Ik heb hier nu geen invloed op en dat is heel erg vervelend', aldus Geessink.

zondag 25 januari 2015

Wout Jansen 50PLUS wil 6 miljoen investeren in Zorg

Jeroen van der Laan interviewde afgelopen zaterdag in het programma 'Over Flevoland Gesproken' de 50PLUS lijsttrekker Wout Jansen

Hieronder kunt u de uitzending bekijken:

50PLUS wil 6 miljoen investeren in zorgfonds
donderdag 22 januari 2015

Corporaties houden pensioengeld zelf

Woningcorporaties steken de lagere pensioenpremies in eigen zak, in plaats van deze - zoals eigenlijk de bedoeling is - door te geven aan de werknemers.
Hierdoor worden de 29.000 werknemers in de corporatiesector "ernstig gedupeerd''. Dat stellen vakbondsbestuurder Jeroen Vos (FNV Woondiensten) en Johannes Osinga (CNV Vakmensen) donderdag in een gezamenlijke verklaring.
De werknemers zouden hierdoor omgerekend 3 procent minder salaris ontvangen. De onderhandelingen over een nieuwe cao woningcorporaties liggen al geruime tijd stil.
Volgens de vakbondsbestuurders maken de werkgevers misbruik van deze situatie. Doordat de pensioenopbouw is aangepast aan de fiscale regels voor 2015 gaat de pensioenpremie voor werkgevers en werknemers omlaag. ,,De werkgevers willen dit voordeel nu in eigen zak steken. Dat is volledig in strijd met het idee dat de lagere pensioenpremie ten goede moet komen aan de koopkracht van werknemers'', aldus de bonden.

dinsdag 20 januari 2015

Posters plakken vindt 50PLUS een leuke klus dus

LELYSTAD - Het is 50PLUS weer gelukt. Vorige Statenverkiezingen van vier jaar geleden en nu weer pronkten de 50PLUS posters als eerste op de borden in Lelystad. De lijsttrekker Wout Jansen, de tweede en derde op de lijst, respectievelijk Josephine Bolle en Gerben Laagland beplakten met veel plezier en in een bijzonder goede samenwerking de verkiezingsborden in Lelystad.
Dat is nu precies de goede weergave van het nieuwe elan binnen de partij. Er is intern nu sprake van grote saamhorigheid, een positieve sfeer met vertrouwen in elkaar voor een zonnige toekomst van 50PLUS Flevoland.

"Dit zijn nou net de ingrediënten die zowel intern als extern nodig zijn voor de 50PLUSpartij om verder te kunnen bouwen aan vertrouwen, immers mensen zitten niet te wachten op ruziënde partijen die nieuwe marsroute is nu uitgezet" aldus de lijsttrekker en de nieuwe politiek leider Wout Jansen.


Plakken een leuke klus voor 50PLUS
Enthousiast plakteam
Ze waren er zo vroeg bij dat nog niet alle borden door de gemeente geplaatst waren. Vijf borden stonden er nog niet, Kempenaar/Stationsweg, Larserdreef/Oostranddreef, Larserdreef/Zuigerplasdreef , Westerdreef/Zuiveringsweg en Houtribdreef/Houtribweg. Waarschijnlijk worden de ontbrekende borden komende week nog door de gemeente geplaatst. Op alle andere 15 plaatsen schitteren de 50PLUS posters als enige van de borden door zijn eenzaamheid.
Komende tijd zullen de andere vijf gemeenten aan de beurt komen.

maandag 19 januari 2015

50PLUS LAAT GOED VAN ZICH HOREN OP RADIO 527 NOPLijsttrekker Wout Jansen zit in het midden
Tijdens de radiouitzending van Radio 527 op 17 januari was het 1e provinciale verkiezingsdebat te volgen tussen 50Plus, VVD en SGP. 50Plus lijsttrekker Wout Jansen liet geen spaan heel van het provinciaal openbaar vervoersbeleid voor 65-plussers.

Openbaar vervoer
“er wordt nu slechts lucht vervoerd door al die lege bussen terwijl 65-plussers graag van de bus gebruik willen maken. Vanwege de hoge kosten kan deze groep geen OV-kaart aanschaffen. Dat is toch te gek dat we liever lege bussen laten rondrijden dan 65-plussers het gunnen om gratis met het openbaar vervoer te reizen? Het is zo belangrijk dat deze groep, maar ook de sociaal zwakkeren uit hun isolement komen. Want laten we eerlijk zijn, de afstanden in Flevoland tussen de dorpen zijn relatief groot. Daar past een gratis openbaar vervoer bij voor deze groep mensen, maar ook dat alle dorpen bereikbaar zijn en blijven.

zaterdag 17 januari 2015

Op 18 maart gaat Nederland afrekenen met dit kabinet

Henk Krol en Sandra Reemer
Vrijdag 16 januari heeft tijdens de Senioren Expo in Veldhoven de landelijke “kick off” van de 50PLUS plaatsgevonden.
Op 18 maart gaat Nederland afrekenen met dit kabinet. En vooral de 50-plussers kunnen dan het wanbeleid van deze regeringsploeg keihard afstraffen. Vooral zij zijn de dupe geworden van de maatregelen van deze VVD-PvdA-regering. Met die woorden opende Henk Krol de Kick-Off van de '50plusdus' campagne.
Onze lijsttrekker Wout Jansen en de kandidaten 2 en 3 van de Flevolandse kandidatenlijst waren aanwezig bij deze Kick-Off. De zaal was bijna te klein om alle 50Plussers een plaatsje te geven. Naast drukte was het bovendien erg gezellig en heerste er een echte “ons kent ons”-sfeer.